Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Persondatapolitik

Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du er ansat ved Kredsløb.

Kredsløb (fremover selskabet) har som dataansvarlig pligt til at oplyse dig om selskabets behandling af de personoplysninger, som vi registrerer om dig i forbindelse med din ansættelse.

I selskabet registrerer vi følgende oplysninger om dig:

  • Navn, adresse, nationalitet, cpr. nummer
  • Lønforhold, herunder bankkontonummer m.v.
  • Ansættelsessted
  • Ansættelsesforhold generelt, herunder f.eks. kurser, personlige handlingsplaner og tjenstlige sanktioner
  • Evt. arbejdsskader
  • Evt. fravær, herunder sygefravær


FORMÅL MED INDSAMLINGEN

Formålet med at indsamle oplysningerne er blandt andet at sikre, at der sker en korrekt lønudbetaling samt at ansættelsesforholdet i øvrigt følger ansættelsesretlige, overenskomstmæssige samt personalepolitiske regelsæt.

Derudover behandles oplysninger om dit navn henholdsvis i forhold til login-konti til netværk og som brugernavn i diverse it-systemer.

Selskabet behandler oplysningerne med hjemmel i blandt andet databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b), samt databeskyttelseslovens § 11 stk. 1 og § 12.


DATAMODTAGERE

HR i selskabet foretager rutinemæssige videregivelser af oplysninger til andre myndigheder eller organisationer f.eks. SKAT, ATP eller pensionskasser.

Desuden vil der i et vist omfang blive udleveret oplysninger om den enkelte ansatte til den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant, f.eks. oplysninger om navn, stillingsbetegnelse samt ansættelsessted.

Oplysninger der indgår i selskabets it-systemer behandles også i nogle tilfælde af selskabets leverandører af systemerne på selskabets vegne.


INTERNE STILLINGSSKIFT

Skifter du stilling internt i selskabet og får nyt tjenestested og ny leder, får din nye leder/det nye tjenestested som udgangspunkt adgang til oplysningerne i din elektroniske personalemappe.

Oplysninger om eventuelle tjenstlige forhold kan dog som udgangspunkt kun tilgås af HR.

Din nye leder/nye tjenestested kan i særlige tilfælde, hvor HR-afdelingen vurderer, at det er relevant for en konkret personalesag, få indsigt i oplysninger om dine eventuelle tidligere tjenstlige forhold. Du vil i så fald blive orienteret herom.


TIDSRUM

Selskabet registrerer blandt andet dine personoplysninger for at kunne dokumentere, at selskabet har efterlevet sine forpligtelser over for dig som medarbejder.

Selskabet skal derfor opbevare oplysningerne, indtil det ikke længere er relevant for selskabet at kunne dokumentere, at f.eks. din løn og pension er korrekt udbetalt. Herefter slettes oplysningerne.


INDSIGT I OPLYSNINGER

Du har ret til indsigt i de oplysninger, som behandles om dig. Eventuelle henvendelser om indsigt bedes rettet til HR@kredslob.dk


RETTELSE AF FORKERTE OPLYSNINGER

Hvis det viser sig, at selskabet har registreret forkerte oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse, vil disse blive rettet eller slettet, når selskabet bliver gjort opmærksom på fejlen.

Hvis du bestrider rigtigheden af de registrerede oplysninger, har du mulighed for samtidig at anmode om, at selskabet begrænser behandlingen af de omstridte oplysninger, indtil det er fastslået om oplysningerne er korrekte.


DATATILSYNET SOM TILSYNSMYNDIGHED

Hvis du ønsker at klage over selskabets behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at sende en klage til Datatilsynet.

Du kan klage til Datatilsynet ved at skrive til e-mailadressen dt@datatilsynet.dk  eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk