Hvad vil du gerne
søge frem?

Affald i tal 2021

Dyk ned i tal og data for alt det affald, sortering og genanvendelse, som Kredsløb håndterer i Aarhus kommune.

Et hurtigt overblik

2021 i store tal

60.940 afhentninger af storskrald

3,6 mio. tømninger af affaldsbeholdere

1,6 mio. besøg på genbrugsstationerne

255.280 ton affald blev indsamlet i alt

64,1 % af alt affald blev sendt til genbrug og genanvendelse

Lidt baggrund

Kredsløb står for at hente affald hos ca. 355.000 personer fordelt på ca. 174.000 husstande.

Services og tilbud
I Aarhus har man obligatoriske affaldsordninger for restaffald, papir og småt pap samt glas, hård plast og metal, som hentes ved husstanden. Det er også muligt at tilkøbe den frivillige ordning for haveaffald, hvor man fast får hentet haveaffald fra februar til november.

Derudover kan alle bestille afhentning af storskrald, benytte de seks genbrugsstationer og den gentænkte genbrugsstation REUSE.

Kommunale bygninger og institutioner
Fra 1. juni 2019 har vi også hentet affald fra kommunale bygninger og institutioner. Her skal affaldet sorteres på samme måde, som aarhusianerne gør derhjemme. Sorteringen skal være fuldt implementeret i sommeren 2022.

 

Du afleverer eller vi henter

Samlede affaldsmængder

Affaldet bliver enten afleveret på genbrugsstationerne eller hentet hjemme ved dig. Når det bliver hentet, kaldes det en henteordning. 

Aarhus kommune vokser år for år. Jo flere vi bliver, jo mere affald producerer vi som udgangspunkt i alt. 

Lidt baggrund

I 2018 blev der afleveret mindre i affald på genbrugsstationerne. Det skyldes hovedsageligt den tørre sommer, som gav mindre haveaffald end normalt.

At affaldsmængderne steg fra 2019 skyldtes dog også, at affald fra kommunale institutioner begyndte at tælle med.

Til gengæld steg mængden af byggeaffald i 2020. Formentlig på grund af de mange corona-projekter, der blev lavet i de aarhusianske hjem.

 

Her kommer affaldet fra
2021 Ton
Genbrugsstationer 155.010
Henteordning 100.270
Ton i alt 255.280
Her kommer affaldet fra
2020 Ton
Genbrugsstationer 160.685
Henteordning 99.705
Ton i alt 260.390
Her kommer affaldet fra
2019 Ton
Genbrugsstationer 144.925
Henteordning 94.395
Ton i alt 239.320
Her kommer affaldet fra
2018 Ton
Genbrugsstationer 139.590
Henteordning 92.570
Ton i alt 232.160

Affaldet fordelt på typer

Hvad sker der med affaldet?

Overordnet kan der ske fem ting med affaldet:

Direkte genbrug - Produkterne bliver genbrugt, som de er og til samme formål uden yderligere behandling.

Genanvendelse – Affaldet bliver sendt til videre forarbejdning for at blive genanvendt.

Energiudnyttelse – Affaldet forbrændes og bliver til fjernvarme og el.

Deponi – Behandling af affald, der hverken kan energiudnyttes eller genanvendes.

Specialbehandling – Behandling af affald, der indeholder miljøskadelige stoffer.

De seneste år var fordelingen som vist i diagrammet her.

Genanvendelse af affald

EU stiller stadig større krav til, hvor meget husholdningsaffald der bliver genanvendt.

I 2025 skal 55% af husholdningsaffaldet genanvendes. 
I 2030 skal 60% af husholdningsaffaldet genanvendes.
Og i 2035 skal 65% af husholdningsaffaldet genanvendes.

Ny regnemetode

Fra 2020 bliver genanvendelsesprocenten opgjort efter en ny beregningsmetode fra EU, hvor procenten angiver, hvor meget af det indsamlede affald, der reelt er blevet genanvendt, efter fejl og urenheder er sorteret fra.

Genanvendelsesprocenten er beregnet ud fra alt det affald, der er indsamlet fra husstandene - både på genbrugsstationer og i henteordninger.

Bygge- og anlægsaffald (som jord, beton, tegl og lignede) bliver dog ikke betegnet som husholdningsaffald og tæller derfor ikke med.

I diagrammet her kan du se den reelle genanvendelsesprocent i Aarhus.

Kommunale institutioner og bygninger

I 2019 overtog vi afhentningen af affald fra kommunale institutioner og bygninger.

Ordningen dækker omkring 600 kommunale bygninger, som spænder fra skoler, vuggestuer og lokalcentre til sportsanlæg, biblioteker og jobcentre.

Kommunale institutioner skal også sortere deres affald, men det forventes først at være helt implementeret i 2022.

Affaldsmængder
2021 Ton
Restaffald 3.260
Genanvendeligt affald 510
Affaldsmængder
2020 Ton
Restaffald 3.480
Genanvendeligt affald 370
Affaldsmængder
2019 Ton
Restaffald 1.250
Genanvendeligt affald 110

Affald fra husstandene

Pr. indbygger og pr. husstand

Så meget affald får du hentet om året

Restaffald

Kg pr. indbygger om året

Restaffald er det affald, der ikke kan genanvendes. Hver indbygger producerede i gennemsnit ca. 4 kg restaffald om ugen i 2021. 

Generelt bliver vi bedre til at sortere og genanvende år for år. I 2020 og 2021 er der dog sket en lille stigning, som formentlig skyldes, at mange har været mere hjemme på grund af corona. 

Genanvendeligt affald

Kg pr. indbygger om året

Genanvendeligt affald er i denne sammenhæng glas, hård plast og metal samt papir og småt pap.

Hver indbygger afleverede i gennemsnit ca. 0,5 kg glas, plast og metal og ca. 0,5 kg papir og småt pap om ugen i 2021. 

Restaffald
Kg pr. husstand om året

Restaffald er det affald fra husstanden, der ikke kan genanvendes. Hver husstand producerede i 2021 i gennemsnit ca. 7,7 kg restaffald om ugen.

Generelt bliver vi bedre til at sortere og genanvende år for år. De kilo, som hver husstand smider ud, har været faldende siden 2018.

I 2020 var der dog en lille stigning, som skyldtes, at mange var mere hjemme på grund af corona. 

Genanvendeligt affald
Kg pr. husstand om året

Genanvendeligt affald er i denne sammenhæng glas, hård plast og metal samt papir og småt pap.

Hver husstand afleverede i gennemsnit ca. 1 kg glas, plast og metal og ca. 1 kg papir og småt pap om ugen i 2021.

Sådan fordeler glas, hård plast og metal sig

Her ses den procentvise fordeling af alt det affald, som afleveres i beholderne til glas, plast og metal i Aarhus kommune.

Fejlsorteret affald er f.eks. madrester, gummi, blød plast, lukkede poser og bøtter med indhold. Det bliver til strøm og varme på forbrændingsanlæg i Danmark.

Fejlsorteret porcelæn m.m.: Ødelagt porcelæn, keramik og stentøj som fejlagtigt er blevet afleveret i beholderen til glas, hård plast og metal forringer kvaliteten af glasset.

2021

2020

2019

2018

Haveaffald

5 % af husstandene i Aarhus kommune har valgt at tilkøbe ordningen for haveaffald, hvor de fast får tømt en beholder til haveaffald i havesæsonen. 

Indsamlet mængde haveaffald:

  • 2021: 1.255 ton
  • 2020: 1.236 ton
  • 2019: 1.216 ton
  • 2018: 1.050 ton
Forskellige løsninger

Indsamling af restaffald og genanvendeligt affald

Alle 174.000 husstande i Aarhus kommune har en ordning for restaffald og genanvendeligt affald (glas, plast og metal samt papir og småt pap), som hentes ved husstanden. Affaldsløsningerne kan dog være meget forskellige alt efter, hvilken type bolig man bor i.

De fleste husejere har egne beholdere, mens der i midtbyen er mange offentlige nedgravede affaldsbeholdere. I andre bebyggelser, f.eks. i boligforeninger, bruges der kuber, nedgravede affaldsbeholdere, storcontainere, central- eller mobilsug, alt efter det lokale behov.

32 % af husstandene har egen beholder

45 % af husstandene har en fælles løsning

23 % af husstandene benytter offentlige nedgravede beholdere

Antal affaldsbeholdere

Antal beholdere til restaffald
Antal beholdere til genanvendeligt affald

2021

Antal beholdere til restaffald i 2021

 

Alle husstande og kommunale bygninger skal have en ordning til deres restaffald. Løsningerne varierer alt efter boligtype.

De senere år er nedgravede affaldsbeholdere blevet et populært valg for f.eks. boligforeninger og bygherrer, der gerne vil have en kompakt og effektiv affaldsløsning til beboerne.

Siden 2019, hvor vi fik ansvar for at hente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere også talt med.

Som noget nyt testede vi i 2021 muligheden for at bruge kuber til restaffald.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.540
Store beholdere på hjul 9.298
Nedgravede beholdere 1.429
Storcontainere inkl. affaldssug 177
Kuber 6

2020

Antal beholdere til restaffald i 2020

 

Alle husstande og kommunale bygninger skal have en ordning til deres restaffald. Løsningerne varierer alt efter boligtype.

De senere år er de nedgravede affaldsbeholdere blevet et populært valg for f.eks. boligforeninger og bygherrer, der gerne vil have en kompakt og effektiv affaldsløsning til beboerne.

Siden 2019, hvor vi fik ansvar for at hente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere også talt med.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.753
Store beholdere på hjul 9.443
Nedgravede beholdere 1.330
Storcontainere inkl. affaldssug 266

2019

Antal beholdere til restaffald i 2019

 

Alle husstande og kommunale bygninger skal have en ordning til deres restaffald. Løsningerne varierer alt efter boligtype.

I de senere år er de nedgravede affaldsbeholdere blevet et populært valg for f.eks. boligforeninger og bygherrer, der gerne vil have en kompakt og effektiv affaldsløsning til beboerne.

Siden 2019, hvor AffaldVarme Aarhus fik ansvar for at afhente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere også talt med.

At antallet af storcontainere er steget fra 2018 til 2019 skyldes alene, at kravene til dataregistreringen er blevet ændret. Det er derfor ikke udtryk for, at antallet faktisk er steget.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.759
Store beholdere på hjul 9.380
Nedgravede beholdere 1.202
Storcontainere inkl. affaldssug 262

2018

Antal beholdere til restaffald i 2018

 

Alle husstande skal have en ordning til deres restaffald.

Løsningerne varierer alt efter boligtype.

Tallene for 2018 omfatter kun affaldsløsninger ved private husstande.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 58.575
Store beholdere på hjul 8.330
Nedgravede beholdere 1.076
Storcontainere inkl. affaldssug 86

2021

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2021

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal kunne aflevere genanvendeligt affald i form af glas, plast og metal samt papir og småt pap tæt ved hjemmet.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Siden 2019, hvor vi fik ansvar for at hente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere talt med. 

Affaldssortering i kommunale bygninger vil dog først være fuldt implementeret i 2022.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 60.537
Store beholdere på hjul 5.507
Nedgravede beholdere 1.675
Kuber 723
Storcontainere 515

2020

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2020

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal have en ordning til deres genanvendelige affald, glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Siden 2019, hvor AffaldVarme Aarhus fik ansvar for at afhente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere talt med. 

Tallene for 2019 og 2020 omfatter altså affaldsløsninger ved både private husstande og kommunale bygninger. Affaldssortering i kommunale bygninger vil dog først være fuldt implementeret i 2022.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 60.234
Store beholdere på hjul 5.5610
Nedgravede beholdere 1.551
Kuber 701
Storcontainere 471

2019

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2019

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal have en ordning til deres genanvendelige affald, glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Siden 2019, hvor AffaldVarme Aarhus fik ansvar for at afhente affald fra kommunale institutioner og bygninger, er disse beholdere talt med. 

Tallene for 2019 og 2020 omfatter altså affaldsløsninger ved både private husstande og kommunale bygninger. Affaldssortering i kommunale bygninger vil dog først være fuldt implementeret i 2022.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 59.687
Store beholdere på hjul 5.315
Nedgravede beholdere 1.365
Kuber 784
Storcontainere 564

2018

Antal beholdere til genanvendeligt affald i 2018

 

Alle husstande i Aarhus kommune skal have en ordning til deres genanvendelige affald, glas, plast og metal samt papir og småt pap.

Løsningerne varierer alt efter boligtype, men rent praktisk fordeler det sig primært på fem forskellige slags affaldsbeholdere.

Tallene for 2018 og 2017 omfatter kun affaldsløsninger ved private husstande.

Antal
Antal
Små beholdere på hjul 59.050
Store beholdere på hjul 4.830
Nedgravede beholdere 1.169
Kuber 853
Storcontainere 402

Genbrugsstationerne

Så meget bliver afleveret

Samlede affaldsmængder på genbrugsstationerne

Rigtig mange benytter de seks genbrugsstationer i Aarhus kommune og den gentænkte genbrugsstation REUSE.

Årligt afleverer aarhusianerne op mod 145.000 ton affald, og i 2021 var mængden oppe på 155.000 ton, hvoraf 0,3 % blev sendt til direkte genbrug og 88 % til genanvendelse.

I forhold til tidligere år steg mængden af byggeaffald betydeligt i 2020 og 2021. Det skyldes formentlig de mange corona-projekter, der er blevet lavet i de aarhusianske hjem.

I 2018 betød den tørre sommer til gengæld, at der blev afleveret mindre haveaffald.

Samlet affaldsmængde på genbrugsstationerne
Samlet affaldsmængde på genbrugsstationerne i ton
2021 155.010 ton
2020 160.685 ton
2019 144.925 ton
2018 139.590 ton

I diagrammerne kan du se, hvordan affaldsmængder er fordelt på forskellige affaldstyper.

Hvad sker der med affaldet fra genbrugsstationerne?

0,3 % blev sendt til direkte genbrug

88 % blev sendt til genanvendelse

9,9 % blev energiudnyttet til el og fjernvarme

1,7 % blev sendt til deponi

0,1 % blev sendt til specialbehandling

Besøg på genbrugsstationerne

Hvert år oplever vi en stigning i antallet af besøg på vores genbrugsstationer.

  • 2021: 1.557.750 besøg
  • 2020: 1.502.475 besøg
  • 2019: 1.339.100 besøg
  • 2018: 1.311.075 besøg

I 2021 var der ca. 4 % flere besøg end året før

Storskrald

Vi henter ved din bolig

Så meget storskrald bliver afhentet

I Aarhus kan man bestille afhentning af storskrald helt gratis. Desuden har en række større ejendomme fast afhentning af storskrald.

2021

6.090 ton

2020

6.030 ton

2019

5.150 ton

2018

4.940 ton

Antal afhentninger af storskrald

I 2020 steg mængden af afhentet storskrald i forhold til de forgående år. Den tendens fortsatte i 2021. 

Det skyldes ikke mindst corona, som både gav mange bedre tid til at rydde op derhjemme og samtidig betød, at genbrugsstationerne var lukket en del af foråret 2020. 

Desuden er flere blevet opmærksomme på ordningen og gode til at bestille afhentning. 

Batterier

Så mange batterier bliver indsamlet

Så mange batterier bliver afleveret og samlet ind. Batterier skal afleveres særskilt fra andet affald. Du kan se hvordan på www.kredslob.dk/batterier

Her kommer batterierne fra
2021 Ton
Henteordning 39,4
Genbrugsstationer 50
Ton i alt 89,4
Her kommer batterierne fra
2020 Ton
Henteordning 42,6
Genbrugsstationer 47,9
Ton i alt 90,5
Her kommer batterierne fra
2019 Ton
Henteordning 42,9
Genbrugsstationer 45,6
Ton i alt 88,5
Her kommer batterierne fra
2018 Ton
Henteordning 34,5
Genbrugsstationer 43,7
Ton i alt 78,2