Hvad vil du gerne
søge frem?

Cirkulær håndtering af ressourcer

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2025 er cirkulær håndtering af ressourcer.

Vores mål:

Kredsløb fastholder produkter og materialer i brug så længe som muligt

Sådan vil vi nå i mål

Kredsløb er en afgørende aktør i et mere cirkulært Østjylland.

Inden ting og materialer overhovedet bliver til affald, står vi klar med attraktive muligheder for kunder og virksomheder.

De skal kunne bytte, reparere og genbruge. Ting skal simpelthen være i brug i længere tid.

Et cirkulært Østjylland

Det, der bliver til affald, har også værdi. Vi arbejder for størst mulig genanvendelse.

Det opnår vi ved at give vores kunder affaldsløsninger tæt på deres hjem. Også når vi indfaser nye løsninger til at sortere i 10 typer affald.

Løsninger tæt på kunden

Vores løsninger favner både den enkelte kundes ønske om en grønnere hverdag og skaber grobund for et bæredygtigt erhvervsliv i udvikling.

Vi inviterer produktionsvirksomheder til samarbejde om nye innovative og cirkulære måder at bevare materialerne længst muligt i kredsløb.

Nye bæredygtige erhverv

Delmål frem mod 2025

1. Vi genanvender mere
2020 44 %
2025 55 %
2. Vi sender mere til genbrug fra materialer, der afleveres som affald
2020 1.000 ton
2025 4.000 ton
3. Vi får 10 nye cirkulære materialestrømme frem mod 2026
2020 -
2025 10 nye strømme
4. Reduktion af CO2-udledningen som konsekvens af sorteringen i 10 typer affald
2020 -
2025 7.000 ton

Delmålene er fra affaldsplanen for 2021-2026, der ventes vedtaget endeligt i Aarhus Byråd i efteråret 2021.

Vi indarbejder eventuelle ændringer i affaldsplanen i den forventede revision af strategien inden 2025.

Indsatser inden for

Mere genanvendelse

Alle husstande skal fremover sortere i ti forskellige slags affald, så husholdningsaffald i højere grad kan blive genanvendt.

Vi implementerer de nye løsninger til sortering i 2023.

Sortering i 10 typer affald

Midtbyens adgangs- og pladsforhold gør det ekstra udfordrende for kunderne at sortere i de 10 affaldstyper. 

Her vil vi derfor nytænke og kombinere forskellige løsninger i tråd med byens udvikling i øvrigt.

Muligheder for sortering i Aarhus Midtby

En national ordning med producentansvar for emballager er på vej.

Når vi kender ordningen, vil vi tilrette vores løsninger, så vi sikrer flest mulige synergier.

Tilrette løsninger til ny emballageordning

Indsatser inden for

Mere genbrug

Genbrugsstationer gør det nemmere

Vi arbejder for mere genbrug af indbo og byggematerialer på genbrugsstationerne.

Det skal være nemt og sikkert for borgerne at aflevere og udvælge ting til genbrug.

Humanitære organisationer og lokale foreninger skal have bedre adgang til genbrugsvarer, der har salgsværdi.

Genbrug i boligområder

Vi arbejder for at etablere, understøtte og udbrede faciliteter til, at man kan bytte ting med hinanden i boligområder. 

Faciliteterne kan etableres i det offentlige rum, i byens baggårde, i etageejendomme eller hos virksomheder og institutioner.

Fokus på at reparere

Vi opbygger viden om og laver forsøg med reparation af f.eks. elektronik, indbo og tøj for at sænke hastigheden i forbrugscirklen.

Samarbejde med frivillige og private aktører vil være et vigtigt element.

Samarbejde med borgerne

Vi udvikler rammerne for mere genbrug, reparation og genanvendelse sammen med borgerne.

En øget bevidsthed om ressourceforbrug, affaldssortering, genanvendelse og genbrug vil påvirke forbrugeradfærd og vaner – og dermed hastigheden i forbrugscirklen.

Flere indsatser på vej

Vores indsatser tager afsæt i vores affaldsplan for 2021-2026 ”På vej mod et cirkulært Aarhus - Vision og strategi for affaldshåndteringen i Aarhus Kommune”.

Vi omsætter løbende planens mål og retninger og fastlægger nye og mere konkrete indsatser.

Vi er opmærksomme på

Vores mål er indbyrdes afhængige. På den ene side vil vi genanvende mere. På den anden side vil vi genbruge mere og forebygge affald.

Jo bedre vi bliver til genbrug og forebyggelse, jo sværere får vi ved at øge andelen til genanvendelse.

I virkeligheden er det en succes, for ambitionen er mindst muligt affald og mest muligt genbrug.

Vi har mange ubekendte i arbejdet med at realisere ambitionerne. Der kommer nye love om producentansvar, behandlingsanlæg og direkte genbrug. Vi efterspørger nye effektive teknologiske løsninger til at genanvende nye affaldstyper cirkulært.

Det har igen betydning for, hvordan vi kan afsætte produkter til genbrug og genanvendelse.

Vores primære felt er affald fra private husholdninger. Men vi er opmærksomme på et potentiale i at håndtere erhvervsaffald sammen med husholdningsaffald.

Læs om vores andre fokusområder

Grøn varme og energi

Konkurrencedygtighed
- pris og service

Forretningsudvikling