Hvad vil du gerne
søge frem?

Grøn varme og energi

Et af fokusområderne i strategien for Kredsløb frem mod 2025 er grøn varme og energi.

Vores mål:

Kredsløb er klimaneutral i 2030 - med potentiale for at blive klimanegativ

Sådan vil vi nå i mål

I 2030 har Kredsløb en klimaneutral varme- og energiproduktion.

Vi er kommet et stort skridt videre i omstillingen til flere forskellige vedvarende energikilder og har øget
energieffektiviteten i det samlede energisystem.

Klimaneutral produktion

I 2030 har vi også sammen med øvrige energiselskaber i Aarhus implementeret teknologier til at fange, udnytte og lagre CO₂ i stor skala.

Vi får nye teknologier

Det tager tid at berede vejen for de store nye teknologiske skridt, vi vil tage. Det er det, der foregår frem mod 2025.

Men så kan vi også fremvise grønne resultater, der virkelig kan ses og mærkes i og omkring Aarhus.

Vi baner vejen først

Delmål frem mod 2030

1. Vi bidrager til klimaneutralitet i Aarhus i 2030 ved at:

Vi bidrager til klimaneutralitet i Aarhus i 2030
Vores nettoudledning af CO₂ går mod nul
2020 125.000 ton
2025 Højst 125.000 ton
2030 0 ton
Vi fanger CO2 og bidrager til at kompensere for CO2-udledningen i andre brancher
2020 -
2025 -
2030 Mindst 350.000 ton

2. Vi har en grønnere varmeproduktion efter 2030

Kredsløb anvender mindst mulig biomasse og ikke træpiller efter 2030. I det omfang det vil være nødvendigt at anvende biomasse, er den certificeret/bæredygtig og fra nærområdet.

Biomasse i affald, der afbrændes, indgår ikke i måltallet.

Varmemængde, der produceres med biomasse
2020 Ca. 70 %
2025 Højst 70 %
2030 Højst 50 %

3. Vi forbedrer løbende energieffektiviteten i energisystemet ved at:

Vi reducerer varmetabet i distributionsnettet
2020 18,1 %
2025 Højst 17 %
2030 -
Vi øger energiproduktionen på vores biomassefyrede kraftvarmeværk
2020 4,0 MWh pr. ton brændsel
2025 Mindst 4,2 MWh pr. ton brændsel
2030 -
Vi øger energiproduktionen på vores affaldsenergianlæg
2020 3,0 MWh pr. ton brændsel
2025 Mindst 3,2 MWh pr. ton affald
2030 -
Indsatser inden for

Gode rammer for CO2-fangst

Vi påvirker rammerne

Vi arbejder sammen med bl.a. Aarhus Kommune for at afdække og påvirke de generelle rammer for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring i stor skala.

Vi fanger CO2

Vi arbejder med CO₂-fangst i tilknytning til vores produktionsanlæg, så vi som virksomhed bliver CO₂-neutral, og så vi potentielt kompenserer for fortsat CO₂-udledning i andre brancher.

Mindre CO2

Vi reducerer vores CO₂-udledning ved affaldssortering og fra affaldsforbrænding, fra spids- og reservelast og fra transport.

Vi gør det ud fra en samlet vurdering af, hvordan vi skaber den størst mulige klimaeffekt og samtidig sikrer vores konkurrencedygtighed

Muligheder i fremtidens produktion af grøn varme og energi i Aarhus-området

Indsatser inden for

Grøn varme efter 2030

Program for Grøn Varme

Vi arbejder med et samlet ”Program for Grøn Varme” for at sikre, at vi efter 2030 producerer og leverer grøn, konkurrencedygtig fjernvarme i og omkring Aarhus.

Programmet er en ramme for udviklingen af både produktionssystemet (egne anlæg og køb af varme fra leverandører) og leveringssystemet (fjernvarmenettet).

Optimering af energiparker

Energipark Lisbjerg: Vi optimerer energiinfrastrukturen på Lisbjerg-arealet for at sikre konkurrencedygtig varme, øget elektrificering og CO₂-besparelser.

Energipark Studstrup: Vi optimerer i samarbejde med Ørsted energiinfrastrukturen på Studstrupværkets areal for at sikre konkurrencedygtig varme, øget elektrificering og CO₂-besparelser.

Vi undersøger varmelagring

Vi undersøger, hvordan varmelagring som en del af eller uden for Energipark Lisbjerg og Energipark Studstrup kan sikre en grøn, konkurrencedygtig fjernvarme.

Ny elkedel på vej

Vi arbejder på at etablere en ny elkedel i 2023/2024, så vores produktion bedre kan imødegå og udnytte udsving i elmarkedet.

Samtidig sikres grønnere og billigere varme til reservelast.

Geotermisk varme

Vi arbejder for at gøre geotermisk varme til en konkurrencedygtig teknologi i fjernvarmesystemet i Aarhus.

Vi udnytter overskudsenergi

Vi udnytter overskudsenergien fra spildevandsrensning til fjernvarme på en måde, der er til gavn for både vand- og varmekunder.

Vi øger andelen af konkurrencedygtig, industriel overskudsvarme i fjernvarmesystemet.

Varmepumper

Vi afdækker, hvordan større varmepumpeløsninger med forskellige lavtemperaturkilder, herunder især havvand, kan bidrage til at sikre en grøn, konkurrencedygtig fjernvarme.

Fjernvarmenet til VE-teknologi

Vi gearer transmissionsnettet og distributionsnettet til effektivt og konkurrencedygtigt at kunne levere mere
fjernvarme produceret med VE-teknologier.

Indsatser inden for

Øget energieffektivitet

Vi optimerer energieffektiviteten mest muligt som en del af arbejdet med lavere temperaturer i fjernvarmenettet.

Optimering

Vi indfører en ny takststruktur, der understøtter kundernes investeringer i egne varmeinstallationer og dermed giver mulighed for lavere temperaturer i fjernvarmenettet.

Ny takststruktur

Vi undersøger andre muligheder for at optimere kundernes brug af varme for herigennem at optimere det samlede fjernvarmenet.

Kundeadfærd

Vi optimerer kapaciteten og energiudnyttelsen på affaldsenergianlægget og på det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg.

Optimering af produktionsanlæg

Vi er opmærksomme på

Vores aftale om varme fra Studstrupværket dækker cirka halvdelen af den samlede varmeproduktion og udløber efter 2030.

Til den tid kan vi ændre varmeproduktionen markant og indfri vores mål. Forinden skal vi træffe mange beslutninger. Vi skal afveje mange faktorer, der er gensidigt afhængige.

Vi ønsker at reducere brugen af biomasse mest muligt, når vi ændrer varmeproduktionen. Men biomasse forventes at være en nødvendig del af energimikset en årrække frem - også efter 2030. For det vil ikke være muligt at dække behovet fuldt ud med brændselsfrie energikilder.

Den fortsatte brug af biomasse i varmeproduktionen giver mulighed for CO₂-fangst på samme måde, som vi kan fange CO₂ fra vores affaldsforbrænding.

CO₂-fangst i stor skala kan bidrage markant til målet om klimaneutralitet i Aarhus i 2030 ved at kompensere for CO₂-udledningen i andre brancher.

Andre faktorer, der påvirker vores beslutninger, handler om lovgivning, økonomi, forsyningssikkerhed og samspillet i et integreret energisystem.

Der er brug for nye love, der gør det muligt for os at introducere elementer i varmeproduktionen som geotermisk varme og CO₂-fangst. Vi skal kunne indfase geotermisk varme som ny energikilde i stor skala uden at sætte forsyningssikkerhed og stabile lave varmepriser over styr.

Til gengæld er vi selv herre over at styrke vores fortsatte konkurrencedygtighed ved at udnytte egne anlæg og understøtte vores egen værdikæde bedst muligt.

Det er imidlertid også vigtigt for os at være med i strategiske samarbejder om fælles værdikæder. Et integreret energisystem åbner for optimal ressourceudnyttelse.

Læs om vores andre fokusområder

Cirkulær ressourcehåndtering

Konkurrencedygtighed
- pris og service

Forretningsudvikling