Hvad vil du gerne
søge frem?

Send dit tilbud på halm til grøn energi

Send os dit tilbud via formularen her på siden senest 24. maj 2022 kl. 12.00.

Du får svar senest fredag 3. juni 2022.

Kun 1-årige kontrakter
Prisudviklingen på markedet er svær at forudse lige nu. Derfor har vi besluttet kun at indgå 1-årige kontrakter til den kommende sæson. Det er altså ikke muligt at indgå nye 2- og 3-årige kontrakter.

HUSK:
- at gennemse udbudsbetingelserne, vores standardvilkår og indkøbspolitik.
- at underskrive og vedhæfte tro og love-erklæringen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Husk tro og loveerklæring om bæredygtig halm

Vi køber kun halm, der lever op til  EU's VE-II direktiv om bæredygtig biomasse til vedvarende energi.

Derfor skal tro og love-erklæringen fra Energistyrelsen underskrives og vedhæftes.

Du underskriver på vegne af egen bedrift, og såfremt du (også) videresælger halm fra andre producenter, vil vi anbefale, at du selv bruger samme tro og love-erklæring i forhold til dine underleverandører.

Tro og love-erklæringer fra underleverandører skal ikke indsendes til os, men være tilgængelige, hvis et eller flere af dine indvejede læs bliver trukket ud til stikprøvekontrol af vores verifikator ”Preferred by Nature”.

Se krav fra Energistyrelsen i selve tro og love-erklæringen. Her finder du også link til "Håndbogen om opfyldelse af bæredygtighedskrav".

VIGTIGT!
Tro og love-erklæring er et krav

Uden tro og love-erklæringen er dit tilbud ugyldigt

Godt at vide

Energistyrelsens krav til halm

Kredsløb Halmenergi A/S skal leve op til EU's direktiv for vedvarende energi/ VE-II, som trådte i kraft 30. juni 2021. For vores forbrug af halm betyder det, at følgende krav fra Energistyrelsen til halm skal være opfyldt:

 1. Der er indført planer til at håndtere kulstofindholdet i jorden.
 2. Gødningsregnskabet til Landbrugsstyrelsen er indberettet.
 3. Kravet om afgrødediversificering er overholdt via indberetning i fællesskemaet til Landbrugsstyrelsen.
 4. Forbuddet mod markafbrænding af halm er overholdt, iht. Miljøstyrelsens regler.

Sådan kan kulstofindholdet i jorden dokumenteres:

 • Udskrift fra markstyringssystem, der viser beregning af jordens kulstofindhold, efterafgrøder, tilførsel af gylle eller tilsvarende praksisser, der er indtastet i systemet, med dertilhørende forklaring af dokumentation.
 • Udfyldt skema for beregning af kulstofbalance. Hvis denne er negativ skal leverandør kunne henvise til ny beregning med redegørelse for hvordan der vil opnås ligevægt, herunder hvor meget der skal tilføres af enten husdyrgødning, organisk kompost, afgasset biomasse, slam, etc.

Kulstofgavnlige tiltag:

 • Tilførsel af husdyrgødning, slam, kompost og anden organisk gødning, m.fl.
 • Efterafgrøder
 • Afgrøderester i mark
 • Græs
 • Reduceret jordbearbejdning
 • Tilførsel af biokul

Ovenstående skal ikke medfølge tro og loveerklæringen, men være tilgængeligt i tilfælde af stikprøvekontrol fra verifikator.

Vær opmærksom på, at det også gælder for eventuelle underleverandører, hvis du som leverandør til Kredsløb Halmenergi A/S handler med halm, der ikke stammer fra egen bedrift.

Udfyld formularen og giv dit tilbud til halmsæsonen 2022/2023

Stamdata

Stamoplysninger

Tilbud og kontrakt
Mængde og pris

Din bank

Tilbud nr. 1

Du kan afgive flere tilbud. Tilbuddene skal indtastes og nummereres i rækkefølge. Du kan afgive op til 15 tilbud.

Kontraktens løbetid

I 2022 kan der kun indgås kontrakter med 1 års løbetid. Kontraktstart er 1. august 2022.

Mængde og pris

Kornhalm (100 % kornhalm = byg, havre, hvede, rug, triticale).
Mikshalm (67 % kornhalm + max. 33 % frøgræs eller rapshalm).

Husk: Minimum 300 tons pr. tilbud

Kontraktmængde

Angiv den mængde, du ønsker at indgå kontrakt på (antal ton pr. sæson). Vær opmærksom på, at minimumsmængden er 300 tons pr. tilbud. Ved kontrakter på 1, 2 og 3 års varighed gælder, at den samlede kontraktmængde pr. sæson ikke må overstige 45.000 tons.

Angiv den mængde, du ønsker at indgå kontrakt på pr. sæson (angives i ton). Vær opmærksom på, at minimumsmængden pr. tilbud er 300 tons. Ved kontrakter på 1, 2 og 3 års varighed gælder, at den samlede kontraktmængde pr. sæson ikke må overstige 45.000 ton.

Basispris

Angiv prisen i øre pr. kilo. Basisprisen er den gældende pris for leverancer i august måned 2022 og er baseret på et vandindhold på 13,5 %

Giv flere tilbud

Tro og loveerklæring vedrørende bæredygtig halm 2022

Erklæringen skal downloades, underskrives og vedhæftes, før tilbuddet er gyldigt.

Download tro og loveerklæringen

Samtykke

Samtykke

Dette tilbud afgives og evt. halmleverandørkontrakt indgås i henhold til standardvilkår for halmleverancer til Kredsløb Halmenergi A/S. Leverandøren har gennemlæst og accepteret disse standardvilkår, og tilbuddet er bindende ved Leverandørens underskrift. Der er indgået aftale imellem parterne, hvis Kredsløb Halmenergi A/S accepterer nærværende tilbud. Tilbuddet skal modtages senest 24. maj 2022 kl. 12:00.

Ved accept fra Kredsløb Halmenergi A/S udarbejdes overordnet leveringsskema efterfølgende

Hold dig opdateret

Ønsker du at få besked om næste halmudbud direkte i indbakken? Tilmeld dig her og få du løbende opdateringer om vores drift og udbud. Du får 4-6 mails om året.

Læs mere i vores privatlivspolitik

Udfyld venligst, så vi undgår falske beskeder fra robotter

Udbudsbetingelser for halmudbud

Udbudsbetingelser for halmudbud

Udbudsbetingelser

Udbudsbetingelser

Nærværende udbudsbetingelser gælder for halmudbud til Kredsløb Halmenergi A/S.

Halmudbud med levering af halm for kommende halmsæson.

Kontraktens starttidspunkt er den 1. august 2022. Dvs. kontraktens første halmsæson løber i perioden fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.
Leveringsperiode vil være august 2022 til juli 2023.

Minimumsmængden pr. tilbud udgør 300 tons.

Der afregnes ens kg priser for Kornhalm og Mikshalm.

Der afregnes ens kg priser for Hesston STOR-halmballer og MIDI-halmballer.

Der indgås udelukkende ”An værk”-kontrakter.

Der vil ikke være mulighed for at modtage slagge.

I 2022 kan der kun indgås kontrakter på 1 års løbetid.

Tilbudsskemaet skal udfyldes og sendes via denne hjemmeside.

Køber

Køber

Køber er:

Kredsløb Halmenergi A/S
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Tlf. 77 88 10 10

Ordregivers kontaktperson er:

Alice Blak Iversen
E-mail: iae@kredslob.dk
Tlf. 41 85 77 35

Udbudsform

Udbudsform

Det anbefales tilbudsgiver at læse Kredsløb Halmenergi A/S' Indkøbspolitik for halmindkøb, som er retningsgivende for Kredsløb Halmenergi A/S' halmindkøb.

Ligeledes anbefales det at læse standardvilkårene for halmleverancer til Kredsløb Halmenergi A/S.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at tilbudsgivers tilbud vil være det endelige tilbud, der indgår i tilbudsvurderingen, idet der ikke efterfølgende vil være adgang til at forhandle indholdet af tilbuddet.

Kredsløb Halmenergi A/S ønsker at henlede opmærksomhed på, at:

 • Tilbud kun tages i betragtning, hvis tilbuddet overholder forskrifterne i nærværende udbudsbetingelser og i det samlede udbudsmateriale. Det er tilbudsgivers risiko, at tilbuddet afgives i overensstemmelse hermed. Risikoen for uklarheder i tilbuddet fra tilbudsgiver påhviler udelukkende tilbudsgiver.
 • Kredsløb Halmenergi A/S er forpligtiget til at se bort fra tilbud, som ikke er indleveret rettidigt.

Kontraktform

Kontraktform

Tilbudsgiver skal indsende et skriftligt tilbudsskema til Kredsløb Halmenergi A/S via formularen herover.

Hvis Kredsløb Halmenergi A/S accepterer det indsendte tilbudsskema, er der indgået en bindende aftale mellem parterne.

Tilbudsskemaet, som Kredsløb Halmenergi A/S returnerer med underskrift, vil herefter udgøre den skriftlige aftale.

Tilbud skal afgives og eventuel halmleverandørkontrakt indgås i forhold til Standardvilkår.

Tidsplan

Tidsplan

Den forventede tidsplan for halmudbuddet er:

Frist for aflevering af tilbud: 24. maj 2022 kl. 12.00

Svarfrist for Kredsløb Halmenergi A/S: 3. juni 2022

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet

Nærværende udbudsbetingelser samt bilag udgør det samlede udbudsmateriale for dette halmudbud, og fastlægger dels rammerne for gennemførelse af selve udbudsforløbet, dels krav og betingelser for levering af den udbudte ydelse.

Bilagene består af:

Maksimal kontraktmængde

Maksimal kontraktmængde

For mængder købt til den kommende halmsæson (2022/2023) gælder det, at Kredsløb Halmenergi A/S forbeholder sig ret til at se bort fra tilbud, som bringer en leverandørs samlede kontraktmængde over 45.000 tons.

Ved kontrakter på 1, 2 og 3 års varighed gælder, at den samlede kontraktmængde pr. sæson ikke må overstige 45.000 tons.

Øvrige krav

Øvrige krav

Tilbudsgiver tilkendegiver ved underskrift af et tilbudsskema, at tilbudsgiver vil overholde gældende love og bestemmelser i forbindelse med levering af sin ydelse.

Ligeledes tilkendegiver tilbudsgiver ved sin underskrift, at tilbudsgiver vil leve op til de etiske guidelines for leverandører, der er skrevet ind i Kredsløb Halmenergi A/S' indkøbspolitik.

Evaluering af tilbud

Evaluering af tilbud

Der henvises til Kredsløb Halmenergi A/S' indkøbspolitik.

Fremsendelse af tilbud

Fremsendelse af tilbud

Tilbud sendes ved at udfylde og sende Tilbudsskemaet herover.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Kredsløb Halmenergi A/S i hænde senest 24. maj 2022 kl. 12.00.

Tilbudsgiver kan efter anmodning få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for afleveringen.

Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere, at overvære selve åbningen af tilbuddene.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vil du vide mere?

Alice Blak Iversen, energiproduktion

Telefon: 41 85 77 35
E-mail: iae@kredslob.dk 

Ring eller skriv til os

Du finder os på toppen af Lisbjerg bakke:

Kredsløb Energipark Lisbjerg
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Adresse