Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Send dit tilbud på halm til grøn energi

Du kan sende tilbud via formularen her på siden senest onsdag 5. april 2023 kl. 12.00

Svar bliver givet senest fredag 28. april 2023.

Vi har til den kommende sæson åbent for tilbud på 1-, 2- og 3-årige kontrakter.

Vi aftager både big- og midiballer, men midiballer har førsteprioritet, hvis vi får dem tilbudt til samme pris.

HUSK:

- at gennemse udbudsbetingelserne, vores standardvilkår og indkøbspolitik.
- at underskrive og vedhæfte tro-og-love erklæringen.

Trin 1

Husk tro og love-erklæring - uden den er dit tilbud ugyldigt

Tro og love-erklæringen er et krav

Kredsløb må kun forbrænde halm fra bæredygtigt forvaltede landbrugsarealer.

Det er derfor et krav, at tro og love-erklæringen fra Energistyrelsen er underskrevet og vedhæftet.

Du underskriver på vegne af din egen bedrift.

Download erklæring

Videresælger du halm fra andre?

Hvis du (også) videresælger halm fra andre producenter, anbefaler vi, at du bruger samme tro og love-erklæring i forhold til dine underleverandører.

Tro og love-erklæringer fra underleverandører skal ikke sendes til Kredsløb, men være tilgængelige, hvis et eller flere af dine indvejede læs bliver trukket ud til stikprøvekontrol af vores verifikator ”Preferred by Nature”.

Se Energistyrelsens krav

Du kan se Energistyrelsens krav til bæredygtige landbrugsarealer i tro og love-erklæringen.

Du kan også læse mere i "Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav".

Klik herunder for at se Energistyrelsens krav og hente et skema til at dokumentere kulstofindholdet i jorden (skal ikke indsendes).

Skema til kulstofindhold

Guide: Sådan udfylder og sender du erklæringen om bæredygtighed

 1. Download tro og love-erklæringen.
 2. Åbn den og udfyld felterne med navn, adresse osv. HUSK DATO.
 3. Print erklæringen
 4. Underskriv
 5. Tag et foto af erklæringen eller scan den og gem filen på din computer eller smartphone.

Nu er du klar til at udfylde dit tilbud og vedhæfte tro og love-erklæringen. 

Trin 2

Udfyld formularen og giv dit tilbud til halmsæsonen 2023/2024

Stamdata

Stamoplysninger

Tilbud og kontrakt
Mængde og pris

Din bank

Mængde og pris

Kornhalm (100 % kornhalm = byg, havre, hvede, rug, triticale).
Mikshalm (67 % kornhalm + max. 33 % frøgræs eller rapshalm).

Husk: Minimum 300 tons pr. tilbud

Tilbud nr. 1

Du kan afgive op til 15 tilbud.

Kontraktens løbetid

Du kan vælge 1, 2 eller 3 års løbetid på kontrakten. Kontraktstart er 1. august 2023.

Kontraktmængde

Angiv den mængde, du ønsker at indgå kontrakt på (antal ton pr. sæson). Vær opmærksom på, at minimumsmængden er 300 tons pr. tilbud.

Angiv den mængde, du ønsker at indgå kontrakt på pr. sæson (angives i ton). Vær opmærksom på, at minimumsmængden pr. tilbud er 300 tons. Ved kontrakter på 1, 2 og 3 års varighed gælder, at den samlede kontraktmængde pr. sæson ikke må overstige 45.000 ton.

Basispris

Angiv prisen i øre pr. kilo. Basisprisen er den gældende pris for leverancer i august måned 2023 og er baseret på et vandindhold på 13,5 %

Giv flere tilbud

Tro og loveerklæring vedrørende bæredygtig halm 2023

Erklæringen skal downloades, underskrives og vedhæftes, før tilbuddet er gyldigt.

Download tro og loveerklæringen

Samtykke

Samtykke

Dette tilbud afgives og evt. halmleverandørkontrakt indgås i henhold til standardvilkår for halmleverancer til Kredsløb Halmenergi A/S. Leverandøren har gennemlæst og accepteret disse standardvilkår, og tilbuddet er bindende ved Leverandørens underskrift. Der er indgået aftale imellem parterne, hvis Kredsløb Halmenergi A/S accepterer nærværende tilbud. Tilbuddet skal modtages senest 5. april 2023 kl. 12:00.

Ved accept fra Kredsløb Halmenergi A/S udarbejdes overordnet leveringsskema efterfølgende

Hold dig opdateret

Ønsker du at få besked om næste halmudbud direkte i indbakken? Tilmeld dig her og få du løbende opdateringer om vores drift og udbud. Du får 1-3 mails om året. Læs mere i vores privatlivspolitik

Udfyld venligst, så vi undgår falske beskeder fra robotter

Udbudsbetingelser for halmudbud

Udbudsbetingelser for halmudbud

Udbudsbetingelser

Udbudsbetingelser

Nærværende udbudsbetingelser gælder for halmudbud til Kredsløb Halmenergi A/S.

Halmudbud med levering af halm for kommende halmsæson.

Kontraktens starttidspunkt er den 1. august 2023. Dvs. kontraktens første halmsæson løber i perioden fra 1. august 2023 til 31. juli 2024.
Leveringsperiode vil være august 2023 til juli 2024.

Minimumsmængden pr. tilbud udgør 300 tons.

Der afregnes ens kg priser for Kornhalm og Mikshalm.

Der indgås udelukkende ”An værk”-kontrakter.

Der vil ikke være mulighed for at modtage slagge.

Tilbudsskemaet skal udfyldes og sendes via denne hjemmeside.

Køber

Køber

Køber er:

Kredsløb Halmenergi A/S
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Tlf. 77 88 10 10

Ordregivers kontaktperson er:

Alice Blak Iversen
E-mail: iae@kredslob.dk
Tlf. 41 85 77 35

Udbudsform

Udbudsform

Det anbefales tilbudsgiver at læse Kredsløb Halmenergi A/S' Indkøbspolitik for halmindkøb, som er retningsgivende for Kredsløb Halmenergi A/S' halmindkøb.

Ligeledes anbefales det at læse standardvilkårene for halmleverancer til Kredsløb Halmenergi A/S.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at tilbudsgivers tilbud vil være det endelige tilbud, der indgår i tilbudsvurderingen, idet der ikke efterfølgende vil være adgang til at forhandle indholdet af tilbuddet.

Kredsløb Halmenergi A/S ønsker at henlede opmærksomhed på, at:

 • Tilbud kun tages i betragtning, hvis tilbuddet overholder forskrifterne i nærværende udbudsbetingelser og i det samlede udbudsmateriale. Det er tilbudsgivers risiko, at tilbuddet afgives i overensstemmelse hermed. Risikoen for uklarheder i tilbuddet fra tilbudsgiver påhviler udelukkende tilbudsgiver.
 • Kredsløb Halmenergi A/S er forpligtiget til at se bort fra tilbud, som ikke er indleveret rettidigt.

Kontraktform

Kontraktform

Tilbudsgiver skal indsende et skriftligt tilbudsskema til Kredsløb Halmenergi A/S via formularen herover.

Hvis Kredsløb Halmenergi A/S accepterer det indsendte tilbudsskema, er der indgået en bindende aftale mellem parterne.

Tilbudsskemaet, som Kredsløb Halmenergi A/S returnerer med underskrift, vil herefter udgøre den skriftlige aftale.

Tilbud skal afgives og eventuel halmleverandørkontrakt indgås i forhold til Standardvilkår.

Tidsplan

Tidsplan

Den forventede tidsplan for halmudbuddet er:

Frist for aflevering af tilbud: 5. april 2023 kl. 12.00

Svarfrist for Kredsløb Halmenergi A/S: 28. april 2023

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet

Nærværende udbudsbetingelser samt bilag udgør det samlede udbudsmateriale for dette halmudbud, og fastlægger dels rammerne for gennemførelse af selve udbudsforløbet, dels krav og betingelser for levering af den udbudte ydelse.

Bilagene består af:

Øvrige krav

Øvrige krav

Tilbudsgiver tilkendegiver ved underskrift af et tilbudsskema, at tilbudsgiver vil overholde gældende love og bestemmelser i forbindelse med levering af sin ydelse.

Ligeledes tilkendegiver tilbudsgiver ved sin underskrift, at tilbudsgiver vil leve op til de etiske guidelines for leverandører, der er skrevet ind i Kredsløb Halmenergi A/S' indkøbspolitik.

Evaluering af tilbud

Evaluering af tilbud

Der henvises til Kredsløb Halmenergi A/S' indkøbspolitik.

Fremsendelse af tilbud

Fremsendelse af tilbud

Tilbud sendes ved at udfylde og sende Tilbudsskemaet herover.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Kredsløb Halmenergi A/S i hænde senest 5. april 2023 kl. 12.00.

Tilbudsgiver modtager automatisk en mail som kvittering, når tilbuddet er modtaget hos Kredsløb.

Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere, at overvære selve åbningen af tilbuddene.

Godt at vide

Energistyrelsens krav til halm

Halm, der bliver leveret til Kredsløb Halmenergi A/S skal leve op til disse krav fra Energistyrelsen:

 1. Der er indført planer til at håndtere kulstofindholdet i jorden.
 2. Gødningsregnskabet til Landbrugsstyrelsen er indberettet.
 3. Kravet om afgrødediversificering er overholdt via indberetning i fællesskemaet til Landbrugsstyrelsen.
 4. Forbuddet mod markafbrænding af halm er overholdt, iht. Miljøstyrelsens regler.

Dokumentation af kulstofindhold

Kulstofindholdet i jorden kan bl.a. dokumenteres ved at udfylde skemaet til beregning af kulstofbalance. 

Skemaet skal ikke sendes ind sammen med tro og love-erklæringen. Det skal blot kunne fremvises, hvis det bliver forlangt. 

Vær opmærksom på, at det også gælder for eventuelle underleverandører, hvis du som leverandør til Kredsløb Halmenergi A/S handler med halm, der ikke stammer fra egen bedrift.

Du kan downloade skemaet herunder.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vil du vide mere?

Alice Blak Iversen, energiproduktion

Telefon: 41 85 77 35
E-mail: iae@kredslob.dk 

Ring eller skriv til os

Du finder os på toppen af Lisbjerg bakke:

Kredsløb Energipark Lisbjerg
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Adresse