Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Retningslinjer for krantømning af husholdningsaffald

Sådan etablerer du affaldsløsninger, der skal tømmes af en kranbil. F.eks. nedgravede affaldsbeholdere eller kuber.

Skal du have plads til nedgravede affaldsbeholdere eller kuber?

Sådan får du affaldsbeholdere, som skal tømmes med kran

Fra efteråret 2023

Kom godt i gang

Nedgravede beholdere til affald

Kom godt i gang 

I Aarhus Kommune kan ejeren af en ejendom vælge at opsamle affald på flere måder. En af mulighederne er beholdere, der skal tømmes af renovationskøretøjer med kran. Det kan være kuber og helt eller delvist nedgravede beholdere.

Disse retningslinjer beskriver hvilke krav, der skal overholdes, og hensyn der skal tages, for at etablere affaldsløsninger, der skal tømmes af renovationskøretøjer med kran i Aarhus Kommune.

Retningslinjerne er ment som hjælp til at planlægge og synliggøre faserne for etablering af affaldsløsninger.

Det gælder generelt, at etablering af affaldsløsninger samt sortering og håndtering af affald altid skal ske i henhold til gældende regulativer for affald i Aarhus Kommune.

Det er udelukkende ejer, der er ansvarlig for undersøgelse af ledningsforhold på det sted, hvor beholderne etableres mv. Kredsløb er kun bemyndiget til udtalelse om affaldshåndtering og tømning.

Ejer er således selv pligtig til at søge godkendelser ved andre myndigheder, f.eks. vej-, brand- eller bygningsmyndighed.

Opsamlingsmateriel

Opsamlingsmateriel til kranløsninger

Helt nedgravede beholdere
Helt nedgravede beholdere består af et synligt indkast(tårn), placeret på en dæk-plade, som skjuler en fastmonteret beholder til opsamling af affald. Det sammenhængende system nedsænkes i en nedgravet betonkasse, der beskytter beholderen og danner base for den samlede konstruktion.

Delvist nedgravede beholdere
Delvist nedgravede beholdere består af en synlig (ofte rund) indkastbase og en plast- eller betonkasse under terræn. Under indkastbasens låg er der monteret en indvendig sæk til opsamling af affald. Opsamlingssækken er således placeret både over og under terræn, hvoraf betegnelsen delvist nedgravet beholder kommer.

Kuber
Kuber er metal- eller plastbeholdere, der stilles til rådighed af Kredsløb.
De minder om helt nedgravede beholdere, men hele opbevaringskapaciteten er over terræn.
Kuber skal placeres hensigtsmæssigt på terræn, og underlaget skal være fast og plant.

Privat eller offentlig etablering

Privat eller offentlig etablering

Kredsløb tømmer med kran i hele Aarhus Kommune. Privat etablering af beholdere til krantømning kan afhænge af, hvor i Aarhus Kommune bebyggelsen ligger.

Privat etablering af affaldsløsninger

 • Udenfor Aarhus Midtby kan ejer selv vælge, om der skal anvendes beholdere på hjul, kuber, helt eller delvist nedgravede beholdere.
 • Ved private nedgravede beholdere, skal ejer selv afholde udgifter til indkøb, etablering, tømning og vedligeholdelse.
 • Kredsløb kan stille kuber eller nedgravede beholdere til rådighed for indsamling af restaffald og genanvendeligt affald i henhold til gældende affaldstakster. Kuber, som bortkommer eller beskadiges, skal erstattes af grundejeren.

Offentlig etablering af affaldsløsninger

 • Kredsløb leverer, etablerer, tømmer og vedligeholder de offentlige nedgravede beholdere - i Aarhus Midtby.
 • Ejendomme inden for områder med offentlige nedgravede beholdere skal være tilmeldt ordningen, hvor det er muligt. Således skal ejer ikke etablere en løsning for husholdningsaffald på ejendommen.
 • Kontakt Kredsløb for afklaring, om ejendommen kan tilmeldes ordningen.

Kort over private og offentlige affaldsløsninger med krantømning

Sådan gør du - Egne løsninger

Sådan gør du - Egne løsninger

Følg disse trin, hvis du ønsker selv at købe og etablere nye nedgravede affaldsbeholdere: 

1. Gennemgå retningslinjerne

Ønske – behov
Ejer ønsker at ændre eksisterende affaldsløsning eller har ved nyt byggeri behov for at etablere en affaldsløsning.

Gennemgå retningslinjer
Ejer skal gennemgå nærværende retningslinjer nøje, med henblik på udarbejdelse af et projektforslag, inden henvendelse til Kredsløb.

2. Udarbejd projektforslag

Projektforslag
Ejer skal udarbejde et projektforslag på baggrund af retningslinjernes krav og hensyn.
Et projektforslag skal indeholde:

 • Kort beskrivelse af projektet, herunder baggrund og formål, adresse og kontakt oplysninger.
 • Boligantal og -type (boligtypen er f.eks. enfamiliehus, lejlighed eller værelse).
 • Kapacitetsberegning, med angivelse af antal beholdere og standpladser.
 • Systemvalg, i form af beholdertyper, størrelse og eventuelle kombinationer.
 • Oversigtskort med bebyggelse eller ejendom og omgivende bebyggelse
 • Angiv adgangsforhold for både brugere og renovatør som f.eks. hoveddøre, trappeopgange, stisystem, vejforhold, vendearealer, beholderplacering og omfang.


Helhedsplan
Ved områder med større sammenhængende bebyggelser, der har mulighed for at dele storparceller til flere ejere, skal projektforslaget omfatte en helhedsplan, der redegør for affaldshåndteringen for den samlede bebyggelse.

De enkelte storparceller skal overholde helhedsplanen inden for egen entreprisegrænse, som del af den overordnede fællesløsning i bebyggelsen. Ved tilmelding skal der oprettes en aftale om fælles affaldshåndtering for alle parter i området, en såkaldt puljeordning.


Øvrige tilladelser
Der kan være behov for, at ejer indhenter tilladelser fra andre myndigheder.

Eksempelvis vejmyndigheden i forhold til tømning fra offentlig vej, bygningsmyndigheden i forhold til tilgængelighed eller nedlæggelse af affaldsskakte og lignende i henhold til gældende bygningsreglement.

Kredsløb kan kræve dokumentation for, at relevante tilladelser er indhentet.

3. Få en udtalelse

Udtalelse fra Kredsløb
På baggrund af projektforslaget kan Kredsløb give en udtalelse om, hvorvidt den fremtidige håndtering af husholdningsaffald er mulig.

Udtalelsen vil indeholde generelle forbehold og evt. specifikke forbehold for selve projektet, som ejer er forpligtet til at overholde.

Projektforslaget skal sendes til: projektgenbrug@kredslob.dk

4. Etablering

Etablering
Ejer etablerer hele eller dele af den fremtidige affaldshåndtering.

5. Kontakt Kredsløb efter etablering

Ibrugtagning
Senest 14 dage inden den forventede ibrugtagning skal Kredsløb adviseres om projektets færdiggørelse.

Affaldshåndteringen skal være etableret i tilstrækkelig grad, hvilket bl.a. betyder, at beholderne er færdigmonteret og anlægsarbejdet fuldendt, så vej- og tilgængelighedsforhold kan vurderes.

6. Få igangsat tømning

Kredsløb besigtiger
Med henblik på ibrugtagning besigtiger Kredsløb anlægget.

Tilmelding
Ved ibrugtagning sørger Kredsløb for intern orientering, med henblik på oprettelse og tilmelding, driftsplanlægning, eventuel opstilling af kuber og eventuel hjemtagning af eksisterende materiel.

Informationer
For tilmelding har Kredsløb bl.a. behov for følgende:

 • Ejeroplysninger, herunder kontaktperson.
 • Ejendomsnummer.
 • Boligantal og -type, fordelt på adresser (boligtypen er f.eks. enfamiliehus, lejlighed eller værelse).
 • Opdateret oversigtskort bl.a. med angivelse af relevante beholdere.

7. Tag affaldsløsningen i brug

Information til beboere
Det påhviler ejer at orientere brugerne om bebyggelsens affaldshåndtering.

Tømning ved Kredsløb
Kredsløb sørger for jævnlig tømning af beholderne, i henhold til fastlagte kapacitet og tømningsfrekvens.

Drift og vedligehold
Det påhviler ejer jævnligt at sørge for systemets funktionsduelighed, herunder tilgængelighed, service og vedligehold.

Sådan gør du - Løsninger fra Kredsløb

Sådan gør du - Løsninger fra Kredsløb

Følg disse trin, hvis du ønsker, at Kredsløb etablerer nye nedgravede affaldsbeholdere:

1. Gennemgå retningslinjerne

Ønske – behov
Ejer ønsker at ændre eksisterende affaldsløsning eller har ved nyt byggeri behov for at etablere en affaldsløsning.

Gennemgå retningslinjer
Ejer skal gennemgå nærværende retningslinjer nøje, med henblik på udarbejdelse af et projektforslag, inden henvendelse til Kredsløb.

2. Udarbejd projektforslag

Projektforslag
Ejer skal udarbejde et projektforslag på baggrund af retningslinjernes krav og hensyn.
Et projektforslag skal indeholde:

 • Kort beskrivelse af projektet, herunder baggrund og formål, adresse og kontaktoplysninger.
 • Boligantal og -type (boligtypen er f.eks. enfamiliehus, lejlighed eller værelse).
 • Kapacitetsberegning, med angivelse af antal beholdere og standpladser.
 • Systemvalg i forhold til størrelse og antal.
 • Oversigtskort med bebyggelse eller ejendom og omgivende bebyggelse.
 • Angiv adgangsforhold for både brugere og renovatør som f.eks. hoveddøre, trappeopgange, stisystem, vejforhold, vendearealer, beholderplacering og omfang.


Helhedsplan
Ved områder med større sammenhængende bebyggelser, der har mulighed for at dele storparceller til flere ejere, skal projektforslaget omfatte en helhedsplan, der redegør for affaldshåndteringen for den samlede bebyggelse.

De enkelte storparceller skal overholde helhedsplanen inden for egen entreprisegrænse, som del af den overordnede fællesløsning i bebyggelsen. Ved tilmelding skal der oprettes en aftale om fælles affaldshåndtering for alle parter i området, en såkaldt puljeordning.

Øvrige tilladelser
Der kan være behov for, at ejer indhenter tilladelser fra andre myndigheder.

Eksempelvis vejmyndigheden i forhold til tømning fra offentlig vej, bygningsmyndigheden i forhold til tilgængelighed eller nedlæggelse af affaldsskakte og lignende i henhold til gældende bygningsreglement.

Kredsløb kan kræve dokumentation for, at relevante tilladelser er indhentet.

3. Få en udtalelse

Udtalelse fra Kredsløb
På baggrund af projektforslaget kan Kredsløb give en udtalelse om, hvorvidt den fremtidige håndtering af husholdningsaffald er mulig.

Udtalelsen vil indeholde generelle forbehold og evt. specifikke forbehold for selve projektet, som ejer er forpligtet til at overholde.

Projektforslaget skal sendes til: projektgenbrug@kredslob.dk

4. Aftale med Kredsløb

Indgåelse af aftale 
Efter positiv udtalelse af projektforslaget er det muligt at indgå aftale med Kredsløb om etablering af helt nedgravede beholdere, ved at skrive til følgende mailadresse: anlaeggenbrug@kredslob.dk

Aftalen rummer en række vilkår som bl.a. omfatter

 • Beskrivelse af ordningen
 • Årlige omkostninger for materiel stillet til rådighed af Kredsløb
 • Kredsløbs og grundejers forpligtigelser i forhold til vedligehold
 • Betingelse for udtrædelse af aftalen og betaling af hjemtagelsesgebyr

Husk
Ejer er ansvarlig for, at tilladelser fra andre myndigheder og informationer om ledningsoplysninger er indhentet, før Kredsløb kan iværksætte aftale om arbejdet.

5. Etablering

Etablering
Kredsløb står for etableringen af løsningen på det aftalte areal.

6. Få igangsat tømning

Når de nedgravede beholdere er færdigetableret, igangsættes tømning af beholderne.

Kredsløb står for intern orientering med henblik på oprettelse og tilmelding, driftsplanlægning, eventuel opstilling af kuber og eventuel hjemtagning af eksisterende materiel.

7. Tag affaldsløsningen i brug

Information til beboere
Det påhviler ejer at orientere brugerne om bebyggelsens affaldshåndtering.

Tømning ved Kredsløb
Kredsløb sørger for jævnlig tømning af beholderne, i henhold til fastlagte kapacitet og tømningsfrekvens.

Drift og vedligehold
Det påhviler ejer at sørge for adgang til materiel, samt vedligehold af belægning, som bl.a. oprydning og snerydning.

Kredsløb sørger for systemets funktionsduelighed, ved service og vedligehold.

Sortering og affaldstyper

Sortering og affaldstyper

I Aarhus Kommune skal husholdningsaffald sorteres i forskellige typer, og fra efteråret 2023 er det obligatorisk at have beholdere til disse typer af affald:

 • Restaffald
 • Madaffald
 • Papir, pap, tekstilaffald
 • Hård plast, blød plast, mad- og drikkevarekartoner
 • Glas, metal
 • Farligt affald (tømmes ikke med kran)

Ejere, der ønsker at etablere materiel til krantømninger, skal være opmærksomme på, at der kan ske ændringer i Aarhus Kommunes regler for sortering af affald, som senere kan få betydning for bebyggelsens samlede affaldsløsning.

Affaldssystemer skal dimensioneres til, at tømmefrekvensen højst er 1 gang pr. uge for rest- og madaffald og 1 gang hver 14. dag for genanvendeligt affald.

Ikoner, der viser de 10 typer affald, vi skal sortere i fra 2023

Antal beholdere

Antal beholdere

Beregningsgrundlag

Til at beregne hvor mange beholdere, der bliver behov for, anvendes tallene i nedenstående skema (1.000 liter svarer til 1,0 m³).

Tallene viser hvor meget restaffald og genanvendeligt affald, der gennemsnitligt genereres i en husstand eller i et værelse, i Aarhus Kommune.

Kredsløb imødekommer ikke fremtidige kapacitets­problemer ved ændring af tømmefrekvensen.

Bebyggelsens udformning kan medføre behov for yderligere beholdere, f.eks. grundet krav til maksimale gangafstande mellem hoveddør og beholdere.

Placering af beholdere

Placering af beholdere

Placering af beholdere er vigtig for en fremtidig brugertilfredshed og hensigtsmæssig drift.

Placering i forhold til beboere

Ved placering af beholdere, i forhold til beboerhensyn, er der flere punkter, der skal overholdes:

 • Beholdere skal være tilgængelige og brugervenlige for alle, herunder gangbesværede. Foran indkast skal der være mindst 1 meters friareal.
 • Beholdere til restaffald og genanvendeligt affald skal stå samlet.
 • Der må højst være 75 meters gangafstand mellem beholdere og fjerneste hoveddør.

Ved planlægning af beholdernes placering anbefales det, at der tages udgangspunkt i beboernes fremtidige adfærd.

Tilgængelighedskrav i forhold til Bygningsreglementet skal afklares med bygnings-myndigheden.

Herudover skal krav og vejledninger fra vejmyndigheder og handicapråd imødekommes.

Kredsløb forholder sig primært til beholdernes funktion og placering i forhold til tømning.

Oversigtskort

Ved udarbejdelse af et projektforslag for affaldshåndteringen skal der laves et oversigtskort.

Oversigtskortet skal som minimum indeholde punkterne som angivet i signaturforklaringen til nedenstående eksempel.

Placering i forhold til renovatør

Ved placering af beholdere, i forhold til renovatørhensyn, er der flere punkter, der skal overholdes:

 • Afstanden fra systemets tømningskrog til midten af renovationskøretøjet må ikke overstige 9 meter.
 • Der skal være god oversigt, og der må ikke være cykelsti eller parkering mellem beholdere og stedet, hvor renovationskøretøjet skal holde.
 • Der skal være en frihøjde på minimum 10 meter ved beholderen - der må f.eks. ikke være luftledninger i området over beholderen.
 • Placeringen er afhængig af, at kørevejen kan overholde Vejregler for lastbiler op til 12 meter.

Køreveje

For at sikre renovationskøretøjets tilgang til beholderne skal følgende punkter overholdes:

 • Køreveje skal overholde Vejregler for lastbiler op til 12 meter.
 • Køreveje skal være mindst 3,6 meter brede og have en frihøjde på mindst 4,2 meter.
 • Beholdere skal placeres, så renovationskøretøjet færdes efter princippet ”front ind – front ud.” Der skal indtænkes sammenhængende køreveje, så renovationskøretøjet kan køre til og fra beholderne uden at bakke. 
 • På tømningstidspunktet skal kørevejen være frit tilgængelig.
 • Bemærk, at vejanlæg skal dimensioneres til renovationskøretøjer, som vejer op til 32 ton, med en punktlast op til 20 ton ved støtteben. Vægtpåvirkning er særlig vigtig ift. belægningstyper, som betonfliser, græsarmering mv. samt ved dimensionering af etagedæk over p-kældre og lignende.

Kranens manøvreareal

Grundet kranens manøvreareal skal renovationskøretøjet holde med siden til beholderen ved tømning.
Derfor er det ikke muligt at placere beholdere

 • til tømning foran eller bagved renovationskøretøjet, som i hjørnet af en p-plads eller lignende,
 • under altaner, trækroner osv., da der skal være en frihøjde på 10 meter i kranens manøvreareal.

Mellem renovationskøretøj og beholdere, må der ikke etableres genstande med en højde, der overstiger 1,2 meter.

Vendemulighed

Kan renovationskøretøjet ikke færdes efter princippet ”front ind – front ud”, skal der være en vendemulighed.
Vendemulighed, herunder hammerhoveder, skal som minimum udformes i henhold til Vejregler for lastbiler op til 12 meter.

Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køretøjs største overhæng og bør i øvrigt mindst være 1,5 meter, markeret med rød skravering på illustration.

Standplads

Standpladsen er området, hvor beholderne er placeret. For at sikre brugertilfredshed og hensigtsmæssig drift skal standpladsen overholde følgende punkter:

 • Der skal være en respektafstand på mindst 1 meter fra beholderens yderste punkt til p-pladser, trækroner mv. samt faste genstande som bebyggelse, skure, udhæng, altaner, lygtepæle og lignende (markeret med rødt på illustrationen herunder).
 • Når funktionsdueligheden ikke tilsidesættes kan beholdere generelt placeres uden nævneværdig indbyrdes afstand.
  Ved metalkuber stiller Kredsløb Genbrug dog krav til en intern afstand på mindst 25 cm.
 • Arealet foran indkast skal overholde tilgængelighedskrav og have et frirum på mindst 1 meter.
 • Der skal være direkte adgangsvej mellem beholder og renovationskøretøj, for chaufføren. Ved standpladser som kræver anlæg af en trappe, skal trappen være mindst 80 cm bred og forsynet
  med gelænder.
 • Tilgængelighed for brugere, herunder gangbesværede, skal være i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.
 • På tømningstidspunktet skal standplads og adgangsveje være frit tilgængelige og holdes ryddet af ejer - herunder snerydning.
 • Standpladsen skal være belyst i mørke perioder.

Beholder

Beholder

Når ejer køber en nedgravet beholder, skal det sikres, at denne er kompatibel med tømningsmateriel benyttet af Kredsløb. Det kan forventes, at der for ibrugtagning udføres prøvetømning af etablerede beholdere.

Beholdere, der ikke er kompatible med tømningsmateriel, vil blive afvist og kan ikke tages i brug, hvilket medfører behov for opstilling af alternativt materiel for ejers regning.

For nærmere afklaring af beholdermodellens kompatibilitet med tømningsmateriel anvendt af Kredsløb, kontakt logistik@kredslob.dk

Udseende
Kredsløb forholder sig ikke til udseendet af private nedgravede beholdere.

Ejer kan således frit vælge leverandør under forudsætning af, at beholdermodellen er kompatibel med tømningsmateriel benyttet af Kredsløb samt overholder følgende punkter:

 • Beholderens indkast skal have en størrelse og udformning, der passer til affaldstypen.
 • Beholderen skal bære skiltning, som svarer til dem Kredsløb benytter. Piktogrammer skal følge national lovgivning. Kredsløb har printbare filer på hjemmesiden.
 • Krav fra Kredsløb til mærkning af privat materiel, f.eks. ID-tags skal imødekommes af ejer.

Beholder størrelse
Nedgravede beholdere fås i flere forskellige størrelser.

Af hensyn til vægten ved tømning og kranens manøvreareal må størrelsen på de helt nedgravede beholdere følge dette skema:

Hvis der ønskes en anden opdeling af todelte nedgravede beholdere, skal der rettes kontakt til logistik@kredslob.dk 

Tekniske krav
Nedgravede beholdere skal være typegodkendte, CE-mærket og overholde reglerne i DS/EN 13071-1, -2 og -3.

Nedgravede beholdere med et kammer må både være med 1- og 2-krogssystem, dog skal helt nedgravede beholdere til glas/metal benytte 2-krogssystem.
Kredsløb anbefaler at benytte 2-krogssystem til alle affaldstyper.

Nedgravede beholdere med dobbeltkammer skal være med 2-krogssystem som er med 2 parallelle kroge med en indbyrdes afstand (midt/midt) på 125 mm, ved maks. godstykkelse på 25 mm.

Belægningen omkring beholderne skal etableres, så der ikke trænger regn eller andet overfladevand ind i beholder eller betonkasse.

På helt nedgravede beholdere skal indkasttårnet og dækplade slutte helt tæt. Helt nedgravede beholdere skal være forsynet med sikkerhedssystem, som ved tømning mindsker risikoen for faldulykker.

Ibrugtagning

Ibrugtagning

Kredsløb skal have besked senest 2 uger inden ibrugtagning for tilmelding af tømning, driftsplanlægning og evt. hjemtagelse af eksisterende materiel mv.

Dette gøres ved at rette henvendelse til kundeservicegenbrug@kredslob.dk

Kredsløb skal bruge følgende oplysninger før ibrugtagning og vil evt. besigtige området:

Ejerforhold

 • Navn på ejer.
 • CVR-nummer.
 • Kontaktperson (adresse, telefon, e-mail).
 • Vicevært for fremtidig drift (adresse, telefon, e-mail)

Ejendomsforhold

 • Hovedadresse.
 • Ejendomsnummer.
 • Det endelige antal boligenheder fordelt på typer (boligbidrag 1, 2 eller 3).
 • Oversigtskort med markering af klargjorte affaldsøer, køreveje mv.

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse

Det er ejers forpligtelse, at nedgravede beholdere etableret af ejer, er i en kvalitet der kan holde til slid ved mange tømninger. Udtjente beholdere skal erstattes med nyt materiel.

Ejer har ansvaret for, at beholderne er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand samt for ren- og vedligeholdelse, så anlægget

 • fungerer efter hensigten
 • kan tømmes af materiel benyttet af Kredsløb 
 • holdes fri for væske i bunden af yderbeholderen
 • i vinterperioden holdes fri for sne og is.

Såfremt Kredsløb vurderer, at anlægget ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt eller i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, kan tømning udelades og andet materiel opstilles for ejers regning, indtil udbedring er sket.

Opstår der skader på de nedgravede beholdere, som ejeren mener, er opstået i forbindelse med tømning, skal Kredsløb straks orienteres.

Ejer er forpligtet til at servicere de nedgravede beholdere efter leverandørens forskrifter. Kredsløb kan forlange dokumentation for service og funktionsduelighed.

Driftsomkostninger
Ejer skal betale de til enhver tid fastsatte gebyrer for husholdningsaffald.

Ejer opkræves ekstragebyr, hvis tømningen ikke kan gennemføres som planlagt, som følge af eksempelvis

 • Forhindringer, som parkerede biler eller affald placeret omkring beholderne, hvilket udløser ekstra tømning.
 • Manglende vedligeholdelse eller uhygiejniske forhold.
 • Underdimensionering, da for lidt kapacitet kan medføre opsætning af alternativt materiel.

Private nedgravede beholdere i offentlig vejareal

Private nedgravede beholdere i offentlig vejareal

Ejer kan have et ønske om at placere private nedgravede beholdere i offentligt vejareal, grundet særlige forhold på egen matrikel, som eksempelvis vanskelige terrænforhold eller andre udfordringer.
Ved etablering af private nedgravede beholdere i offentligt vejanlæg, skal Vejmyndigheden godkende opstillingsstedets placering, udformning og materialevalg.

En ansøgning om tilladelse til anlæg i offentligt vejareal skal sendes til Vejmyndigheden.

Kredsløb skal have projektet til udtalelse i forhold til overholdelse af Regulativ for husholdningsaffald, Aarhus Kommune.


Vilkår
Etablering og drift af private nedgravede beholdere i offentligt vejareal skal overholde nærværende retningslinjer, suppleret med følgende vilkår:

 • Ved indkøb og anlæg af nedgravede beholdere til etablering i det offentlige vejareal, skal ejeren vælge materiel af samme kvalitet og udseende som det af Kredsløb benyttede.
 • Vejmyndighedens specifikke krav til opstillingsstedets udformning og materialevalg skal overholdes. Etablering i det offentlige vejareal sker efter gæsteprincippet.
 • Kontaktskilt skal monteres på de nedgravede beholdere, så ejerforholdet er synligt.
 • Ejer har ansvar for drift, ren- og vedligeholdelse af beholdere og opstillingssted. Hvis Kredsløb ønsker en mærkning af privat materiel, f.eks. ID-tags, skal ejeren tillade dette.
 • Opstillingsstedet skal altid fremstå ren- og vedligeholdt, og ejer har ansvaret for at holde opstillingsstedet fri for sne og is.

Find den rette leverandør af nedgravede beholdere

Leverandører

Nedgravede beholdere skal passe til det tømningsmateriel, Kredsløb benytter.

Disse producenter har beholdermodeller, som lever op til kravene:

 • Be-low A/S
 • Euro Group
 • H.E.W. A/S
 • HUMUS-Genplast
 • joca a/s
 • PWS Danmark A/S
 • Rubæk & Co. A/S
 • Zenzo Group Aps

Krav til nye leverandører

Alle leverandører af nedgravede affaldssystemer har mulighed for at komme med på listen.

Det er blot et krav, at leverandørens beholdermodel er blevet afprøvet og testet af Kredsløb og har vist sig at være kompatibel med vores udstyr.

Kvalitet

Vær opmærksom på, at Kredsløb ikke har taget stilling til beholdernes kvalitet i forhold til brug igennem længere tid.

Kredsløb forudsætter, at beholdermodellen skal kunne tåle mange års almindelig brug og slid.

Ansvar

Er en beholder i en stand, hvor Kredsløb skønner, at den er driftsmæssig uforsvarlig at bruge, bliver tømningen af den enkelte beholder straks stoppet.

Ejeren vil få besked om at bringe beholderen i en forsvarlig stand, inden beholderen igen kan blive tømt.

Bliver en beholder ikke bragt i forsvarlig stand inden for en rimelig periode, vil Kredsløb stille en alternativ beholder til rådighed for ejerens regning.

Ejeren er forpligtet til at vedligeholde anlægget, og hvis det bliver forlangt, skal ejeren kunne dokumentere, at beholderne bliver serviceret hvert år.

Er du i tvivl om, hvordan du etablerer nedgravede affaldsbeholdere?

Kontakt os inden du går i gang

Anlægsprojekter til genbrug og affald

tlf. 77 88 11 22,  tast 2

Ring

Anlægsprojekter til genbrug og affald

projektgenbrug@kredslob.dk 

Skriv