Hvad vil du gerne
søge frem?

Etablering af mobilsuganlæg

Nedenstående regler gælder for etablering af mobilsuganlæg i Aarhus Kommune.

Det gælder generelt, at etablering af anlæg til indsamling af affald samt sortering og håndtering af affald altid skal ske i henhold til de til en hver tid gældende regulativer for affald i Aarhus Kommune.

Krav til mobilsuganlæg

Godkendelser

 • Kredsløb skal godkende anlæg og sugestedets placering.

 • Ved etablering af anlæg på offentligt areal skal anlæggets placering altid være godkendt af Center for Byens Anvendelse, inden anlægget kan godkendes af Kredsløb.

 • Anlægget skal dimensioneres til, at det kun skal tømmes 1 gang om ugen. Der skal beregnes et affaldsvolumen svarende til 130 liter pr. uge pr. husstand. Der må således kun være en fyldningsgrad på 80 % i tanken.

 • Anlæggene skal være dimensioneret til, at der i perioder er ekstra affald.
  Som eksempel kan nævnes, at en 3 m3 tank med en udnyttelse på 80 % svarer til 2.400 liter. Dette svarer til, at der kan tilsluttes ca. 24 lejligheder.

 • Afstanden fra sugebilens godkendte holdeplads og til sugestedet må højst være 300 cm.

Kørearealer

 • Skal kunne tåle tung trafik, op til 32 tons.

 • Skal være mindst 3,6 meter brede.

 • Sugebilen skal kunne køre fra tømmestedet uden at bakke. Der kan evt. etableres en vendeplads til en lastbil på 10 meter, efter vejlovens regler.


Opstart af anlægget

 • Senest med 14 dages varsel, skal der indgås en aftale med Kredsløb om opstart og drift/tømning af anlægget, således at Kredsløb først kan tømme anlægget efter 14 dage.

 • I forbindelse med indgåelse af aftale om opstart af anlægget skal der indsendes et oplysningsskema og en tegning over anlægget til Kredsløb. Skemaet fås ved henvendelse til Kundeservice på kundeservicegenbrug@kredslob.dk eller tlf. 77 88 10 10

 • Hvis varslet på 14 dage, ikke kan overholdes, kan der ske tømning af anlægget, ved betaling af en ekstra tømning, tillagt et administrationsgebyr, som svarer til den tid, som Kredsløb anvender på opgaven.

 • Inden anlægget tages i brug, skal der gennemføres et prøvesug. Prøvesuget skal gennemføres senest en uge, inden anlægget skal tages i brug. Bemærk, at anlægget ikke kan tages i brug, før Kredsløb har godkendt anlægget og gennemført prøvesug.

 

Omkostninger

 • Omkostninger til etablering af mobilsuganlæg afholdes af grundejeren.
 • Grundejer er selv ansvarlig for, at anlægget er funktionsdueligt. Ligeledes er grundejer ansvarlig for drift, renholdelse, anvendelse og vedligeholdelse af anlægget. Kredsløb anbefaler, at der etableres tilslutning til vand og vandafløb i det rum, hvor tanken er, af hensyn til rengøring efter eventuelle driftsstop.

 • Grundejer skal informere brugerne om, hvordan anlægget benyttes korrekt.

 • Kredsløb kan efter henvendelse til grundejer opstille ekstra containere til opsamling af dagrenovation, hvis der ikke er nok volumen i sugeanlægget. Omkostningerne til opstilling og tømning af containerne afholdes af grundejeren.


Indsamling af øvrigt affald fra husholdninger

 • Det anbefales, at der i bebyggelsen etableres indsamling af papir, glas og storskrald, eller at der etableres en sorteringsgård.


Affaldshåndtering fra virksomheder

 • Kredsløb har ikke affaldsordninger for virksomheder. Virksomhederne skal selv, i henhold til regulativ for erhvervsaffald, etablere ordninger for affald. Der må derfor ikke ske en sammenblanding af affald fra virksomheder og affald fra husholdninger i mobilsuganlægget.