Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Aarhus sorterer endnu mere

Som samfund skal vi energiudnytte mindre og genanvende mere og bedre.

Aarhus er godt på vej, men der er stadig flere materialer i affaldet, som har værdi og kan sorteres fra. Det gælder ved den enkelte husstand og i kommunens mange institutioner.

Bedstemor og barn putter plast i beholderen til genanvendeligt affald.

Der er stadig ressourcer i affaldet

Affaldssortering er i høj grad blevet en del af aarhusianernes hverdag. I 2017 begyndte vi at hente glas, hård plast og metal samt papir og småt pap ved hver husstand - og siden er mere end 50.000 ton materialer blevet sendt til genanvendelse.

Men endnu mere af aarhusianernes affald kan blive sorteret og genanvendt.

For affaldet indeholder store mængder madaffald (40 %), blød plast (0,3 %), drikkekartoner (3 %) og tekstiler (2,5 %) - og de kommende år skal aarhusianerne også sortere dette fra, så det kan blive genanvendt. 

Hvad ønsker aarhusianerne?

Der er et næsten enstemmigt ønske om, at Aarhus Kommune ligesom andre byer skal implementere en fraktion til organisk affald.

Det blev tydeligt, da borgerne i foråret 2020, blev inddraget i processen omkring den nye affaldsplan.

Organisk affald for sig

Fokusområder

Der er fastsat nationale rammer for sortering af flere affaldstyper, som affaldsindsamlingen i Aarhus også vil følge.

Desuden bliver der i løbet af de kommende år indført et producentansvar på emballager som f.eks.  plastflasker, drikkevarekartoner mm. Det kan påvirke både den måde vi indsamler og den måde vi afsætter affaldet på.

I affaldsplanen skal de to fokusområder, du kan læse om herunder, hjælpe aarhusianerne med at sortere endnu mere. 

Fokusområde 3.1

Aarhusianerne sorterer i 10 typer affald derhjemme

Folketinget har fastlagt en række nye krav til, hvordan alle husstande i Danmark skal sortere affald.

Det er Kredsløbs  opgave at implementere kravene i form af en række nye affaldsordninger, der gør det muligt for alle aarhusianere at sortere i 10 forskellige slags affald tæt på deres bolig.

De nye krav betyder, at affaldssortering bliver ens i hele Danmark, og at alle skal sortere mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald derhjemme. 

Hvorfor?

Den måde affaldet bliver sorteret og afhentet på i dag skal passe til de nye krav. Ud over de affaldstyper, du får hentet derhjemme i dag, bliver der indført nye henteordninger for madaffald, blød plast, drikke- og fødevarekartoner samt tekstilaffald.

Den endelige løsning skal være med til at sikre, at så mange ressourcer som muligt bliver bevaret.

De kommende år vil vi følge den teknologiske udvikling og undersøge flere nye muligheder for at behandle affaldet. F.eks. bioforgasning af madaffald og inden for en årrække vil f.eks. proteinproduktion fra madaffaldet måske også være en mulighed.

På samme måde vil der opstå nye metoder til at behandle tekstil, drikkekartoner og plast - til gavn for klima og miljø.

Hvordan?

At genanvende mere husholdningsaffald vil være et væsentligt bidrag til, at Kredsløb og Aarhus Kommune lever op til kravene om at genanvende:

55 % af husholdningsaffaldet i 2025

60 % af husholdningsaffaldet i 2030

65 % af husholdningsaffaldet i 2035

Effekt

Fokusområde 3.2

Flere muligheder for sortering i midtbyen

Mange yngre aarhusianere i midtbyen har ikke bil, der er langt med offentlig transport til byens genbrugsstationer og ikke alt affald kan komme med storskraldsbilen.

Det gør det svært for midtbyens beboere at komme af med de typer af affald, de ikke kan aflevere i de nedgravede affaldsbeholdere.

Det gælder f.eks. farligt affald, elpærer, elektronik, stort pap, stor plast- og metalemballage, indbo mm.

Hvorfor?

Kredsløb vil udvikle og teste ny infrastruktur, som skal gøre det lettere at genanvende og genbruge i midtbyen.

Løsningen skal bygge bro mellem de nedgravede affaldsbeholdere, der står helt tæt på beboerne, og genbrugsstationerne i periferien af byen. 

Vi finder inspiration i nærgenbrugsstationer i andre større byer, mini-nærgenbrugsstationer i tomme butikslokaler og erfaringer med opstilling af automater til aflevering af elpærer, batterier og nogle typer af farligt affald.

Desuden forsøger vi at tænke de eksisterende løsninger sammen med storskrald, serviceordninger
og hvordan vi holder byen ren. Alt sammen for at sikre, at ressourcerne bliver brugt optimalt.

Hvordan?

Flere muligheder for at sortere i midtbyen kan bidrage til mere genanvendelse og mere genbrug - og det er med til at give formindske udledningen af CO2.

Effekt

Læs også om de andre temaer i affaldsplanen