Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Mere genbrug

Aarhusianerne er vilde med genbrug.

Det viser byens mange genbrugsbutikker, de 60.000 medlemmer i Facebook-gruppen ’Storskrald i Aarhus’ og ikke mindst de mange tusinde gæster på REUSE, hvor mere end 2 ton genbrug skifter hænder hver dag.

Bytteboksen på torv i Aarhus

Der er mange fordele ved genbrug

Når vi giver ting videre til andre og selv genbruger mere, forlænger vi levetiden på ting, der ellers ville
ende som affald.

Det sparer materialer - både i produktion af nye varer, og når affaldet skal væk.

Genbrug og reparation er vigtige elementer i at holde og bevare værdifulde materialer i et cirkulært system.

Desuden er mere genbrug med til at reducere mængden af affald og gøre op med det lineære  forbrugsmønster, hvor vi bare bruger og smider væk.

Hvad ønsker aarhusianerne?

46 % af aarhusianerne vil have flere byttestationer i Aarhus, hvor man gratis kan aflevere og hente ting.

Det viser svar fra spørgeskemaundersøgelsen fra 2019, som ligger til grund for affaldsplanen.

Flere byttestationer

Fokusområder

Genbrug er ikke én ensartet proces. Ting til genbrug kan have salgsværdi, brugsværdi eller reparationsværdi alt efter deres stand og kvalitet.

Kredsløb skal derfor understøtte de muligheder, der allerede eksisterer, og skabe nye rammer for genbrug, reparation og upcycling i samarbejde med organisationer, frivillige og erhverv.

De tre fokusområder, du kan læse mere om herunder, viser nye veje til mere genbrug i Aarhus.  

Fokusområde 2.1

Genbrug i boligområder

Ud over at bruge byens genbrugsbutikker vil aarhusianerne også gerne give ting videre, som blot har brugsværdi, eller som kræver lidt reparation.

Ofte foregår det sådan, at beboere stiller ting på gaden og håber andre tager dem. Men affald, der bliver stillet på gaden, kan genere andre beboere eller blive ødelagt af vind og vejr.

Der er altså et stort potentiale for mere genbrug, men der mangler infrastruktur og muligheder for at give sine ting videre.

Hvorfor?

Inspireret af byttehylder, -skabe og -stationer vil vi undersøge, hvordan aarhusianerne kan få mulighed for at bytte genbrug med hinanden. 

Det kan foregå i det offentlige rum, i byens baggårde, i etageejendomme eller hos virksomheder og institutioner.

Det er afgørende, at byttekulturen bliver tænkt sammen med driften af de andre affaldsordninger, så ressourcerne bliver udnyttet optimalt.

Hvordan?

Ved at bytte mere kan vi omdanne mere affald til genbrug. Det reducerer CO2-udledningen.

Desuden kan mulighederne for at bytte styrke beboernes engagement i at tænke cirkulært og øge bevidstheden om materialers værdi.

En væsentlig sideeffekt vil være en renere by, hvor der står mindre affald på gaden.

Effekt

Fokusområde 2.2

Mere reparation og mindre affald

Den mest klimavenlige måde at håndtere affald, er at undgå, at vores ting bliver til affald. Men vi har glemt, hvordan man vedligeholder og reparerer elektronik, møbler, tøj og indbo.

Reparation og vedligehold skal tilbage som en naturlig handling i aarhusianernes hverdag.

Flere skal undersøge mulighederne for at få ting repareret, inden de bliver smidt ud, og flere ting, der kan repareres, skal sorteres fra, inden de ender som affald på byens genbrugsstationer, i storskraldsordningen
eller i restaffaldet.

Hvorfor?

Reparation er et nyt arbejdsområde for Kredsløb. Vi starter derfor med at indsamle viden og lave forsøg med reparation.

Vi er allerede i gang med at teste REUSE Repair-bilen, og det rullende reparationsværksted skal bruges til at finde nye muligheder for at samarbejde med frivillige og private aktører.

Kredsløb kan evt. også formidle kontakt mellem borgere og reparatører eller stille værksteder og værktøj til rådighed.

Det kan også være, at der kan laves reservedelslagre på genbrugsstationerne eller på REUSE, hvor aarhusianerne så kan hente genbrugte reservedele til deres reparationer.

Hvordan?

Ved at reparere elektronik, indbo og tøj i stedet for at smide ud og købe nyt, kan vi sænke vores forbrug af ressourcer og mindske CO2-udledningen fra produktion af nye varer.

Effekt

Fokusområde 2.3

Sammen med aarhusianerne

Affald er noget, alle skal forholde sig til hver eneste dag. For mange aarhusianere er affaldssortering ligefrem det, de forbinder med bæredygtighed og klima. Her oplever de, at de kan gøre en forskel i hverdagen.

Det er derfor vigtigt, at vi udtænker rammerne for genbrug, reparation og genanvendelse sammen med aarhusianerne.

Glæden ved at give ting videre og sortere affald skal understøttes og næres, så den vokser og bliver givet videre fra aarhusianer til aarhusianer.

Kredsløb skal hjælpe affalds-glæden på vej og samle aarhusianernes drømme og engagement.

Hvorfor?

Aarhusianerne skal i endnu højere grad have mulighed for at være med i den cirkulære økonomi.

Mange bliver motiveret af at vide, hvordan systemerne fungerer, andre af at få feedback på det, de gør. Nogle vil gerne deltage mere direkte i de lokale opgaver omkring affald. Her kan information og data om  affaldssortering i Aarhus skabe et stærkere ståsted for aarhusianernes engagement.

Derudover kan samarbejde med boligforeninger, borgerforeninger, humanitære organisationer eller med REUSE som samlingspunkt for workshops, værksteder mm. skabe rammer for flere lokale projekter omkring genbrug, reparation eller affaldssortering. Det kan styrke de lokale fællesskaber. 

Hvordan?

Større bevidsthed om forbrug af ressourcer, sortering af affald, genanvendelse og genbrug vil påvirke aarhusianernes adfærd og vaner som forbrugere.

Det vil i sidste ende give mindre forbruget, mindre CO2-udledning, mere genbrug og mere genanvendelse.

Effekt

Læs også om de andre temaer i affaldsplanen