Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Gælder fra 1. marts 2020

Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme

Indholdsoversigt

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Vil du printe eller gemme som PDF?

Hvis du åbner denne side på en computer, kan du printe alt indholdet eller gemme det som PDF.

Sådan gør du: 

 • Højreklik med musen et vilkårligt sted på siden
 • Vælg "Udskriv"

10. Dispensationer

Generelle oplysninger

Kredsløb
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

CVR: 40844244

Telefon 77 88 10 10

kontakt@kredslob.dk 

www.kredslob.dk 

1. Gyldighedsområde og definitioner

1.1 Gyldighedsområde

“Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” er gældende for leveringsforholdet mellem kunden og Kredsløb Fjernvarme A/S herefter benævnt ’Fjernvarme A/S’, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, tlf. 77 88 10 10, kontakt@kredslob.dk, www.kredslob.dk, CVR nr. 40844244.

Vær opmærksom på at der er områder, hvor der desuden gælder et ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”. Det fastlægger særlige leveringsforhold, krav m.m. der er gældende for det angivne område. Alle Fjernvarme A/S’ gældende bestemmelser kan ses på www.kredslob.dk/bestemmelser.

1.2 Definitioner

Kunden betegnes som ejeren/ejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, eller lejere med et direkte afregningsforhold til Fjernvarme A/S, jf. “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”.

Til udførelse af arbejde på varmeinstallationer, der skal tilsluttes eller er tilsluttet fjernvarmenettet, skal anvendes et firma med autorisation som VVS-installatør, i det følgende benævnt VVS-installatøren.

Temperatursættet angives i det efterfølgende altid som ”frem/retur.”

1.3 Retslige forhold

Det retslige forhold mellem Fjernvarme A/S og kunden er foruden de ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” fastlagt i de “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, den underskrevne leveringsaftale, velkomstbrevet samt de til enhver tid gældende takstblade.

Bestyrelsen for Fjernvarme A/S fastlægger “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, Fjernvarme A/S’ takstblad, samt ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.”

1.4 Ansvar

Fjernvarme A/S har ansvaret for stikledninger, hovedhaner samt varmemålerudstyr og påtager sig med disse bestemmelser ikke ansvaret for kundens interne
varmeinstallation.

For kunder, hvor Fjernvarme A/S står som ejer af kundens fjernvarmeunits, henvises til den specifikke aftale mellem kunden og Fjernvarme A/S ift. ansvar.

1.5 Kvalitetskrav

www.kredslob.dk kan kunder, bygherrer, VVS-installatører, elinstallatører, bygherrerådgivere m.fl. finde bestemmelser, krav og information vedrørende etablering af fjernvarme, herunder udførsel af tilslutningsarrangement, opbygning af varmeinstallation, etablering af varmemåler mm.

Fjernvarme A/S forbeholder sig ret til at kræve ændringer i kundens varmeinstallation, såfremt denne ikke opfylder bestemmelserne, eller er af en sådan standard, at den ikke på rimelig måde opfylder sit formål.

Hvis kunden ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, kan Fjernvarme A/S bringe forholdene i orden for kundens regning og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

2. Etablering af fjernvarmeforsyning

2.1 Anmodning om fjernvarme

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Fjernvarme A/S af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person, med oplysninger om ejendommens beliggenhed, størrelse (brutto-etageareal som registreret i BBR-registeret) samt ejendommens samlede maksimale varmeeffektbehov til opvarmning og til produktion af varmt brugsvand.

Der henvises i øvrigt til ”Almindelig bestemmelser for fjernvarmelevering pkt. 2.3, 2.4 og 2.5."

2.2 Stikledningen

Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som ”stikledningen.”

Af hensyn til varmetab og lækagerisiko skal det tilstræbes, at stikledningen bliver så kort som muligt.

2.3 Etablering af stikledning 

Stikledningen indføres normalt gennem den ydermur i ejendommen, der er nærmest forsyningsledningen. Dimensionering af stikledningen og endelig afgørelse om tilslutningspunkt bestemmes af Fjernvarme A/S.

Stikledningen skal kunne fremføres uhindret fra skel til indføringssted i ejendommen. Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med to hovedhaner. Alternativt kan stikledningen afsluttes med to hovedhaner placeret i udvendigt skab på ejendommens ydermur.

Hvis hovedhanerne ikke placeres umiddelbart ved ydermuren, skal det sikres, at stikledningen er udskiftelig og lagt i foringsrør.

Ved større, faste stikledninger skal placering af hovedhaner altid aftales med Fjernvarme A/S.

I alle tilfælde gælder det, at hovedhanerne skal være lettilgængelige, således de kan aflukkes og senere udskiftes.

Se mere om kravene til indføring, afstande og tilslutning af fjernvarme i vejledningerne ”Fjernvarmen er nær” samt principskitser, der kan findes på www.kredslob.dk/principskitser.

Såfremt kravene ikke er overholdt, kan Fjernvarme A/S kassere anlægget, og en tilslutning til fjernvarmeforsyningen kan først etableres, når Fjernvarme A/S har godkendt placeringen af stikledning, hovedhaner mm.

Både stikledning og hovedhaner etableres og vedligeholdes af Fjernvarme A/S.

3. Tilslutningsarrangement

3.1 Definition

Tilslutningsarrangementet er den del af det interne anlæg, der installeres efter hovedhaner.

Arrangementet omfatter bl.a. varmemåler og herunder komponenter til fjernaflæsning, lækageovervågning og elektronisk målerkontrol, afspærringsventiler, fordelingshaner til gulvvarme og styringskomponenter f.eks. trykdifferensregulator samt eventuelle interne omløb, der altid skal være forhåndsaftalt med Fjernvarme A/S.

Tilslutningsarrangementet udføres af VVS-installatøren for kundens regning.

3.2 Tilslutningsarrangement og principskitser

Tilslutningsarrangementet skal udføres enkelt og overskueligt i henhold til nærværende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” og principskitser der kan findes på  www.kredslob.dk/principskitser. Principskitserne revideres løbende.

Afvigelser fra principskitserne vil kun undtagelsesvist accepteres ved en skriftlig aftale med Fjernvarme A/S.

Det er kundens ansvar, at større ændringer på installationen såsom ombygning fra indirekte til direkte anlæg, ændring fra varmtvandsbeholder til veksler, nyt blandearrangement til styring af fremløbstemperaturen for varmeanlæg eller udvidelse af varmeanlæggets størrelse, udføres i overensstemmelse med gældende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, principskitser mm.

Tilslutningsarrangementet må ikke hindre fri adgang til hovedhanerne. Der kræves et friareal på minimum 40 x 40 cm foran hovedhanerne, så Fjernvarme A/S til enhver tid er i stand til at aflukke, udskifte eller vedligeholde hovedhanerne.

Der henvises i øvrigt til Bygningsreglementets afstandskrav og andre krav til opbygning af tilslutningsarrangementet.

Kunden skal sikre, at Fjernvarme A/S kan etablere strømforsyning til varmemåleren. Se afsnit "9.5 Elforsyning til varmemålerudstyr".

Der gælder særlige bestemmelser for opbygning af tilslutningsarrangement for erhvervs- og etageejendomme, jf. “pkt. 5 Interne forsyningsledninger”.

3.3 Indbygning i skab

Såfremt tilslutningsarrangement/fjernvarmeunit placeres i skab, skal skabet have minimumsmålene: dybde 60 cm, bredde 100 cm og højde 100 cm samt en friplads på 40 cm foran hovedhanerne.

Se mere i de principskitser, der kan findes på www.kredslob.dk/principskitser

3.4 Målerudstyrets placering

Varmemåleren monteres efter målerproducentens monteringsvejledning, som udleveres sammen med varmemåleren samt efter gældende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelvering”, principskitser, der kan findes på www.kredslob.dk/principskitser, mm. 

Varmemåleren skal placeres umiddelbart ved hovedhanerne på en sådan måde, at den nemt kan aflæses, udskiftes eller vedligeholdes af Fjernvarme A/S.

3.5 Kvalitetsniveau og materialekrav

Der henvises til gældende lovgivning.

Projekteringsgrundlaget fremgår af:

 • DS 469/2013, Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (Varmenormen).
 • DS 439, Norm for vandinstallationer (Vandnormen).
 • DS 452/2013, Norm for termisk isolering af tekniske installationer.
 • DS/EN1434, Europæisk standard gælder for varmemålere.
 • SBI anvisning 175, Varmeanlæg med vand som medium.


Derudover henvises til ”pkt. 5.1 Interne rørledninger” samt ”pkt. 6.2 Krav til isolering af fjernvarmerør”.

3.6 Teknikrum og tilgængelige rør

Rørforbindelsen mellem hovedhaner, varmemåler og afspærringsventiler skal over alt være tilgængelige og synlige.

Hovedhaner, varmemåler og afspærringsventiler skal anbringes i samme rum. Med tilgængelighed menes, at der skal kunne arbejdes på installationen.

For installationer, som er placeret i skakte, gælder, at lågen, som giver adgang til skakten, skal være minimum 60 x 100 cm.

Krav til friplads i skakte er de samme som ved øvrige installationer, jf. “pkt. 3.2 Tilslutningsarrangement og principskitser.”

3.7 Kassering af varmeinstallation

Såfremt en varmeinstallation ikke overholder gældende krav til opbygning og drift, kan fjernvarmeleveringen afbrydes. En genåbning foretages først, når fejl og mangler er udbedret.

Omkostninger i forbindelse med udbedring af fejl og mangler er Fjernvarme A/S uvedkommende.

Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem kunde eller VVS-installatør på den ene side og Fjernvarme A/S’ repræsentant på den anden side, fremsender Fjernvarme A/S en meddelelse til kunden med oplysning om:

 • De registrerede fejl og mangler.
 • De sikkerhedsmæssige konsekvenser ved de registrerede fejl og mangler.
 • De økonomiske konsekvenser ved de registrerede fejl og mangler.


Såfremt fejl og mangler ikke bliver udbedret, kan der kun opretholdes fjernvarmeforsyning til ejendommen, såfremt ejeren er indforstået med at påtage sig de økonomiske og sikkerhedsmæssige risici ved, at fjernvarmeinstallationen ikke er tilgængelig. En sådan aftale skal tinglyses på ejendommen.

Aftalen omfatter blandt andet, at ejeren afholder eventuelle ekstra omkostninger, som Fjernvarme A/S pådrages ved en fremtidig udskiftning af stikledning og/eller hovedhaner, eller hvis hovedhaner ikke kan lukkes f.eks. i forbindelse med lækager i ejendommens interne installation.

Ved behov for omsyn af samme nytilslutning, kan Fjernvarme A/S fremsende krav om betaling for ekstra omsyn til kunde/bygherre eller VVS-installatør.

Gældende gebyr fremgår af Fjernvarme A/S’ takstblade, der kan findes på www.kredslob.dk/pris

4. Ejendommens varmeinstallation/interne anlæg

4.1 Projektering og udførelse

Enhver varmeinstallation, der tilsluttes fjernvarmenettet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer, forskrifter og standarder samt de krav, der er indeholdt i Fjernvarme A/S’ “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og nærværende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.”

Er en installation ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Fjernvarme A/S kræve installationen ændret. Sker ændringen ikke, kan Fjernvarme A/S, hvis der er sikkerhedsmæssige grunde hertil, lukke for varmen.

Leveringsforholdene kan ændres jf. “pkt. 8. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen”.

4.2 Dimensioneringsgrundlag

Varmeinstallationer skal dimensioneres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement og normer på området.

For direkte anlæg gælder, at varmeinstallationen skal dimensioneres efter 60/30 °C ved en udetemperatur på -12 °C.

For indirekte anlæg gælder, at varmeinstallationen skal dimensioneres efter 60/30 °C på primærsiden og 55/25 °C på sekundærsiden ved en udetemperatur på -12 °C.

For indirekte anlæg i højtemperaturområder (fremløb op til 110 °C) skal varmeinstallationen endvidere forberedes til en fremtidig fremløbstemperatur på 60 °C. 

Se også ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”. Kontakt Fjernvarme A/S for nærmere oplysninger om dette.

Brugsvandsveksler og varmtvandsbeholdere skal dimensioneres efter 55/20 °C.

For parcelhuse, lejligheder o.l. indgås leveringsaftaler med en standardveksler på 32,3 kW. Såfremt der ønskes en højere effekt, kontaktes Fjernvarme A/S.

Varmtvandsproduktionen kan ikke sikres, hvis kunden vælger en brugsvandsveksler eller  varmtvandsbeholder, som ikke overholder kravene i “Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits”, der kan findes på www.kredslob.dk/units.

Fjernvarme A/S kan kræve varmemåleren fjernet fra unitten og monteret uden for unitten. Kunden skal betale omkostningerne hertil. Dimensionsgrundlaget gælder for:

 • Nybyggeri eller tilbygninger, som tilsluttes fjernvarme.
 • Konverteringskunder (overgang fra anden varmekilde f.eks. oliefyr til fjernvarme).
 • Eksisterende kunder, som udskifter eller ændrer på varmeinstallationen eller anlæg til produktion af varmt brugsvand.
 • Dimensionering af større anlæg til produktion af varmt vand.

I tvivlstilfælde om dimensionering kontaktes Fjernvarme A/S.

4.3 Autoriseret VVS-installatør

Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør.

4.4 Styring og regulering

Alle varmeinstallationer, herunder varmtvandsinstallationen, skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet og en lavest mulig returtemperatur.

Alle varmekredse til radiatorer, gulvvarmeslanger, brugsvandsvekslere, varmtvandsbeholdere mv. skal være udstyret med mængdebegrænser og trykdifferensregulator.

På indirekte anlæg skal der være trykdifferensregulator over temperaturregulatoren på varmeveksleren.

Trykdifferensregulatoren må placeres over varmeveksleren.
Trykdifferensregulatoren kan udelades, dog forudsat at vandmængden kan reguleres tilfredsstillende, og dermed ikke giver driftsmæssige problemer for Fjernvarme A/S.
Fjernvarme A/S kontaktes i tvivlstilfælde.

Der skal anvendes pumper, som er A-mærkede eller energimæssigt tilsvarende, hvor mærkningsordning ikke eksisterer. Gældende krav i DS469 skal opfyldes.

4.5 Anlæg til varmt vand

Varmt brugsvand skal udføres efter DS 439. For mindre byggeri såsom parcelhuse o.l. gælder, at brugsvandsveksler/varmtvandsbeholder med trykstyring skal være monteret med termostatisk omløb.
Fjernvarme A/S kan kræve, at det termostatiske omløb gøres aktivt.

Varmtvandsbeholdere skal være udstyret med trykdifferensregulator over temperaturregulatoren for at sikre et jævnt/maks. flow. Der skal endvidere monteres mængdebegrænser, som dimensioneres efter varmtvandsbeholderens effekt/flow, så kravet om returtemperatur på max 40°C overholdet, jf. pkt. "8.4 Returtemperatur på fjernvarmevandet".

For større byggerier såsom institutioner, skoler, kontorer, forretnings- og boligkomplekser samt fabrikker skal anlæg til produktion af varmt brugsvand dimensioneres, så en jævn belastning af fjernvarmenettet opnås.

I nye udstykninger o.l. kan Fjernvarme A/S stille særlige krav til anlæg til produktion af varmt vand.

Varmtvandsproduktionen kan ikke sikres, såfremt kunden vælger en brugsvandsveksler eller varmtvandsbeholder, som ikke overholder kravene i “Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits”, der kan findes på www.kredslob.dk/units.

Dimensioneringsgrundlaget for varmtvandsproduktion fremgår af "pkt. 4.2 Dimensioneringsgrundlag".

Øvrige krav til bestykning og placering af komponenter fremgår af www.kredslob.dk/units.  

4.6 Specielle varmeanlæg

Tilslutning af specielle anlæg f.eks. svømmebade, spabade, procesvarmeanlæg, gartnerier og virksomheder med et meget stort behov for varmt brugsvand og/eller stort ventilationsbehov skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Fjernvarme A/S af hensyn til dimensionering af stikledning, varmemåler og styring.

Ved tilslutning af etageejendomme, hvor trykforøgning kan blive nødvendig, aftales dette nærmere med Fjernvarme A/S, jf. “pkt. 5.2 Fordelingsledninger til lejligheder med direkte kundeforhold”.

4.7 Montering af boosterpumper i ejendomme

Ved installation af boosterpumper skal tegningerne godkendes af Fjernvarme A/S, inden arbejdet påbegyndes.

Boosterpumpeanlæg skal synes og godkendes inden idriftsættelse.

Der må ikke leveres et højere tryk på returledningen end det laveste returtryk i fjernvarmeområdet, hvilket kan variere fra område til område, hvorfor Fjernvarme A/S skal kontaktes.

For montering af boosterpumper på større anlæg kan ”Principskitser” ses på www.kredslob.dk/principskitser

I forbindelse med etagebyggeri (højhuse) kan det være nødvendigt at installere boosterpumper i ejendommen, da der ikke vil være tilstrækkeligt tryk i nettet til at løfte varmen op til de øverste etager.

4.8 Alternative anlæg

Ved installation af alternative energianlæg, som tilsluttes ejendommens varmeinstallation, kræves en varmeveksler indskudt mellem fjernvarmeinstallationen og det alternative energianlæg.

Projekter af en sådan karakter skal altid forelægges Fjernvarme A/S.

5. Interne forsyningsledninger

5.1 Interne rørledninger og komponenter

Varmeanlæg herunder interne rørledninger, synlige såvel som skjulte, skal udføres i overensstemmelse med DS 469. Komponenter på kundens varmeinstallation skal kunne tåle en temperatur på op til 90 °C.

5.2 Fordelingsledninger til lejligheder med direkte kundeforhold

Ved etageejendomme, hvor der er etableret et direkte afregningsforhold mellem Fjernvarme A/S og den enkelte lejer, gælder det, at Fjernvarme A/S udleverer et sæt hovedhaner til indbygning umiddelbart ved ejendommens ydermur samt eventuelt en teknisk måler.

Fordelingsledninger og komponenter fra hovedhaner til de enkelte lejligheders afspærringshaner udføres af kundens VVS-installatør efter Fjernvarme A/S’ anvisninger.

Hvis det viser sig, at de interne fordelingsledninger ikke lever op til Fjernvarme A/S’ anvisninger, kan Fjernvarme A/S kræve, at de bringes i en stand, som kan godkendes af Fjernvarme A/S.

Alternativt kan aftalen om afregning med den enkelte lejlighed ophøre, og der opsættes én afregningsmåler til afregning af hele ejendommen.

Der må ikke etableres omløb på interne fordelingsledninger.

Fordelingsledninger og tilførende komponenter ejes og vedligeholdes af kunden/ejerforeningen.

Fjernvarme A/S garanterer en vanddækning (returtryk) på minimum 1,0 bar, jf. “pkt. 8.3 Fjernvarme A/S’ forpligtelser”.

Såfremt der efter hovedhanerne er behov for indbygning af cirkulationspumper og/eller ventiler til trykreduktion for sikring af tilstrækkeligt tryk til varmefordeling i ejendommen, skal ejeren etablere, vedligeholde og drifte dette for egen regning.

Kriterier for etablering af direkte afregningsforhold mellem Fjernvarme A/S og lejeren fremgår af “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”1.3 Øvrige kundeforhold".

5.3 Interne rørledninger i jord

Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte tilslutning (uden varmeveksler) udføres i prærør efter Fjernvarme A/S’ krav og anvisninger.

Fjernvarme A/S kontaktes om krav og anvisninger. Dokumentation for overholdelse af krav og anvisninger skal fremsendes til Fjernvarme A/S.

Hvis det viser sig, at de interne ledninger ikke lever op til Fjernvarme A/S’ krav, kan Fjernvarme A/S kræve, at de interne ledninger bringes i en stand, som kan godkendes af Fjernvarme A/S.

Alternativt kan aftalen om afregning med den enkelte lejlighed ophøre og den opsatte tekniske varmemåler ændres til én afregningsmåler.

5.4 Lækageovervågning ved interne forsyningsledninger

På nye varmeinstallationer med større interne forsyningsledningsnet kan Fjernvarme A/S kræve, at der installeres lækageovervågning. Omkostningen hertil afholdes af kunden.

På eksisterende varmeinstallationer kan Fjernvarme A/S bestemme, at der etableres lækageovervågning, hvis det driftsmæssigt er en fordel for Fjernvarme A/S. Omkostningen hertil afholdes af Fjernvarme A/S.

Hvis Fjernvarme A/S konstaterer vandtab på eksisterende interne forsyningsledningsnet, opkræves kunden betaling for de ekstra driftsomkostninger, som lækagen påfører Fjernvarme A/S. Taksten fremgår af Fjernvarme A/S’ takstblad.

6. Isolering

6.1 Normer

I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og anlæg til varmtvandsproduktion, isoleres mod varmetab efter DS452.

6.2 Krav til isolering af fjernvarmerør

Rørforbindelsen mellem hovedhanerne og varmemåleren skal isoleres efter Isoleringsklasse 4.

I eksisterende ejendomme kan Fjernvarme A/S anmodes om dispensation til at anvende en lavere isoleringsklasse, hvis pladsforholdene ikke tillader korrekt isoleringstykkelse.

Isoleringskravet beregnes ud fra en fremløbstemperatur på 70 °C.

7. Syn og trykprøvning, el-tilslutning af varmemåler og idriftsættelse

7.1 Trykprøvning og idriftsættelse

Trykprøvningen sker på ejerens foranledning og bekostning, og foretages af VVSinstallatøren.
Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning skal følges.

For direkte anlæg gælder, at varmeinstallationen skal trykprøves med min. 10 bar koldtvandstryk, inden en idriftsættelse kan finde sted. Varmeinstallationer med varmeveksler kræves kun trykprøvet på primærsiden mellem hovedhaner og varmeveksler.

For indirekte anlæg i højtemperaturområder (fremløb op til 110 °C) skal varmeinstallationen ligeledes trykprøves med min. 10 bar koldtvandstryk, inden en idriftsættelse kan finde sted.

7.2 Bestilling af syn og el-tilslutning af varmemåler

Bestilling af tid til eltilslutning af varmemåler og syn rekvireres hos Fjernvarme A/S senest 3 arbejdsdage før synet ønskes gennemført.

7.3 Syn og trykprøvning

Såfremt Fjernvarme A/S i forbindelse med synet bliver bekendt med fejl og mangler ved varmeinstallationen, er Fjernvarme A/S’ repræsentant berettiget til at påtale disse.

Ejendommens fjernvarmetilslutning til Fjernvarme A/S er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret, jf. “pkt. 3.7 Kassering af varmeinstallationer”.

Ved genbesøg i forbindelse med syn af samme installation kan Fjernvarme A/S fremsende krav om særlig betaling til kunden og/eller VVS-installatøren.

Gældende gebyr fremgår på www.kredslob.dk/pris

7.4 Godkendelse af flere identisk opbyggede varmeinstallationer 

Såfremt et udstykningsprojekt eller lignende består af flere ensartede boligenheder, skal VVS-installatøren først opbygge én varmeinstallation, der skal godkendes af Fjernvarme A/S’ repræsentant, før opbygningen af de efterfølgende, identiske varmeinstallationer påbegyndes.

7.5 El-tilslutning til varmemåleren 

Eltilslutning til varmemåleren udføres af Fjernvarme A/S i forbindelse med syn af varmeinstallationen, herunder monteringen af varmemåleren. Se mere om eltilslutning til varmemåleren i ”pkt. 9.5.”

7.6 Ansvar

Med Fjernvarme A/S’ syn af varmeinstallationen påtager Fjernvarme A/S sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen ud over det ansvar, man har efter dansk rets almindelige bestemmelser.

7.7 Plombering

Når varmeinstallationen og monteringen af varmemåleren er synet af Fjernvarme A/S’ repræsentant, plomberes varmemålerudstyret.

7.8 Påfyldning

Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på varmeinstallationen, skal denne grundigt gennemskylles.

Ved etablering af nye varmeinstallationer skal fremløbsledningen gennemskylles gennem snavssamleren.

Ved direkte anlæg skal påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen foretages af VVS-installatøren med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.

På grund af lækageovervågning af varmeinstallationen skal Fjernvarme A/S kontaktes ved vandpåsætning af større, direkte anlæg.

Ved påfyldning af indirekte anlæg kan der anvendes fjernvarmevand, såfremt der foreligger en købsaftale med Fjernvarme A/S.

Takster på fjernvarmevand til påfyldning samt ”Principskitser” til opbygning af målerarrangement til fjernvarmepåfyldning kan findes på www.kredslob.dk.

Fjernvarme A/S tilbyder VVS-installatøren at købe behandlet fjernvarmevand til opfyldning af interne anlæg. Alternativet er etablering af et selvstændigt vandbehandlingsanlæg.

7.9 Indregulering af anlæg

VVS-installatøren skal inden afleveringen sikre, at varmeinstallationen indreguleres omhyggeligt, så de forudsatte værdier for flow, tryk og temperaturer er til stede og lavest mulig returtemperatur opnås. Se desuden afsnit "8.4 Returtemperatur på fjernvarmevandet".

Indreguleringen skal omfatte indregulering af vandstrømme, herunder indstilling af forindstillingsventiler, automatiske reguleringssystemer samt indstilling af tidsstyring, temperaturstyring (f.eks. varmekurve) o.l.

Indreguleringen og resultatet af indreguleringen skal dokumenteres i en indreguleringsrapport, inklusiv alle indstillingsværdierne, som afleveres til kunden.

7.10 Instruktion

Det påhviler VVS-installatøren i forbindelse med afleveringen at instruere kunden i varmeinstallationens drift samt sikre, at kunden modtager en skriftlig brugervejledning.

Instruktionen skal indeholde:

 • Anvisning om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse - hvad skal ventiler stå på?
 • Stykliste - hvad er hvad?
 • Indreguleringsrapport.
 • Tegninger.
 • Funktioner på varmemåler.

7.11 Lækageovervågning

Fjernvarme A/S etablerer lækageovervågning på ejendommens varmeinstallation og vil kontakte kunden såfremt Fjernvarme A/S identificerer en lækage i ejendommens varmeinstallation.

Læs mere om Fjernvarme A/S’ lækageovervågning på www.kredslob.dk/alarm.

Det er dog til enhver tid kundens ansvar at vedligeholde ejendommens varmeinstallation forsvarligt og dermed forebygge lækager. Fjernvarme A/S kan ikke drages til ansvar for lækager og eventuelle følgeskader, selvom Fjernvarme A/S har etableret lækageovervågning

8. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallation

8.1 Fjernvarmelevering

Fjernvarmen leveres som cirkulerende, varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af Fjernvarme A/S reguleres efter årstider, udetemperatur, vindstyrke og tidspunkt på døgnet.

Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation.

8.2 Fremløbstemperatur

Fremløbstemperaturen i hovedledningsnettet leveres med minimum 60 °C – målt ved stikledningens tilslutningspunkt på hovedledningen. Det er uden betydning, om hovedledningsnettet er Fjernvarme A/S’ ejendom eller kundens.

Ledninger i p-kældre betragtes som hovedledning. For etagebyggeri defineres stikafgrening, hvor stikledning på egen grund kobles til hovedledningen i vejen.

Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille.

I højtemperaturområder (op til 110 °C) eller ved andre særlige driftsforhold kan der kræves indirekte anlæg.

Se også ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

8.3 Fjernvarme A/S' forpligtelser

Fjernvarme A/S har pligt til at levere en fremløbstemperatur, jf. “pkt. 8.2 Fremløbstemperatur” samt den effekt, kunden har abonneret på. Fjernvarmevandet leveres med et differenstryk, målt under normal drift ved hovedhaner, på min. 0,3 bar.

Differenstrykket kan efter ejendommens beliggenhed og årstiden variere fra 0,3 bar til 3,5 bar. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6,5 bar. Se også ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” for områder med andre trykforhold.

Fjernvarme A/S garanterer et minimumsreturtryk på 1 bar. Har ejendommens varmeinstallation behov for yderligere tryk, skal ejeren af ejendommen indbygge og vedligeholde nødvendigt udstyr for egen regning, jf. “pkt. 5.2 Fordelingsledninger til lejligheder med direkte kundeforhold”.

Fjernvarme A/S forbeholder sig ret til at ændre driftsforholdene. Det påhviler ejeren af ejendommen at ændre pumper, ventiler og øvrige komponenter for egen regning.

8.4 Returtemperatur på fjernvarmevandet

Varmeinstallationen opbygges på en sådan måde, at fjernvarmevandet afkøles mest muligt, og lavest mulige returtemperatur opnås.

Returtemperaturen fra kundens varmeinstallation må aldrig overstige 40°C.
Hvis returtemperaturen overstiger 40°C pålægges kunden et gebyr.
Hvis returtemperaturen er mindre end 30°C tildeles kunden en bonus.

Gebyr/bonus afregnes sammen med flytte-/slutopgørelse, kvartalsopgørelse eller årsopgørelse.
Gebyr/bonus beregnes ud fra en gennemsnitlig returtemperatur for afregningsperioden.  

8.5 Hovedhaner

Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af Fjernvarme A/S.

Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. Med hovedhane menes første hovedhane i ejendommen. I etageejendomme er denne typisk placeret i ejendommens kælder.

I tilfælde af brand eller brud på interne varmeinstallationer skal kunden sikre, at begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen åbnes.

8.6 Aftapning af varmeinstallation

På grund af lækageovervågning må aftapning af fjernvarmevand ved reparation og vedligeholdelse af større ejendommes varmeinstallation kun foretages af VVS-installatøren efter aftale med Fjernvarme A/S.

8.7 Driftsforstyrrelser

Efter afbrydelser på hovedledningsnettet kan der forekomme driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation.

En sådan driftsforstyrrelse kan eventuelt skyldes en tilstoppet snavssamler, luft i anlægget, fejl i reguleringsudstyret eller lignende. Varmeanlægget skal kunne tåle dette, eventuelle følgeomkostninger er for kundens regning.

Disse problemer afhjælpes normalt ved kundens foranstaltning. Hvis der herefter stadig er problemer, kan der rettes henvendelse til Fjernvarme A/S, der i hvert enkelt tilfælde undersøger sagen for afhjælpning af problemet.

Øvrige driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation afhjælpes af kundens VVS-installatør for kundens regning.

9. Måling af fjernvarmeforbrug

9.1 Varmemålerudstyr

Fjernvarme A/S leverer det nødvendige varmemålerudstyr for afregning mellem kunden og Fjernvarme A/S.

Varmemålerudstyret omfatter:

 • Varmemåler (2 flowdele, 3 temperaturfølere og display).
 • Elektronikdele.
 • Nødvendige eldele til varmemålerens strømforsyning (sikringsboks, transformator, kabler mv.).
 • Dataoverføringsudstyr (antenne og evt. koncentrator).

Varmemålerudstyret ejes og vedligeholdes af Fjernvarme A/S og udskiftes efter regler fastsat af Fjernvarme A/S.

Hvis kunden opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Fjernvarme A/S uvedkommende i enhver henseende.

9.2 Afregning

Forbruget afregnes efter en varmemåler, der registrerer den forbrugte varmemængde i kWh eller MWh, vandmængden i m³ og antal driftstimer.

Hvis varmemåleren ikke er fjernaflæst, er kunden forpligtet til at aflæse og indsende varmemålerens værdier til Fjernvarme A/S, jf. “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”.

9.3 Afhentning af varmemåler

Ved nyinstallationer afhenter VVS-installatøren varmemåler hos Fjernvarme A/S mod aflevering af korrekt udfyldt målerudleveringsseddel, der kan findes på www.kredslob.dk/bestilmåler.

Såfremt det bliver nødvendigt at afmontere varmemåleren, f.eks. ved ændringer i varmeinstallation, skal varmemåleren udskiftes til en ny varmemåler.

Fjernvarme A/S udleverer den nye varmemåler til kundens VVS-installatør mod udlevering af den afmonterede måler.

9.4 Montering af varmemåler

Ved montering af varmemåleren skal VVS-installatøren følge kravene, der er beskrevet i målerproducentens monteringsvejledning (vedlagt varmemåleren), nærværende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” samt ”Principskitser” på www.kredslob.dk/principskitser

Varmemålerens 2 flowdele skal begge monteres enten vandret eller lodret umiddelbart efter hovedhaner på en sådan måde, at der ikke opstår luftlommer i varmemåleren, og således at aflæsning, vedligehold og udskiftning af den let kan foretages.

Afstanden fra hovedhane til varmemålerens 2 flowdele og 3 temperaturfølere må maksimalt være 1 meters rørføring.

Varmemåleren indbygges på en sådan måde, at dens 2 flowdele og 3 temperaturfølere kan afspærres ved hjælp henholdsvis hovedhaner og afspærringsventiler, jf. ”pkt. 3.4 Varmemålerens placering”.

Varmeinstallationen skal skylles igennem med koldt vand, før varmemålerens flowdele opsættes, og varmeinstallationen tilsluttes.

9.5 Elforsyning til varmemålerudstyret

Eltilslutningen til varmemåleren udføres af Fjernvarme A/S.

Varmemåleren skal forsynes med el fra ejendommens 230 V elinstallation via en transformer, som transformerer spændingen ned til 24 V. Fjernvarme A/S tilslutter transformeren til elinstallationen i eltavlen (2 enheder) før fejlstrømsrelæet.

Ved installationer, hvor der anvendes en ny eltavle, er det kundens pligt i samråd med sin elinstallatør at sikre, at der bliver fremført et forsyningskabel (3 G 1,5 mm2), hvis afstanden fra eltavle til varmemåler er over 2 meter. Forsyningskablet må kun benyttes af Fjernvarme A/S.

Kundens el-installatør udarbejder den fornødne tavledokumentation. Dette skal ske i henhold til gældende regler indeholdende Fjernvarme A/S’ komponenter. Kontakt Fjernvarme A/S for udlevering af komponenter samt information.

I eksisterende boliger må kunden tåle synlig kabelføring evt. i plastskinne mellem eltavle og varmemåler. Placering af kabler aftales med kunden.

Såfremt det er nødvendigt at opsætte en koncentrator til varmemålerudstyret, aftaler Fjernvarme A/S placeringen heraf med kunden, så det sikres, at koncentratoren har adgang til en 230 V elinstallation.
Fjernvarme A/S forbinder koncentratoren til elinstallationen.

Etableres der et målerskab i terræn for fælles måling af flere bygningers forbrug, påhviler det kunden at etablere 230 V elinstallation fra gruppetavle til målerskab (5 x 2,5 mm2). Der må ikke foretages jording af husets øvrige installationer via de interne varmerør.

9.6 Indgreb mod varmemålerudstyr

Såfremt der foretages indgreb mod varmemålerudstyret, fjernelse af plomberinger eller andet, der kan medføre tvivl om målingens korrekthed, vil Fjernvarme A/S gå ind og foretage beregning af forbruget.

Indgreb kan føre til politianmeldelse.

9.7 Flytning af varmemålerudstyr

Fjernvarme A/S har ret til at flytte varmemålerudstyr, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningen afholdes af Fjernvarme A/S.

Fjernvarme A/S kan kræve varmemåleren flyttet såfremt Fjernvarme A/S konstaterer, at varmemåleren ikke er korrekt monteret. Omkostningerne til flytningen afholdes af kunden.

Ønsker kunden varmemåleren flyttet, skal flytningen godkendes af Fjernvarme A/S. Omkostningerne til flytningen afholdes af kunden.

9.8 Fejlvisning på varmemåler

Varmemåleren har indbygget en elektronisk målerkontrol, der løbende kontrollerer varmemålerens nøjagtighed.

Ved tvivl om varmemålerens korrekte visning er Fjernvarme A/S berettiget til for egen regning at afprøve måleren.

Kunden kan ved skriftlig henvendelse til Fjernvarme A/S forlange at få varmemåleren afprøvet.

Hvis måleren ikke overholder Sikkerhedsstyrelsens grænseværdier, betaler Fjernvarme A/S omkostningerne til hjemtagning og test af varmemåler.
Hvis måleren overholder Sikkerhedsstyrelsens grænseværdier, betales de afledte omkostninger af kunden.

Takst herfor findes på www.kredslob.dk/pris, jf. “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”.

9.9 Regulering ved fejlvisning

Hvis en varmemåler ikke overholder Sikkerhedsstyrelsens grænseværdier, eller hvis der er konstateret et målerstop, fejl ved måleraflæsningen mv., beregnes forbruget, jf. “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”.

9.10 Fjernaflæsning af varmemåler 

Såfremt Fjernvarme A/S for egen regning ønsker at etablere fjernaflæsning af
varmemåleren, skal kunden tåle dette, jf. “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”.

10. Dispensationer

10.1 Afvigelser

Eventuel afvigelse fra foranstående bestemmelser kræver i hvert enkelt tilfælde skriftlig dispensation fra Fjernvarme A/S.

11. Tilsyns- og klagemyndighed mv.

11.1 Overordnet myndighed

Leveringsforholdet mellem kunden og Fjernvarme A/S er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, anvisninger mv., herunder afgørelser truffet af Forsyningstilsynet, som i medfør af Varmeforsyningslovens bestemmelser har kompetence til at gribe ind over for priser og betingelser, som Forsyningstilsynet finder urimelige.

11.2 Klage- og ankevejledning

Hvis en kunde ønsker at klage over Fjernvarme A/S’ håndtering af sager vedrørende f.eks. varmemåleren, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte mv., fremsendes klagen skriftligt til:

Klagen bør indeholde:

 • Dit navn og gerne kundenummer.
 • Adressen og gerne det installationsnummer, som klagen drejer sig om.
 • Dine kontaktoplysninger.
 • Beskrivelse af, hvad du ønsker at klage over.
 • Evt. fotos eller anden dokumentation.

Fjernvarme A/S vil behandle din klage og sende en skriftlig afgørelse.

Er du uenig i afgørelsen, kan sagen ankes ved nedenstående instanser. Læs mere på www.kredslob.dk/klage.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00, energianke.dk, post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretslige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt
et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Ankenævnets afgørelser er endelige og kan kun påklages til domstolene.

Hvis en kunde ønsker at klage over Fjernvarme A/S’ fortolkning af Varmeforsyningsloven o.l., fremsendes klagen til:

Forsyningstilsynet
Torvegade 10, 3300 Frederiksværk, , tlf. 41 71 54 00, www.forsyningstilsynet.dk.

Forsyningstilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Hvis en kunde ikke er tilfreds med Forsyningstilsynets afgørelse, kan kunden inden for fire uger anke afgørelsen ved at sende en skriftlig klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. 72 40 56 00, www.ekn.dk, ekn@naevneneshus.dk

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige, administrative afgørelser.

EU's klageportal

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på www.ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af klage skal du angive Fjernvarme A/S’ e-mailadresse kontakt@kredslob.dk.

Dataansvarlighed og privatlivspolitik

Fjernvarme A/S indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores forpligtelser til levering af fjernvarme.

Fjernvarme A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs mere om vores dataansvar og privatlivspolitik på www.kredslob.dk/privatlivspolitik eller kontakt os, hvis du vil vide mere.

Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Datatilsynet kan også kontaktes på tlf. 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk 

12. Ikrafttrædelse og ændringer

12.1 Ikrafttrædelse

Nærværende ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, som erstatter tidligere ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” fra 1. januar 2019, er godkendt af bestyrelsen for Fjernvarme A/S den 28. februar 2020, og træder i kraft den 1. marts 2020. Bestemmelserne er anmeldt til Forsyningstilsynet.

12.2 Ændring

Bestyrelsen for Fjernvarme A/S er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

12.3 Meddelelse om ændringer

Meddelelse om ændringer af ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” og “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” sker via Fjernvarme A/S’ hjemmeside.

Aktuel information om Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende bestemmelser m.v. kan ses på Fjernvarme A/S’ hjemmeside på adressen www.kredslob.dk/bestemmelser eller fås ved henvendelse til Fjernvarme A/S.