Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Vejledning til at klage og anke afgørelser

Send en klage

Send din klage til os digital med vores formular eller med brev.

Hvis du sender et brev med post, skal det sendes til:

Kredsløb 
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Att.: Kundeservice Varme

Vi vil behandle din klage og sende en skriftlig afgørelse. 

Er du uenig i afgørelsen, kan sagen ankes. 

Klagen skal indeholde:

  • Dit navn og gerne kundenummer
  • Adressen og gerne det installationsnummer, som klagen drejer sig om
  • Dine kontaktoplysninger
  • Beskrivelse af, hvad du ønsker at klage over
  • Evt. billeder eller anden dokumentation

Vil du anke afgørelsen?

Se oversigt over dine muligheder for at anke afgørelser fra Kredsløb, alt efter hvad du klager over. De enkelte ankeinstansers hjemmesider har udførlige ankevejledninger. 

Energiankenævnet

Her behandles konkrete civilretlige forbrugerklager, f.eks. klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v. Klagen skal typisk dreje sig om et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug. 

Gå til www.energianke.dk

Klagegebyr

Vær opmærksom på, at Energiankenævnet opkræver et klagegebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold i klagen.

Send din klage, så snart den opstår

Der er ingen klagefrist, men du bør ikke vente for længe med at sende din klage. 

Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Se mere på www.forsyningstilsynet.dk

 

Hvis en kunde ikke er tilfreds med Forsyningstilsynets afgørelse, kan kunden inden for fire uger anke afgørelsen ved at sende en skriftlig klage til:

Nævnenes Hus

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige, administrative afgørelser.

Læs mere på www.ekn.dk

Her behandles klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

Er du kunde med bopæl i andet EU-land end Danmark, kan det være særlig relevant at bruge EU-kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. 

Oplys e-mail-adresse og adresse fra øverst på siden.