Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Grov flis bliver til fjernvarme

I perioder fyrer vi med op til 50 % flis i forhold til halm, når vi producerer fjernvarme og strøm til Aarhus og omegn.

Derfor bliver der løbende lavet udbud på leverancer af flis. Hold dig opdateret her på siden.

Vi bruger træflis af normen 'grov flis'

Grov flis er beregnet til fjernvarmeanlæg med ristefyring, hvor flisen normalt skubbes ind i fyret. Grov flis skal bestå af så mange store partikler som muligt og en begrænset mængde ”smuld”.

 

Standardleveringsaftale for træflis

Standardleveringsaftale for træflis til os

Varespecifikation

Varespecifikation

Træflisen skal overholde følgende specifikationer:

 • Træflisen skal i størrelsen svare til normen for ”grov flis” i.h.t Videnblad nr. 160 fra Videncenteret for halm- og flisfyring.
 • Det tilstræbes at fugtindholdet i træflisen er så lavt som muligt.
 • Træflisen skal være fri for fremmedlegemer i form af større sten og metalgenstande, der kan beskadige brændselshåndterings- eller fyringsanlægget.
 • Flisen må ikke være delvis formuldet eller svampeangrebet.
 • Flisprøve til fugtmåling udtages i form af 10 liter træflis udtaget som minimum 5 portioner fra forskellige dele af læsset i aftipningsgraven efter aftipning. Prøveportionerne tages for eksempel med en kloakrenser/prøvespand. Prøver afleveres i spande med tætsluttende låg. Spandene stilles til rådighed af værket.
 • Fugtmåling udføres af Kredsløb Halmenergi A/S på en repræsentativ delmængde af flisprøven. Fugtmålingen udføres ved vejning før og efter tørring i varmluftovn ved 105 grader, indtil vægten af prøven er konstant efter mindst 16-24 timer. Prøven skal være på 500 g til 1,0 kg.
 • Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 84 af 26. januar 2016 er gældende for alle træflisleverancer.

Kredsløb Halmenergi A/S er omfattet af brancheaftalen om brug af træflis i større kraftvarmeværker og leverandøren skal opfylde kravene om certificering og levere den nødvendige dokumentation i henhold til brancheaftalen.

Levering og mangler

Levering og mangler

Træflisen leveres i den perioden, der er fastlagt i udbuddet, men er afhængig af det aktuelle varmeaftag og produktion på øvrige anlæg.

Ligeledes kendes tidspunkt for revision af anlægget først på et senere tidspunkt.

Endelig leveringsplan udarbejdes af Kredsløb Halmenergi A/S, og afkald i.h.t. planen sker med en uges varsel.

Leveringen sker, med mindre andet er aftalt, frit på værk og indenfor dette tidsrum:

Mandag til fredag: kl. 7.00 til 18.00

På Kredsløb Halmenergi A/S er der etableret en aflæssegrube med plads til 300 m3 træflis. Desuden er der et udendørs befæstet træflislager på 8.000 m3.

Tilgængeligt træflislager vil blive meddelt flisleverandøren 1 uge før leverancestart.

Lastbilerne skal være selvaflæssende fra bagende.

Risikoen for varen overgår til Kredsløb Halmenergi A/S ved levering.

Leverance indvejes ved Kredsløb Energipark Lisbjergs vejerbod. Instruktion udleveres inden afleveringen påbegyndes.

Hvis en leverance er mangelfuld, skal Kredsløb Halmenergi A/S reklamere snarest muligt og uden ugrundet ophold.

Betaling

Betaling

Prisen opgøres i kr. pr. GJ og indsættes i kontrakten.

Prisen er gældende i den periode, som er angivet i kontrakten.

Energiindholdet i træflisen udregnes efter følgende formel:

H = 19,0 - (0,2144 x F) GJ/ton

H = nedre brændværdi
F= træflisens fugtighed i hele %

Priser er ekskl. moms og inkl. vejning og levering.

Leverandøren fremsender elektronisk faktura en gang om måneden på baggrund af vejesedler og fugtindhold i træflisen.

Kredsløb Halmenergi A/S betaler fakturabeløbet løbende måned +20 dage efter fakturadato.

Vil Kredsløb Halmenergi A/S påberåbe sig kvalitetsmangler ved en leverance, er Kredsløb Halmenergi A/S pligtig til at lagre denne leverance separat ved dens modtagelse.

Leverandøren skal straks underrettes, og parterne udtager i fællesskab en repræsentativ analyse.

Opfylder leverancen i.h.t. analysen specifikationerne i Varespecifikation skal Kredsløb Halmenergi A/S betale for leverancen i overensstemmelse med kontraktens betalingsbetingelser tillige med omkostningerne i forbindelse med analysen.

Opfylder leverancen i.h.t. analysen ikke specifikationerne i.h.t. Varespecifikation er Kredsløb Halmenergi A/S berettiget til at få leveret en erstatningsleverance.

Leverandøren betaler for omkostningerne i forbindelse med analysen. Ved fortsat tvist henvises parterne til at løse konflikten i.h.t. Voldgift, værneting og lovvalg.

Misligholdelse og leverandøransvar

Misligholdelse og leverandøransvar

Vedrørende misligholdelse, gælder dansk rets almindelige regler.

Derudover gælder det, at parterne kan hæve aftalen uden varsel, med virkning for fremtidige leverancer, såfremt en part er skyld i væsentlig misligholdelse.

Leverandøransvar

Leverandøren har udover sædvanlig erhvervsansvarsforsikring tegnet produktansvarsforsikring med persondækning for indtil 2.000.000 kr. - og tingsskade for indtil 500.000 kr., og leverandørens ansvar overfor Kredsløb Halmenergi A/S kan ikke overstige disse beløb.

Leverandøren er kun ansvarlig for personskade såfremt denne skade beviseligt skyldes fejl eller forsømmelser fra leverandøren eller hans repræsentants side eller en defekt ved leverancen hidhørende fra leverancen før leveringen.

Den ovenfor anførte ansvarsfraskrivelse er kun gældende i det omfang, der ikke forefindes forsikringsdækning.

Force majeure

Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de hindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, som f.eks.:

 • Generalstrejke
 • Krig
 • Mobilisering
 • Brand
 • Naturkatastrofer

Uanset hvad der i øvrigt følger af aftalen, kan enhver af parterne hæve aftalen med skriftlig varsel til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder på grund af force majeure.

Voldgift, værneting og lovvalg

Voldgift, værneting og lovvalg

Enhver uoverensstemmelse mellem Kredsløb Halmenergi A/S og leverandøren i.h.t. nærværende kontrakt, som ikke kan bilægges gennem forhandling, afgøres ved frivillig voldgift.
Uoverensstemmelser skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret.

Voldgiften består af 3 personer.

Senest 2 uger efter, at kravet herom er rejst fra én af parterne, skal Kredsløb Halmenergi A/S og leverandøren udpege hver ét medlem, der i enighed udpeger en opmand, der tiltræder voldgiften som det 3. medlem.

Undlader én af parterne at udpege sin voldgiftsmand senest én uge efter, at modparten har udpeget sin voldgiftsmand og meddelt navnet på denne, er den første part berettiget til også at udpege denne voldgiftsmand.

Hvis ikke enighed om valg af opmand kan opnås, udpeges opmanden af dommeren i Aarhus retskreds.

Voldgiftsretten, der ledes af opmanden, skal inden én uge efter opmandens udnævnelse indkalde parterne til et forhandlings- og mæglingsmøde.

Kan uoverensstemmelsen ikke løses herved fastsætter voldgiften alene proceduren for den videre behandling af sagen.

Parterne er enige om at respektere voldgiftens kendelse, som bindende for begge parter, og ingen af parterne kan efterfølgende indbringe afgørelsen for domstolene.

Diverse

Diverse

Ved havari af primærkomponenter f.eks kedel eller flisanlæg er Kredsløb Halmenergi A/S berettiget til udsættelse af leverancen i en periode svarende til den nødvendige udbedringstid.

Der ydes ikke erstatning til leverandøren for udsættelse af leveringen af leverancen.

Statusrapport for bæredygtig biomasse

Her kan du læse, hvordan Kredsløb Halmenergi A/S opfylder brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse.

Rapporten viser, at kravene til andelen af dokumenteret bæredygtig biomasse og målsætningen om at reducere CO2-udledningen er opfyldt. 

Træflisen bliver bl.a. lavet af have- og parkaffald fra genbrugsstationerne i Aarhus.

Sælgers faktura og øvrige bilag

Bliv klogere på generelle betingelser

Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har udarbejdet generelle betingelser, når det kommer til køb og salg af biomasse.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vil du vide mere om levering af flis?

Alice Blak Iversen, energiproduktion

Telefon: 41 85 77 35
E-mail: iae@kredslob.dk 

Ring eller skriv til os

Du finder os på toppen af Lisbjerg bakke:

Kredsløb Energipark Lisbjerg
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Adresse