Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Halm bliver til grøn energi

25 % af fjernvarmen og 10 % af strømmen i Aarhus-området bliver produceret af halm og flis. Det kræver 150.000 ton halm - og derfor har vi brug for halm i høj kvalitet. 

Bliv halmleverandør til os

Her på siden har vi samlet alt det, du har brug for at vide, hvis du er eller ønsker at blive leverandør af halm. 

Halmudbud 2024 er afsluttet

Denne sæsons udbud på halm sluttede 6. maj kl. 12.00.

Har du afgivet tilbud, får du svar senest 20. maj 2024.

Kommende udbud annonceres løbende her på siden. Skriv dig op til at modtage besked fra Kredsløb, hvis du vil have besked, når vi har udbud næste gang.

Halm i høj kvalitet

Jeres kvalitetshalm er med til at give mere klimavenlig fjernvarme. Halm i dårlig kvalitet slider ekstra hårdt på anlægget og kan give hyppige driftsstop.

Derfor samarbejder vi med de allerbedste, når det kommer til halm.

Din guide til levering og transport af halm

Leverancerne, lastbilerne og chaufførerne skal overholde kravene i vores leverandørkontrakt.

Som leverandør skal du sikre, at chauffører og transportører kender de gældende sikkerhedsbestemmelser på vores lokation. Og så skal du sørge for, at de kender vores guide til levering.

Tjek din halmpris her

Prisen for halm er sæsonreguleret og ændres hver måned

Her er en beregner i excel, som du kan bruge til at beregne din egen pris. Klik på knappen og åben for "Aktivér redigering". Tjek din egen pris på fakturaen ved at skrive i regnearkets blå felt.

Hent prisberegner

Standardvilkår for leverandører med halmkontrakt

Standardvilkår

Leveringsomfang og mængde

Leveringsomfang og mængde

Leverandøren er hvert år forpligtet til at levere den kontraherede halmmængde som beskrevet under Levering.

Leveringsåret er inddelt i 12 leveringsmåneder. Første leveringsmåned er august.

I perioder med test, revision, indkøring eller lignende kan der forventes uregelmæssigheder og ændringer i leveringsplanerne.

Kredsløb Halmenergi A/S vil løbende holde leverandørerne orienteret via denne hjemmeside.

Kredsløb Halmenergi A/S kan frit regulere kontraktmængderne med +/- 5 %

Kvalitet

Halmballernes størrelse

Halmen skal leveres som Hesston STOR- eller MIDI-halmballer med følgende specifikationer:

 

Hesston STOR-halmballe

Hesston MIDI-halmballe 

Bredde

120 - 130 cm

120 - 130 cm

Højde 130 cm +/- 5 cm

90 cm +/- 5 cm

Længde 235 - 260 cm

235 - 260 cm

Vægt 500 - 800 kg

400 -700 kg


Halmballernes densitet beregnes med en standard længde på 245 cm og bredde på 120 cm for både Hesston- og MIDI-halmballer.

For MIDI-halmballer benyttes en standard højde på 90 cm og for Hesston-halmballer en standard højde på 130 cm.

Halmballernes vandindhold

Vandindholdet i et læs halm kontrolleres før pålæsning af leverandøren med et indstikshygrometer.

Kredsløb Halmenergi A/S fugttester alle leverancer og denne måling anvendes som afregningsgrundlag. Hos Kredsløb Halmenergi A/S måles vandindholdet ved hjælp af et mikrobølgesystem på kranerne i forbindelse med aflæsningen.

Hver fugtmåling måler et gennemsnit på tværs af 2 halmballer, og der måles i 3 punkter for hver 2 halmballer.

Afvisningskriteriet for fugtmålingen er normalt 23 %
Der afregnes på baggrund af et gennemsnit af samtlige 18 målinger foretaget per lag.

Såfremt mikrobølgesystemet ikke er operationelt, foretages fugtmåling af Kredsløb Halmenergi A/S med et indstikshygrometer 10 steder pr. vogntog. Gennemsnittet af disse 10 målinger anvendes som afregningsgrundlag.

Lagersystemet (SMS systemet) holder styr på de leverede baller. Umiddelbart inden halmballerne kører til opriverne, måles fugten af den enkelte balle i et lodret snit gennem hele ballens længde.

Overholder halmballen ikke det tilladelige, vil halmballen blive taget ud af produktionen og kasseret. Kredsløb Halmenergi A/S fradrager i afregningen og pålægger halmleverandøren et gebyr for, at Kredsløb Halmenergi A/S bortskaffer den kasserede balle.

Taksten på forbrændingsanlægget er pt. 410 kr./ton og 100 kr. i håndteringsgebyr.

Halmtype

Kredsløb Halmenergi A/S modtager to slags halmtyper: kornhalm eller mikshalm. Leverandøren vælger selv halmtypen.

Der gøres opmærksom på, at der ved levering af mikshalm, skal bestemte anvisninger for halmballernes placering på vognen følges.

 • Kornhalm (100 % - fra byg, havre, hvede, rug og triticale)
 • Mikshalm (67 % kornhalm og 33 % frøgræs og/eller rapshalm)

Hvert vognlæs Hesston STOR-halmballer (i alt 24 baller) må maksimalt indeholde 8 frøgræs- og/eller rapshalmballer, som skal være placeret på følgende måde:

 • 2 halmballer i midten af øverste lag på forvogn
 • 2 halmballer i midten af nederste lag på forvogn
 • 2 halmballer i midten af øverste lag på bagvogn
 • 2 halmballer i midten af nederste lag på bagvogn

Hvert vognlæs MIDI-halmballer (i alt 36 baller) må maksimalt indeholde 12 frøgræs- og/eller rapshalmballer, som skal være placeret på følgende måde:

 • 2 halmballer i midten af øverste lag på forvogn
 • 2 halmballer i midten af midterste lag på forvogn
 • 2 halmballer i midten af nederste lag på forvogn
 • 2 halmballer i midten af øverste lag på bagvogn
 • 2 halmballer i midten af midterste lag på forvogn
 • 2 halmballer i midten af nederste lag på bagvogn

Halmballernes beskaffenhed

Halmen skal overholde nedenstående. I modsat fald kan laget/læsset afvises.

 • Halmen må ikke være af snittet karakter inden den presses i halmballer.
 • Hver halmballe skal være sammenholdt med minimum seks snore.
 • Halmballerne skal have ydersnor.
 • Sten større end 100 mm eller andre fremmedlegemer må ikke forefindes i den leverede halm, ligesom halmballerne ikke må være deforme eller skæve.
 • Halmen må ikke være kontamineret og ikke indeholde unormal stor mængde af mycelium (svampe).
 • Halmen skal være fri for ammoniak, kemikalier og andre stoffer.
 • Halmballerne må ved visuel bedømmelse ikke afvige fra normal tilfredsstillende kvalitet, f.eks. vedrørende overfladefugt, snelag, frosne partier, forrådnelse, slag af spånpladelignende karakter m.v.
 • Halmballerne skal have været overdækket i forbindelse med udendørs opbevaring. Der stilles ikke krav til hvilken form for overdækning, der skal benyttes.
 • Ved udendørs opbevaring må halmballerne heller ikke have stået direkte på jorden. Der skal eksempelvis fordeles et væsentligt bunddække af halm inden, at stabling af halmballerne påbegyndes.

Levering

Levering af halm

Leverandøren står selv for transport af kontraktens halmmængde til Kredsløb Halmenergi A/S.

Leverandøren skal overholde alle de betingelser, der er gældende for transport af halm i henhold til disse
standardvilkår samt Kredsløb Halmenergi A/S' guide til Transport af halm.

Anvender leverandøren en underleverandør til transport af halmen er leverandøren desuagtet ansvarlig for af disse standardvilkår samt guiden Transport af halm bliver overholdt.

Ved transport af halm er leverandøren forpligtet til at respektere de danske overenskomstmæssige vilkår, der er gældende indenfor de pågældende faglige områder. Forpligtelsen til at overholde arbejdsmiljø- og miljøkrav i henhold til dansk lovgivning under transporten, påhviler leverandøren.
Det gælder på såvel egne produktionssteder som på Kredsløb Halmenergi A/S'  lokationer.

For at opnå en rationel transport af halm, modtager Kredsløb Halmenergi A/S kun hele vognlæs, svarende til enten 24 stk. Hesston STOR- eller 36 stk. MIDI-halmballer.

Kredsløb Halmenergi A/S udarbejder og fremsender en forventet leveringsplan for halmleverancer i halmsæsonen (1. august til 31. juli). Denne leveringsplan udmeldes senest 1. juli hvert år for den kommende halmsæson.

Kredsløb Halmenergi A/S informerer leverandøren om eksakt leveringstidspunkt baseret på ugeplaner, med forbehold for ændringer fra dag til dag.

Leverandøren er forpligtet til at overholde leveringsplanen. Manglende overholdelse af leveringsplanerne (både årsfordeling og ugentlige planer) kan betragtes som en væsentlig misligholdelse.

Løbende levering

Ved kontrakter med små mængder leveres halmen over to måneder. Eksempel: Ved 300 ton leveres 150 ton i efteråret og 150 ton i foråret.

Mens større leverandøraftaler er forpligtet til at levere hele året.

Krav til lastbiler

Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes af leverandøren eller leverandørens transportør til udførelse af transport af halm, er velholdte og egnede til udførelse af den pågældende halmtransport, og opfylder lovgivningen i enhver henseende, herunder også Arbejdstilsynets regler og påbud.

Alle køretøjer, som færdes i halmladen, skal være forsynet med gnistfang eller tilsvarende mod gnister fra udstødningen.

Yderligere oplysninger om lastbiltyper og mål kan findes på under Transport af halm.

Kredsløb Halmenergi A/S forbeholder sig ret til at ændre i kravene til lastbiler.

Læsning af halmballer

Transporten skal læsses med 24 Hesston STOR- eller 36 MIDI-halmballer pr. transport, som følgende:

 • Lige mange halmballer på forvogn og anhænger. Det betyder 12 henholdsvis 18 halmballer på forvognen og 12 henholdsvis 18 halmballer på anhængeren.
 • Placeret i 2 rækker på langs af ladene i 2 henholdsvis 3 lag.
 • Halmballerne skal stå tæt sammenpakket omkring vogntogets langsgående centerlinje. Det skal forhindre, at enkelte halmballer stikker længere ud end de andre eller er drejede.
 • På forvognen skal de stå tæt sammenpakket mod forvognens forfjæl, således der ikke er forskydninger mellem halmballerne.
 • På anhængeren skal de stå tæt sammenpakket mod anhængerens bagfjæl, således der ikke er forskydninger mellem halmballerne.
 • Kravene til placering af halmballer gælder også for sættevogne.
 • Halmballerne skal stå på snorene.
 • Leverandøren skal sikre, at snorene på halmballerne er intakte og at halmballerne ikke er gået i stykker.
 • I forbindelse med transporten skal halmballerne være fastspændt med stropper.
 • Halmballernes faste/gode side skal vendes nedad. Det nederste lag halmballer fra et halmoplag skal dog vende med undersiden opad.
 • Under transporten kan det forlanges at halmballerne er overdækket med net, som når helt ned til vognens lad.
 • Maskestørrelsen på nettet må maksimalt andrage 30 mm.

Leveringssted

Leveringsstedet for halmtransporterne er:

Kredsløb Halmenergi A/S
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Den normale åbningstid for modtagelse af halm er:

Mandag - fredag: kl. 7.00 til 18.00
Lørdag: kl. 7.00 til 14.00, dog kun efter særlig aftale.

Helligdagskørsel må forventes i et vist omfang, specielt i forbindelse med jul, påske og pinse.

Kredsløb Halmenergi A/S kan kræve transporter gennemført på sådanne dage, og vil i disse situationer udvide ovenstående åbningstider tilsvarende.

Åbningstiden kan ændres efter forudgående varsel fra Kredsløb Halmenergi A/S.

Transportrute

Indkørsel til Kredsløb Halmenergi A/S sker igennem hovedindkørsel, hvor lastbilerne ved hjælp af skiltning ledes til den korrekte opmarchbane. Senest efter to minutters tomgang i opmarchbanen skal motoren stoppes.

Kredsløb Halmenergi A/S forbeholder sig ret til at anvise en transportrute til det biomassefyrede kraftvarmeværk.

Levering af halm til Kredsløb Halmenergi A/S

I forhold til leveringsproceduren for halm på Kredsløb Halmenergi A/S, henvises der til guiden Transport af halm. Vejledningen beskriver leveringsproceduren fra, at en given lastbil ankommer til Kredsløb Halmenergi A/S, til lastbilen forlader BKVV igen, herunder net-aftagning, aflæsning af halmlæsset samt efterfølgende støvsugning af lastbilen.

I guiden Transport af halm fremgår det også, hvad der er Kredsløb Halmenergi A/S' stedlige miljø- og sikkerhedsregler og procedurer samt Kredsløb Halmenergi A/S' sikkerhedsprocedurer i tilfælde af uheld.

Disse regler og procedurer samt anvisninger fra Kredsløb Halmenergi A/S' personale, skal til enhver tid følges af transportører/chauffører.

Overtrædelse af disse regler og anvisninger medfører bortvisning uden varsel og omkostninger for Kredsløb Halmenergi A/S .

Vær endvidere opmærksom på, at alle chauffører skal gennemgå en sikkerhedsinstruktion for at der kan opnås tilladelse til at færdes på Kredsløb Halmenergi A/S' matrikel.

Guiden Transport af halm er dynamisk og bliver løbende revideret. I tilfælde af revidering udsender Kredsløb Halmenergi A/S en besked om, at en ny udgave findes her på hjemmesiden.

Halmslagge

Halmslagge

Leverandøren modtager ikke halmslagge retur.

Kredsløb Halmenergi A/S forbeholder sig retten til at ændre denne procedure og vil informere leverandøren inden en ændring.

Leverandørens forpligtelser

Leverandørens forpligtelser

Leverandøren er for den årlige kontraktmængde af halm forpligtet til at:

 • Presse halmen (læs mere under Kvalitet - Halmballernes størrelse)
 • Sikre halmballernes kvalitet vedr. halmtype, fugt, fremmedlegemer osv. (læs mere under Kvalitet - Halmballernes vandindhold, Halmtype og Halmballernes beskaffenhed)
 • Oplagre halmen indtil levering – ved udendørs lagring gøres der opmærksom på Kvalitet - Halmballernes beskaffenhed.
 • Levere halmen jfr. Levering.
 • Overholde øvrige forpligtigelser i henhold til den indgåede halmleverancekontrakt.
 • Overholde Kredsløb Halmenergi A/S' indkøbspolitik.

Afvisningskriterier

Afvisningskriterier

Halmtransporten vil blive afvist, hvis:

 • Halmballerne afviger fra størrelseskriterierne, jfr. Kvalitet - Halmballernes størrelse
 • Halmballerne er for fugtige, jfr. Kvalitet - Halmballernes vandindhold
 • Halmballerne ikke lever op til kvalitetskrav jfr. Kvalitet - Halmtype og Halmballernes beskaffenhed
 • Halmballerne ikke er læsset korrekt, jfr. Levering - Læsning af halmballer
 • Anvisningerne fra værkets personale ikke efterkommes
 • Afvises et lag halm, afvises de underliggende lag også. Hvis ét lag eller ét læs halm afvises, skal leverandøren selv afholde alle udgifter i forbindelse med returnering af laget/læsset. Ved gentagne afvisninger kan Leverandøren
  forlange en ekstra inspektion med værkets personale af efterfølgende læs.
  Leverandøren har ret til at deltage ved inspektionen.

Afregningspris

Afregningspris

Halmafregningsprisen baseres på Basisprisen (se herunder).

Halmafregningsprisen reguleres efter leveringstidspunktet, se Sæsonregulering herunder.

Halmafregningsprisen reguleres efter fugtindhold målt på leveringstidspunktet – se Fugtregulering herunder.

For halmleverancekontrakter, der har en varighed på mere end 12 måneder gælder endvidere Regulering af basispris (se herunder).

Basispris
Basisprisen, der dækker leverancer i leveringssæsonen, fremgår af det godkendte tilbudsskema.

Ved et accepteret tilbud er basisprisen konstant gældende fra 1. august til 31. juli.

Basisprisen er baseret på et vandindhold på 13,5 %.

Basisprisen angives i øre pr. kg (som vist i tilbudsskema/kontrakt).

Sæsonregulering
Afregningsprisen er i perioden 1. august til 31. august lig med basisprisen.

For de efterfølgende måneder reguleres prisen med et månedligt tillæg, der beregnes ud fra følgende formel.

Tillægget beregnes i øre pr. kg og angives med 1 decimal. De månedlige tillæg i leveringsåret beregnes ved leveringssæsonens start, på basis af den gennemsnitlige diskonto + 5 % i den forudgående periode 1. juli-30. juni.

Fugtregulering
Lagets faktiske indvejede vægt reguleres efter følgende fugtreguleringsmodel:

Fugtreguleringsmodel

 

< 10%

Vægten øges med 8%

10,1%-11,0%

Vægten øges med 4%

11,1%-12,0%

Vægten øges med 2%

12,1%-14,9%

Vægten reguleres ikke

15,0%-15,9%

Vægten reduceres med 3%

16,0%-16,9%

Vægten reduceres med 6%

17,0%-17,9%

Vægten reduceres med 10%

18,0%-18,9%

Vægten reduceres med 14%

19,0%-19,9%

Vægten reduceres med 18%

20,0%-20,9%

Vægten reduceres med 22%

21,0%-21,9%

Vægten reduceres med 26%

22,0%-22,9%

Vægten reduceres med 30%

23,0%-23,9%

Vægten reduceres med 34%

24,0%-24,9%

Vægten reduceres med 38%

Fugtreguleringen gælder for hver vejning /hele lag pr. levering.
 
Regulering af Basispris

Halmafregningsprisen for de forskellige halmtyper er i perioden 1. august til følgende år 31. juli lig med basisprisen inklusiv sæson- og fugtregulering.

For kontrakter af længere varighed end 1 år reguleres basisprisen.

Basisprisen reguleres en gang årligt pr. 1. august med den årlige vægtede relative stigning i nettoprisindekset, brændstofindekset, gødningsindekset og lønindekset for den private sektor.

Indekseringen vægtes således:

70 % nettoprisindeks
10 % brændstofindeks
10 % gødningsindeks
10 % arbejdslønindeks

Indeks hentes fra Danmarks Statistik.

Indeksreguleringen sker med udgangspunkt i den halmsæson, hvor kontrakten er indgået, og der reguleres med den relative stigning i indeks i forhold til 1. kvartal de følgende år.


Afregning

Opgørelse af og afregning for de leverede halmmængder, foretages månedsvis af Kredsløb Halmenergi A/S.

Købesummen forfalder til betaling senest den 20. i den efter levering følgende måned eller den efterfølgende bankdag og indbetales til den af leverandøren anviste konto i pengeinstitut.

Der udleveres ikke vejesedler og afregninger på papirform.

Force majeure

Force majeure

Parterne hæfter ikke for deres forpligtelser efter halmleverancekontrakten, hvis der efter dennes indgåelse indtræder omstændigheder af force majeure karakter.

Som force majeure hos leverandøren forstås i henhold til denne halmleverancekontrakt halmknaphed hos leverandøren som følge af helt usædvanligt våde vejrforhold under bjergning af halmen, brand i halmlageret eller en anden pludselig opstået skade i halmlageret, som ikke kunne forudses og forhindres af leverandøren.

Det er i denne forbindelse en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse for at kunne betegne vejrforhold som helt usædvanligt våde, at der i perioden fra den 1. august til den 1. oktober er faldet minimum 200 mm nedbør i bjergningsområdet (som opgjort af DMI).

Såfremt leverandøren i forholdet til Kredsløb Halmenergi A/S optræder som mellemhandler, f.eks. ved at have indgået halmleverancekontrakter,
hvor den samlede kontraktmængde overstiger halmmængden fra leverandørens egne
jorde, er det en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse for leverandørens påberåbelse af force majeure i relation til halm, der ikke stammer fra leverandørens egne jorde, at endelig og bindende aftale om denne halm er indgået før halmsæsonens start den 1. august.

Har leverandøren indgået andre aftaler med andre end Kredsløb Halmenergi A/S om halmleverancer, skal der i force majeure
situationer ske en ligelig nedskæring for alle kontraktmængder.

Som force majeure fra Kredsløb Halmenergi A/S' side forstås for eksempel fejl eller havarier på kedel eller værket, modtagningsanlæg,
begrænsning af varmeafsætning eller lignende forhold på Kredsløb Halmenergi A/S, der umuliggør eller reducerer muligheden for halmens modtagelse eller afbrænding.

Force majeure situationer berettiger Kredsløb Halmenergi A/S til at reducere den for sæsonen kontraherede mængde, som er fastsat i den indgåede halmleverancekontrakt.

Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør.

Leveringsret - overdragelse

Leveringsret

Leverandørens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan kun overdrages til andre med
Kredsløb Halmenergi A/S' samtykke.

For at sikre Kredsløb Halmenergi A/S tilstrækkelige halmleverancer er leverandøren, i forbindelse med ejendomsoverdragelse (f.eks. ved salg eller forpagtning), forpligtet til at sørge for, at den nye ejer indtræder i leverandørens rettigheder
og forpligtelser ifølge halmleverancekontrakten.

Den nye ejer kan ved indtrædelsen, opsige kontrakten med et års varsel til udløb pr. 1. august, uanset bestemmelsen i den indgåede halmleverancekontrakt vedrørende kontraktlængde.

Leverandøren må kun udstede transport for sit krav på afregning for halmleverancen til sit eget pengeinstitut. Ved udstedelse af transport skal Kredsløb Halmenergi A/S straks orienteres herom.

Misligholdelse og voldgift

Misligholdelse

Såfremt en part væsentlig misligholder sine forpligtigelser i henhold til denne aftale, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen og/eller gøre sine eventuelle øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder foretagelse af dækningskøb.

Aftalen kan dog alene ophæves, såfremt den misligholdende part ikke har afhjulpet sin manglende opfyldelse 10 dage efter skriftligt at være blevet anmodet herom af den ikke-misligholdende part.

Er afhjælpning ikke mulig, kan den ikke-misligholdende part dog ophæve aftalen med omgående virkning.

Som eksempler på leverandørens væsentlige misligholdelse kan ikke-udtømmende nævnes:

 • Manglende overholdelse af love, myndighedernes anvisninger og manglende overholdelse af forpligtelserne nævnt under Levering.
 • Hel eller delvis afvisning af Leverandørens halmtransport og manglende halmlevering m.v. vil efter de konkrete omstændigheder også kunne udgøre en væsentlig misligholdelse af aftalen.

Såfremt leverandøren måtte misligholde sine forpligtelser i relation til én delleverance i henhold til en indgået halmleverancekontrakt, er Kredsløb Halmenergi A/S berettiget til at påberåbe sig leverandørens misligholdelse med virkning for også senere delleverancer.

Leverandøren giver gennem nærværende kontrakt tilladelse til, at Kredsløb Halmenergi A/S må gennemføre uvildig audit hos leverandøren med henblik på at verificere overensstemmelse med kontraktens bestemmelser.

Voldgift

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale og som ikke kan bilægges af parterne ved forhandling, skal afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration).

Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut.

Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring
om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Udgør sagens genstand mindre end 500.000 kr. skal voldgiftsretten dog alene bestå af én voldgiftsmand
der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut.

Voldgiftsretten sættes i Aarhus, Aarhus Kommune.

Ændrede vilkår for Kredsløb Halmenergi A/S

Ændrede vilkår

Såfremt der efter Kredsløb Halmenergi A/S' vurdering foretages politiske tiltag, som i væsentlig grad fordyrer eller hindrer produktion på Kredsløb Halmenergi A/S' halmkedel (herunder ændrede myndighedskrav, bortfald eller nedsættelse af tilskud m.m.). skal Kredsløb Halmenergi A/S være berettiget til under disse omstændigheder at kunne opsige kontrakten senest med virkning fra, når ændringerne træder i kraft uden at leverandøren har krav på kompensation eller erstatning i denne anledning.

Såfremt Kredsløb Halmenergi A/S måtte overdrage Kredsløb Halmenergi A/S, har Kredsløb Halmenergi A/S ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne halmleverancekontrakt til den nye ejer af Kredsløb Halmenergi A/S uden indhentning af leverandørens samtykke.

Bliv klogere på vores indkøbspolitik

Indkøbspolitik

Udbudsrunder

Udbudsrunder

Udbudsrunder er det bærende princip i Kredsløb Halmenergi A/S' halmindkøb.

Offentliggørelse

De nærmere betingelser i forbindelse med udbud offentliggøres her på hjemmesiden.

Eksisterende leverandører og de, der er tilmeldt e-mailservicen, får direkte besked via e-mail.

Tidsfrister

Der fastsættes i udbudsmaterialet en fast tidsfrist for fremsendelse af tilbud til Kredsløb Halmenergi A/S.

Tilbudsfristen er som hovedregel på minimum 10 dage.

Ligebehandling

Kredsløb Halmenergi A/S skal behandle alle tilbudsgivere lige i udbudsrunden.

Der vil ikke forekomme forhandling mellem Kredsløb Halmenergi A/S og leverandørerne af indkomne tilbud.

Udelukkelse af leverandører

Kredsløb Halmenergi A/S forbeholder sig ret til at udelukke leverandører, der tidligere væsentligt har misligholdt kontrakter med Kredsløb Halmenergi A/S.

Krav til tilbud

Krav til tilbud

Tilbudsgivere kan afgive flere forskellige tilbud, både hvad angår mængde, pris, løbetid og halmtype.

Kun skriftlige tilbud, som afleveres indenfor tilbudsfristen med tilbudsgivers underskrift, kan indgå i tilbuds-evalueringen.

En tilbudsgiver kan frit ændre eller tilbagekalde et tilbud inden udløbet af tilbudsfristen, men er ved udløbet af denne bundet af sit bud. Ændringer og tilbagekaldelse skal opfylde samme formkrav som tilbuddet.

Halmmængde

Kredsløb Halmenergi A/S kan frit vælge hvor stor en mængde halm, man ønsker at indgå kontrakt om.

Såfremt Kredsløb Halmenergi A/S ikke antager tilbud på hele sit behov af halm i 1. udbudsrunde, kan en ny udbudsrunde finde sted.

Kredsløb Halmenergi A/S tilstræber ikke at afholde mere end 4 udbudsrunder pr. år.

Evaluering af tilbud

Evaluering af tilbud

Kredsløb Halmenergi A/S åbner og registrerer alle indkomne tilbud efter fristens udløb.

Kontrakttildeling sker efter tildelingskriteriet laveste pris.

Ved flere tilbud med ens pris an værk, hvorved den nødvendige mængde overskrides, kan Kredsløb Halmenergi A/S frit vælge at antage samtlige tilbud med ens pris, hvilket medfører en forøgelse af den efterspurgte mængde, eller nedskrive tilbudsmængderne forholdsmæssigt.

I tilfælde af en nedskrivning vil de pågældende halmleverandører blive orienteret pr. e-mail af Kredsløb Halmenergi A/S og anmodet om at give tilsagn til nedskrivningen.
Gives der ikke tilsagn til nedskrivningen afvises tilbuddet.

I stedet for en nedskrivning kan Kredsløb Halmenergi A/S også vælge at afvise alle tilbud med ens pris.

Alle accepterede tilbud skal have skriftlig besked samtidig, og indenfor en nærmere angiven fastsat dato.

Afslag på tilbud fra øvrige deltagere i udbudsrunden, skal ligeledes have skriftlig besked samtidig.

Der afgives ingen oplysninger om udfaldet af udbudsrunden forinden. Ydermere videregiver Kredsløb Halmenergi A/S ikke oplysninger om udbuddets total indkøbte mængde eller priser.

Aflysning af udbudsrunde

Det er forbudt for tilbudsgivere at koordinere deres tilbud. Såfremt Kredsløb Halmenergi A/S får mistanke om, at der er sket koordinering af tilbud, priser eller andre forhold, orienterer Kredsløb Halmenergi A/S Konkurrencestyrelsen.

Kredsløb Halmenergi A/S kan herefter annullere udbudsrunden.

Køb af halm mellem udbudsrunder

I det omfang Kredsløb Halmenergi A/S vælger at købe halm uden afholdelse af udbudsrunder, står det Kredsløb Halmenergi A/S frit at udvælge leverandører og forhandle vilkår bilateralt.

En ikke-udtømmende liste på situationer, hvor bilateralt køb kan blive aktuelt, er:

 • i slutningen af en halmsæson, for at sikre den mængde der mangler i indeværende sæson.
 • i forsyningsmæssige problematiske perioder.

Varighed

Kredsløb Halmenergi A/S' halmindkøbspolitik vil tidligst blive revideret i januar 2022.

Etik og socialt ansvar

Etiske guidelines for leverandører

Varighed

Kredsløb Halmenergi A/S' etiske guidelines for leverandører indeholder de minimumskrav, som alle Kredsløb Halmenergi A/S' leverandører forventes at leve op til.

Ligeledes forventes det, at leverandørernes underentreprenører og -leverandører også lever op til disse minimumskrav.

Etik og socialt ansvar

Kredsløb Halmenergi A/S forudsætter, at leverandøren og dennes underentreprenører/-leverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:

 • Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
 • Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
 • Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
 • Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155)
 • Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underentreprenører/-leverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Såfremt Kredsløb Halmenergi A/S bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underentreprenører/-leverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde aftalen med en tilsvarende ydelse, som opfylder aftalens krav til ydelsen.

Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Kredsløb Halmenergi A/S uvedkommende.

Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul anses som væsentlig misligholdelse af aftalen.

Arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder for hele det danske område.

Der henvises til ILO-konvention nr. 94.

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) aftalen til udførelse. I så tilfælde påhviler det leverandøren at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.

Kredsløb Halmenergi A/S kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94.

Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere.

Dokumentationen skal være Kredsløb Halmenergi A/S i hænde senest 2 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

Leverandøren og Kredsløb Halmenergi A/S kan i særlige tilfælde aftale en forlængelse af fristen.

Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter, ansættelsesbeviser eller udskrift fra eIndkomst-registret.

Kredsløb Halmenergi A/S er desuden berettiget til at bede leverandørens ansatte om at fremvise den nødvendige dokumentation for deres løn- og ansættelsesvilkår. Leverandøren giver ved indgåelse af aftalen sin accept til, at Kredsløb Halmenergi A/S må kontakte de ansatte direkte.

Orientering om løn- og arbejdsvilkår

Leverandøren skal ved arbejdets start orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene.

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget (dele af) aftalen til udførelse. På opfordring fra Kredsløb Halmenergi A/S skal leverandøren inden 14 kalenderdage dokumentere, at medarbejderne er orienteret herom.

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mv.

Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT).

Leverandører, der har anmeldelsespligt til RUT, skal på eget initiativ sende kvittering for anmeldelsen til Kredsløb Halmenergi A/S straks efter, at anmeldelsen er sket.

Leverandøren skal desuden sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdraget (dele af) aftalen til udførelse overholder gældende lovgivning, herunder en eventuel anmeldelsespligt til RUT.

På opfordring fra Kredsløb Halmenergi A/S skal leverandøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse dokumentere, at anmeldelsen til RUT er sket.

Misligholdelse af klausul om arbejdsvilkår

Hvis leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger fremsender relevant dokumentation, herunder kvittering for anmeldelse til RUT, kan Kredsløb Halmenergi A/S kræve dagbøder af 2.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt arbejdsdag indtil dokumentationen er modtaget.

Kredsløb Halmenergi A/S er berettiget til at modregne boden i betalingen til leverandøren.

Ligeledes kan Kredsløb Halmenergi A/S kræve dagbøder af 2.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt arbejdsdag, hvis det viser sig, at leverandøren ikke lever op til betingelserne i klausulen.

Dagbøderne kan opkræves indtil forholdene bringes i orden. Kredsløb Halmenergi A/S er berettiget til at modregne boden i betalingen til leverandøren.

Såfremt leverandøren ikke inden for rimelig tid opfylder betingelserne i klausulen eller sender den krævede dokumentation, kan det sidestilles med væsentlig misligholdelse af aftalen.

Miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed

Produkterne skal produceres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser samt de af Arbejdstilsynet udsendte meddelelser, forskrifter, cirkulæreskrivelser og anvisninger mv. for miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed.

Det forudsættes, at leverandøren, ud fra et almindeligt kendskab til de af aftalen omfattede produkter, har viden om særlige og væsentlige miljøforhold og arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med produkternes udførelse og det regelgrundlag, som gælder herfor.

Leverandøren skal kontrollere, at krav vedrørende miljø, arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed opfyldes. Leverandøren skal på anmodning kunne dokumentere dette.

Underleverandører

Såfremt leverandøren anvender underentreprenører/-leverandører til opfyldelse af dele af aftalen, garanterer leverandøren for opfyldelsen af aftalen i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde produceret og transporteret produkterne.

Vil du have besked i din indbakke, når udbuddet åbner?

Skriv dig op og få information om Kredsløbs halmudbud direkte i din indbakke.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vil du vide mere?

Alice Blak Iversen, energiproduktion

Telefon: 41 85 77 35
E-mail: iae@kredslob.dk 

Ring eller skriv til os

Adresse

Ølstedvej 20
8200 Aarhus N

Du finder os på toppen af Lisbjerg bakke