Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Kom godt i gang med fjernvarme i byggeprocessen

Ønsker I at få tilsluttet jeres forestående byggeprojekt til fjernvarme? I så fald skal I kontakte os så tidligt i byggeprocessen som muligt.

Her på siden kan I danne jer overblik over alt det, I skal have styr på, hvis I ønsker at etablere fjernvarme i jeres byggeproces. 

Kom godt i gang

Kontakt os tidligt i planlægningsfasen

Kontakt os gerne allerede i planlægningsprocessen, så vi kan hjælpe dig med den helt rigtige løsning.

Giv os gerne informationer om dit byggeri, eller hvordan byggemodningsområdet skal udstykkes. På den måde er vi klædt godt på til at rådgive dig.

Send den koordinerede ledningsplan til os

Jeres projekt skal være projekteret, inden vi kan grave og lægge rør til fjernvarmen.

Når det er gjort, har vi brug for, at I sender os den koordinerede ledningsplan til byggemodningsprojektet som AutoCAD .dxf- eller .dwg-fil i system UTM 32.

Gør det gerne, så snart I har den klar. Jo før vi er med i processen, jo lettere kommer vi i mål med jeres fjernvarme. 

I kan sende jeres ledningsplan og få et tilbud i dag.

Guide til dig

Fra projektering til gravearbejde

Guide

Hvordan projekterer man fjernvarme?

Udarbejd en koordinerende ledningsplan

Når I projekterer fjernvarme, skal I udarbejde en koordinerende ledningsplan.

Planen skal vise placeringen af den projekterede kloak-, vand- og el-ledning på matriklen.

Tegningen bør indeholde projekterede koter, placering af beplantning samt dybder på evt. andre ledninger. 

I kan finde alle eksisterende ledningers placering gennem LER. Alle Kredsløbs ledningsoplysninger ligger i koordinatsystemet: UTM 32 euref 89. 

Se ledningsdata i LER

Ud fra den koordinerende ledningsplan vil vi projektere efter vores lægningsregler.

Vi kontakter jer, hvis lægningsreglerne betyder, at vi ikke kan holde afstandskrav, og andre ledninger derfor skal flyttes.

På den måde er vi i løbende dialog omkring jeres fjernvarme i byggeprocessen. 

 

Husk, at fjernvarme har to rør

Når vi anlægger fjernvarme til større byggerier, bruger vi stort set altid to rør - eller dobbelt rør.

Der er et rør, hvor det varme vand kan løbe til, og et andet, hvor det mindre varme vand kan løbe fra og tilbage til os. 

For jer betyder det, at I blot skal tegne en polylinje, der viser føringsvejen, når I projekterer jeres koordinerende ledningsplan til fjernvarmen i byggeprocessen. 

 

Vi bruger 90 graders bøjninger

Vær opmærksom på, at fjernvarmerør ikke projekteres med 45⁰, som kloakrør gør.
Generelt benytter vi 90⁰ bøjninger og afgreninger i fjernvarmen.

Når vi har modtaget jeres koordinerende ledningsplan, detailprojekterer vi vores fjernvarmeledning – og her vurderer vi ud fra vores lægningsregler, om det er nødvendigt at lave slag på ledningen for at overholde lægningsreglerne til fjernvarmen.

Afstandskrav og lægningsregler ved projektering

Vær opmærksom på afstandskrav

Når I projekterer jeres fjernvarme, er der en række afstandskrav til øvrige ledninger, som hører under "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS475" og Aarhus Kommunes vejledning i vejsnit. 

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på de afstandskrav.

Se mere i disse tværprofiler for veje og stier inkl. målsatte placeringer af ledninger, belysning og beplantning:

Tværsnit - Udlæg 8 m uden fortov (PDF)

Tværsnit - Udlæg 8 m med fortov (PDF)

Tværsnit - Udlæg 10 m med fortov (PDF)

Tværsnit - Udlæg 12 m med fortov (PDF)

Tværsnit - Asfaltsti 5 m udlæg (PDF)

Generelt skal der være 1 meter til øvrige ledninger. Det skal der, så vi kan tilgå fjernvarmerørene uden at grave på og dermed beskadige andre rør.

Der kan undtagelsesvis placeres rør med mindre end 1 meters afstand, når det drejer sig om husføringen. Men det er altså vigtigt, at I planlægger afstanden i jeres projektering, når I tænker fjernvarme ind i jeres byggeproces. 

Tegningsmateriale

Tegningsmateriale til fjernvarmen

Uanset om du er rådgiver, entreprenør eller VVS’er, så kan vores tegningsmateriale være brugbart for dig, når du skal projektere fjernvarme ind i byggeprocessen.

Her finder du både udgravnings/tilfyldningsprofiler, rørindføring og installationer. 

Hent tegningsmateriale her (PDF)

Placering af teknikrum

Teknikrum/-skab skal placeres lettilgængeligt

Vi oplever i stigende grad at teknikrum placeres, så det er svært at efterkomme vores bestemmelser.

I skal være opmærksomme på, at vi til enhver tid skal kunne komme til vores hovedhaner og måler.

Det betyder, at der ikke må opføres ventilation, pulterkamre eller gulvvarme foran AffaldVarme Aarhus' hovedhaner og måler til fjernvarme.

I vores bestemmelser beskriver vi, at vores hovedhaner på større fastrørsstik skal placeres et sted, der er let tilgængeligt, lige indenfor ydervæg eller kældervæg. Vi anbefaler, at det er i et rum med afløb.

Der må ikke være andre installationer i gulvarealet eller på muren i en afstand af mindst 30 cm fra fjernvarmeledningen. Der skal også være plads til, at man kan betjene og skifte haner, måler og flovdele.

I kan se eksempler på indretning af teknikskabe og teknikrum til fjernvarme i vores Tegningsmateriale - Tegning 8.1A til 8.2C (side 97-102).

 

Få sparring af teknikere om fjernvarme i byggeprocessen

Hvis I placerer måleren under terræn, skal I eller bygherren i samråd med jeres el-installatør få etableret føringsvej/antennekabel fra måler til en egnet lokation over jorden. Det skal gøres for at sikre et godt antennesignal. 

Hos AffaldVarme Aarhus kan vores målerservice hjælpe med at udlevere antennekabel og give råd og vejledning under etableringsfasen.

Ring 77 88 12 12, tast 2 for at få hjælp.

 

Få dit teknikrum godkendt

Når projekteringen med teknikrummet er færdigt, skal det godkendes.

Send teknik eller -skab til Brian Leth Mikkelsen på BRLM@kredslob.dk 

Indføringsrør til række- og enfamiliehuse 

Det skal du være opmærksom på ved række- og enfamiliehuse 

Skal I etablere kæderækkehuse eller andre enfamiliehuse i forbindelse med byggemodningen, skal der benyttes indføringsrør til fjernvarmen.

Her kan fjernvarmerøret føres op til 6 meter ind i bygningen, inden der bliver etableret hovedhaner og måler. 

Se gerne tegningerne 4.8-4.12 (side 72-76) i vores tegningsmateriale.

Tekniske bestemmelser

Tjek de tekniske bestemmelser

Varmeinstallationerne skal dimensioneres 60⁰ frem og 30⁰ retur jf. tekniske bestemmelser. Derudover skal varmeanlæg og interne rørledninger, både de synlige og de skjulte, kunne tåle temperaturer op til 90⁰. Afkølingen på anlægget bør være størst mulig, dog minimum 30° C som årsgennemsnit.

Vi garanterer en vanddækning på minimum 1,0 bar. Vi kan lokalt have en højere vanddækning, men vi anbefaler ikke, at I projekterer efter den, da vores driftsforhold kan blive ændret.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Teknisk bestemmelser for fjernvarmelevering

Tillæg til tekniske bestemmelser

 

Når I graver fjernvarme

Godt at vide når I graver fjernvarme

Når I graver ud til fjernvarme, er der en række betingelser og forhold, som I skal overholde.

Se særbetingelserne her.

 

Hovedreglerne for gravearbejde til fjernvarme

Renden skal I grave efter den koordinerende ledningsplan, og I skal informere byggelederen fra AffaldVarme Aarhus, hvis de øvrige ledninger fra ledningsplanen er lagt i jorden, men ikke følger planen.

Der skal være fast kørevej, stabilgrus eller lignende, langs hele tracéet, da rørarbejderne kræver særligt værktøj. Hvis rørarbejderne ikke udføres i rørgraven, skal der være kørevej langs de oplagte rør.

Den opgravede jord og andet skal udelukkende opbevares på den ene side, i en afstand på mindst 1 meter fra kanten til jordoplæg. Ellers er der ikke plads nok at arbejde på omkring hullet, og jorden risikerer at falde ned i hullet.

Kontroller efter udgravningen, at renden har de rigtige mål jf. tegningsmateriale. Vær samtidig opmærksom på, at udgravningen skal holdes fri for vand.

Vær opmærksom på at jordentreprisen også indeholder rørhåndtering, der bl.a. indebærer transport af rør, oplægning og nedlægning af rør i tracé.

Forinden at vi lægger rørene ned, dækkes vi et udjævningslag af bundsikringsgrus på min. 10 cm.

Når I er færdige med at grave

Husk at få opmålt jeres nye ledninger ved byggemodning

Inden renden fyldes igen, skal rørene måles af en landmåler fra AffaldVarme Aarhus. Når der står ”Målt” på rørene, kan I fylde renden igen.

Opmålinger skal I bestille på telefon 77 88 11 44.

 

Sådan skal renden fyldes efterfølgende

Når renden skal fyldes op igen, skal opfyldningsmaterialet være fri for sten, byggematerialer og lignende.

Fyldning af egnet sand skal ske på baggrund af viste figur. 

  • Højde af sandlaget er 100 mm+ydre diameter rør+200 mm
  • Lilla markeringsbånd lægges ovenpå (formindsker risikoen for skader ved senere opgravning) 
  • Tilfyldning af resterende grav med jord eller sand
  • Sandfyldet omkring de præisolerede rør skal opfylde følgende krav: dmax ≤ 20 mm, Gennemfald på 0,125 mm sigte skal være ≤ 10% U ≥ 2,5 (helst U ≥ 3,0) SE ≥ 30 omkring rør i graven

Hvis særbetingelserne ikke bliver overholdt, vil vi forlange dele af eller hele arbejdet lavet om.

Husk indføringsbøjninger

Hent indføringsbøjninger

Inden der skal støbes, kan I, når tilbuddet er accepteret, efter aftale med vores projekt- eller byggeleder, hente indføringsbøjninger og/eller indføringsrør til montering i fundament. Her kan I med fordel få jeres tilknyttede byggeleder til at efterse jeres første montering af bøjning, for at undgå og imødekomme eventuelle fejl.

Ved elementbyggeri skal I udskære til indføringsrøret. Røret skal tætnes med en elastisk fuge. Se tegning 4.1-4.2 m.fl. i vores tegningsmateriale. 

 

Forlæng med foringsrør

Skal indføringsbøjningen monteres i andet end en 90⁰ vinkel ud fra huset, skal man forlænge indføringsbøjningen med et foringsrør. Dette skal gøres, for at foringsrøret ikke bliver vinklet horisontalt. Vores pex-rør skal komme ud af indføringen, så den er helt lodret.

Vi opfordrer jer til at benytte vores byggeledere for at sikre, at der ikke sker fejl.

Er der eksisterende fjernvarme-
ledninger på projektets område?

Hvis I skal bruge oplysninger om eksisterende ledningsnet, skal I benytte LER til at søge oplysninger. Det er vigtigt at være ekstra opmærksom, hvis der skal graves i nærheden af vores transmissionsledninger. 

Pas på eksisterende ledninger!

Vores fjernvarmenet består af 2.260 km rør.

Kontakt os altid, hvis der er eksisterende ledninger på grunden, eller når I skal grave tæt vores ledninger. Skriv til os på varmesalg@kredslob.dk

Husk at bestille opmåling af nye ledninger

Når der lægges fjernvarmeledninger i forbindelse med en byggemodning, skal I kontakte vores landmålere.

Landmålerne skal kontaktes, inden rørene til fjernvarme bliver dækket til. Gerne i god tid og mindst med én dags varsel.

Medarbejder udfører opmåling af fjernvarmeledninger.
Kontakt din VVS-installatør

Sådan bliver I tilsluttet, når fjernvarmen er etableret

Når fjernvarmen er i jorden, skal en VVS-installatør montere fjernvarmemåler og lave resten af installationen i bygningen. 

Spar udgiften til fjernvarmeunits med Fjernvarme Plus Pro

Med Fjernvarme Plus Pro lejer du moderne fjernvarmeunits af Kredsløb for 149 kr. om måneden. Dermed sparer du købsudgiften til fjernvarmeunits i dit byggeprojekt.

Det er stadig din foretrukne VVS'er, der står for installationen.

Service, reparation og vedligehold er med i prisen, og når boligen er solgt/udlejet, bliver abonnementet overdraget til beboeren.

Hent almindelige- og tekniske bestemmelser

Bliv klogere på bestemmelser for fjernvarme

Hvis du vil være helt skarp på bestemmelserne for fjernvarme, kan du bliver det her. De nuværende bestemmelser gælder fra 1. marts 2020.

Se også Tillæg til Tekniske bestemmelser, der kun er gældende for et område omkring Lisbjerg.

Vi er her for dig

Har du spørgsmål?

Skriv til os og medsend gerne materiale til projektet.

byggemodningfjernvarme@kredslob.dk

Eller ring til os for en indledende snak.

Kontakt os på 77 88 11 22, tast 1.

 

Byggemodning og udstykninger

Skriv til os og medsend gerne materiale til projektet.

varmesalg@kredslob.dk

Eller ring til os for en indledende snak.

Kontakt os på 77 88 11 11, tast 1.

 

Fjernvarmestik 

Anbefalinger til dig

Hvis I vil gøre jeres byggeprojekt endnu mere bæredygtigt og miljøvenligt, kan I købe bæredygtige produkter lige her.

Produkterne bliver lavet hos Kredsløb Cirkulære råstoffer og er bl.a. fyldsand, beton, knust asfalt og meget mere.  Og det stammer alt sammen aarhusianernes eget have- og byggeaffald. 

Byg med bæredygtige byggemateriale

Når I byggemodner og arbejder med planlægningen af boligbyggeri eller renovering, er det vigtigt, at I tænker affaldsløsninger ind i projektet.

Vi ser, det er noget, der enten bliver glemt eller tænkt, at det sker af sig selv. Men I skal selv bestille og planlægge en affaldsløsning. Det kan eksempelvis være nedgravede skraldespande i Midtbyen.

Husk affaldsløsning til jeres projekt og byggemodning