Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Til enfamilieboliger

Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits

Fjernvarmeunits i de bedste materialer er nødvendige for, at vores og jeres kunder får det bedste ud af deres fjernvarme. Derfor er det vigtigt, at I hjælper kunderne med at vælge de rette fjernvarmeunits.

Her på siden kan du læse om bestykning og opbygning af fjernvarmeunits til enfamilieboliger.

Varmt brugsvand - sådan!

Temperatur, trykfald og ydelse
Vandtemperaturer skal som udgangspunkt overholde krav i vandnormen DS 439.

Varmtvandstilberedningsanlægget skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 55˚C og en returtemperatur på 20˚C ved en brugsvandseffekt på 32,3 kW, og et maksimalt tryktab over anlægget eksklusiv energimåler på 3 mVS under drift og et maksimalt flow af fjernvarme på 800 l/t.

Brugsvandet varmes op fra 10 til 45˚C ved spidslast.

Styringen af primærsiden, brugsvand
Styring på veksleren til brugsvand skal sikre en god afkøling, således at tomgangsvarmetabet og vandspild mindskes mest muligt.

Styringen og reguleringen af fjernvarmevandet skal således være en kombineret tryk- og temperaturstyring. Hvis styring kan klares på anden måde, hvorved tomgangs tabet mindskes, skal dette beskrives og dokumenteres over for Kredsløb.

Vi anbefaler en styring, hvor temperaturen på det varme brugsvand holdes konstant.

Varmeanlægget

Varmeanlægget skal dimensioneres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement, varmenorm/DS 469 samt Kredsløbs Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

Alle direkte anlæg skal monteres med vejrkompensering og blandesløjfe.

Der skal monteres trykdifferensregulator over reguleringsventilen. Hvis vandmængden kan reguleres tilfredsstillende på anden vis, kan trykdifferensregulatoren udelades.

Alle indirekte anlæg skal monteres med vejrkompensering

På indirekte anlæg, skal der være trykdifferensregulator over reguleringsventilen på varmeveksleren.
Hvis vandmængden kan reguleres tilfredsstillende på anden vis, kan trykdifferensregulatoren udelades.
Hvis trykreguleringen kan klares med trykuafhængige ventiler med indbygget trykdifferensregulator, må disse også bruges.

Varmeanlæg under 2 kW

Alle anlæg under 2 KW må udføres uden vejrkompensering. Der skal monteres trykdifferensregulator over reguleringsventilen. Hvis vandmængden kan reguleres tilfredsstillende på anden vis, kan trykdifferensregulatoren udelades. 

Dimensionering

Varmeanlægget skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60˚C og en returtemperatur på 30˚C ved en udetemperatur på minus 12 ˚C. Vi anbefaler, at man laver direkte anlæg.

Såfremt der udføres indirekte anlæg, skal veksleren til varmeanlægget dimensioneres efter 60/30 på primærsiden og 55/25 på sekundærsiden.

Bestykning, tilslutning og udførelse

Alle rørtilslutninger på unitten skal afsluttes med kuglehaner. Rørtilslutningerne skal have en indbyrdes afstand, så isolering efter DS 452 af tilsluttende rør er muligt.

På brugsvandssiden skal rør udføres i minimum 18 mm rustfrit, syrefast stål (AISI 316) med bløde bøjninger. Units skal udfærdiges så de overholder den til enhver tid gældende DS 469.

Placering af måler
Placering af måleren skal overholde EN 1434 samt målerproducenternes krav til elektronisk målerkontrol. Ved tvivl kontaktes målerproducenterne. Målerdisplayet skal placeres, så målerproducenternes krav er opfyldt.

Se venligst mere i vores principskitser.

Målerdisplayet skal være let aflæseligt og nemt at udskifte.

Alternativt placeres målerdisplayet uden for fjernvarmeuniten.

Tryktrin
Drifttryk: PN 6,5
Prøvetryk: PN 10

Isolering
Varmeinstallationen skal isoleres efter gældende regler for teknisk isolering ifølge DS 452.

Medarbejder og kunde ved fjernvarmeunit
Du kan ringe alle hverdage mellem kl. 8.00-15.00

Kontakt os

Ring 77 88 10 10
Tast 1 efterfulgt af 2 

kundeservicevarme@kredslob.dk 

Teknik, forbrug og tilskud

Ring 77 88 10 10
Tast 1 efterfulgt af 3 

kundeservicevarme@kredslob.dk

Varmemåler og bestilling af el- og syn

Nye fjernvarme tilslutninger