Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Fjernvarmedeklaration, emissionsdata og grønne omstillingsplaner

Miljødata for fjernvarme fra Kredsløb

Hos Kredsløb arbejder vi hele tiden for at gøre fjernvarmen grønnere.

Her på siden finder du en samling af miljødata for fjernvarme fra Kredsløb. De er baseret på tal fra 2023.

Du kan bl.a. se Kredsløbs grønne omstillingsplaner og andelen af vedvarende energi i fjernvarmen.
Du kan også beregne, hvordan du som kunde hos Kredsløb påvirker miljøet med dit fjernvarmeforbrug.

Varmeproduktion i 2023

Oversigten viser, hvor meget varmeenergi der blev produceret af hver enkelt brændselstype i 2023.  

I grafen kan du se, hvordan den producerede varme fordeler sig på brændsler hen over året.

Efter branden i Studstrupværkets træpille-silo i sensommeren 2022, var Studstrupværket nødt til at bruge kul som primær brændsel i ca. et halvt år. Herefter er træpiller igen blevet det primære brændsel, og kul bliver kun brugt i perioder, hvor træpille-løsningen ikke kan bruges.

Klik her for at se flere detaljer om hver enkelt anlægstype og Kredsløbs grønne omstillingsplaner.

Affald (+ biogas)

705.454 MWh = 23 %

Træpiller

448.893 MWh = 14 %

Halm og flis

739.632 MWh = 24 %

Varmeproduktion baseret på el

400.621 MWh = 13 %

Brændselsfrit (f.eks. overskudsvarme)

57.061 MWh = 2 %

Kul

695.410 MWh = 22 %

Olie

61.578 MWh = 2 %

I alt 

3.108.649 MWh

Grønne omstillingsplaner

Affaldsenergi Lisbjerg

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Lasttype: Grundlast
 • Brændsel: Affald 
 • Varmekapacitet: 78 MW

Produktion i 2023: 548.664 MWh

Affald

Affaldsenergi Skanderborg

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Lasttype: Grundlast
 • Brændsel: Affald
 • Varmekapacitet: 26 MW

Produktion i 2023: 169.624 MWh

Affald

Studstrupværket

Kredsløb producerer ikke selv fjernvarme af træpiller, men køber fjernvarme af Ørsted, som producerer el og varme af certificeret bæredygtige træpiller.

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Lasttype: Mellemlast
 • Brændsel: Træpiller
 • Varmekapacitet: 550 MW

Produktion i 2023: 486.062 MWh

Læs mere om træpiller

Træpiller

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Kredsløb udveksler varme med Skanderborg-Hørning Fjernvarme, når det betaler sig.

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: Træpiller

Produktion i 2023: 3.967 MWh

Træpiller

Studstrupværket

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: El
 • Varmekapacitet: 280 MW
 • Lasttype: Mellem- og spidslast

Produktion i 2023: 399.932 MWh

Elkedel

Kredsløb Halmenergi

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Lasttype: Grundlast
 • Brændsel: Halm og flis
 • Varmekapacitet: 78 MW

Produktion i 2023: 575.219 MWh

Læs mere om halm i fjernvarmen

Halm og flis

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Kredsløb udveksler varme med Skanderborg-Hørning Fjernvarme, når det betaler sig.

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: Flis

Produktion i 2023: 16.464 MWh

Flis

Decentrale halmværker

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Lasttype: Grundlast
 • Brændsel: Halm
 • Varmekapacitet: 17 MW

Produktion i 2023: 95.848 MWh

Halm

Supermarkeder, virksomheder mv.

Overskudsvarme kommer fra produktionsprocesser, afkøling af bygninger, servere og kølemontre.

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: Brændselsfrit
 • Lasttype: Grundlast

Produktion i 2023: 57.061 MWh

Læs mere om overskudsvarme

Overskudsvarme

Kedler til reservelast

 • Anlægstype: Varme (eksisterende)
 • Brændsel: Olie
 • Varmekapacitet: 732 MW
 • Lasttype: Spidslast

Produktion i 2023: 42.990 MWh

Olie

Studstrupværket

Pga. branden i Ørsteds træpille-silo har det været nødvendigt at bruge kul som midlertidig erstatning for træpiller.

 • Anlægstype: Kraftvarme (eksisterende)
 • Brændsel: Kul
 • Varmekapacitet: 550 MW
 • Lasttype: Mellemlast

Produktion i 2023: 712.818 MWh

Kul

Geotermiske fjernvarmeanlæg

 • Anlægstype: Varme (planlagt)
 • Brændsel: El
 • Varmekapacitet: 110 MW
 • Lasttype: Mellemlast

Planlagt produktion indfases fra 2025

Læs mere om geotermi

Geotermi

Fjernkøleanlæg

 • Anlægstype: Varme (planlagt)
 • Brændsel: El
 • Estimeret produktion: 10.000 MWh 

Planlagt produktion fra 2026

Læs mere om fjernkøling

Varme fra fjernkøling

Fjernvarmedeklaration

Fjernvarmedeklarationen er baseret på validerede data fra årsafregninger fra 2023.

Beregningsmetoden følger Dansk Fjernvarmes branchestandard, som benytter 200 % metoden. Deklarationen udarbejdes en gang om året, når årsafregninger er klar i slutningen af februar.

I sensommeren 2022 var der brand i Studstrupværkets træpille-silo. Studstrupværket var derfor nødt til at bruge kul som brændsel fra september 2022 og ca. et halvt år frem.
Siden har træpiller igen været det primære brændsel, og kul bliver kun brugt i perioder, hvor træpille-løsningen ikke kan bruges.

Diagrammet viser beregnet brændselsinput - 200 % metoden:

Andel af vedvarende energi i fjernvarme fra Kredsløb i 2023:

61 %

Miljødeklaration - tal fra 2023

Udledninger - levering til forbrug

Emissionsdata
Udledning Fjernvarme pr. kWh
CO₂ (kuldioxid - drivhusgas) 96,5 g
CH4 (metan - drivhusgas) 20,5 mg
N₂O (lattergas - drivhusgas) 2,9 mg
Drivhusgasser i alt (CO₂-ækvivalenter) 97,8 g
SO₂ (svovldioxid) 55,0 mg
NOx (kvælstofilter) 198,0 mg
CO (kulilte) 142,0 mg
NMVOC (uforbrændte kulbrinter) 8,1 mg
Partikler 7,0 mg

Beregn udledningen ved dit fjernvarmeforbrug

Som kunde hos Kredsløb kan du bruge tallene herover til at beregne, hvordan dit forbrug af fjernvarme påvirker miljøet. 

Sådan gør du: 

Forbrug i kWh (aflæs på din regning) x udledning pr. kWh (aflæs i tabellen herover) = din udledning

Eksempel:

Varmeforbrug: 18.100 kWh pr. år
Drivhusgasser (CO2-ækvivalenter): 97,8 g pr. kWh

Forbruget af fjernvarme udleder:
18.100 kWh x 97,8 g drivhusgasser pr. kWh = 1.770.180 g = 1.770 kg CO2 pr. år

Fjernvarme fra Kredsløb i forhold til andre energikilder

Rangeringsmodellen

Trafiklys-modellen (rangeringsmodellen) er lavet af Energistyrelsen for at gøre fjernvarmeforbrugere opmærksomme på, hvor grøn deres fjernvarme er. 

Her kan du se CO2-udledningen ved fjernvarme fra Kredsløb i 2023 sammenlignet med alternative former for opvarmning:

 • Rød = Større CO2-udledning end et gasfyr
 • Gul = Mindre CO2-udledning end et gasfyr
 • Grøn = Mindre CO2-udledning end en luft-til-vand-varmepumpe

I 2023 var CO2-udledningen ved fjernvarme fra Kredsløb GUL

Læs mere om rangeringsmodellen

Forklaring

Ca. 40 % af fjernvarmen køber Kredsløb fra Ørsted, som producerer varmen på Studstrupværket. 

Brand på Studstrupværket
I efteråret 2022 var der brand i Studstrupværkets træpille-silo, hvilket betød, at Studstrupværket var nødt til at bruge kul som primær brændsel i ca. et halvt år. 

Det har naturligvis påvirket fjernvarmens CO2-udledning i 2023. 

Ændret skala
Desuden har Energistyrelsen ændret skalaen i rangeringsmodellen markant, fordi el er blevet meget mindre CO2-udledende.

Kredsløbs egen varmeproduktion

I starten af 2023 satte Kredsløb nye 200 MW elkedler i drift. 
Det har øget andelen af fjernvarme lavet på el fra 8 % i 2022 til 22 % i 2023.

Hvis Energistyrelsens rangeringsmodel i 2023 udelukkende blev beregnet ud fra Kredsløbs egen produktion af fjernvarme, så ville fjernvarme fra Kredsløb være grøn. 

Kredsløb arbejder hele tiden på at få mere vedvarende energi ind i fjernvarmen og skabe fremtidens grønne løsninger, bl.a. geotermi, CO2-fangst og fjernkøling.

Se Kredsløbs grønne omstillingsplaner