Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Hvad koster det at byggemodne med fjernvarme?

Når I overvejer, om I ønsker fjernvarme til jeres område eller byggeri, er det naturligt, at I gerne vil vide, hvad prisen er.

Det er altid individuelt fra projekt til projekt, hvad fjernvarmetilslutningen koster. Men hvis I ønsker at få en fornemmelse af prisen, har vi lavet et eksempel med et prisoverslag til jer herunder.

Hvad betaler I for, når I vælger fjernvarme?

I betaler for effektiv og driftssikker varme. Men mere specifikt så betaler I:

  • Investeringsbidrag
  • Byggemodningsbidrag
  • Udgiften til stikledningen

Under byggemodningsbidraget hører materialer og arbejdstid. Det er eksempelvis vores og smedens arbejdstid.

Få et hurtigt overblik

Ønsker I et prisoverslag?

Har I brug for et hurtigt prisoverslag på fjernvarmetilslutningsbidraget til jeres byggeri? Så se nærmere i prislisten herunder. 

Når I er på udbudsstadiet, hvor der er fortsat er mange løse ender i projektet, kan I med fordel benytte disse priser for at få en idé om udgifterne, der kommer på fjernvarmetilslutningen.

Lad os lave et tilbud

Vi vil også gerne regne et tilbud eller overslag til jer, men det forudsætter, at I har tegninger med den ønskede føringsvej og placering af teknikrum på plads.

Bestil et tilbud

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag ved BR15 og nyere Kr. pr. måler ekskl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 7.450
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 4.995
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 3.725
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v. 7.450

I skal betale et investeringsbidrag pr. måler fra Kredsløb. Så for hvert rækkehus med eget stik skal der betales 4.995 kr.

Hvis I derimod har et etagebyggeri, skal I betale for enten én hovedmåler (7.450 kr.), hvor man installerer egne bi-målere eller for en måler i hver lejlighed (3.725 kr. pr. måler).

I løsningen med individuelle målere fra Kredsløb i hver lejlighed er der krav til ledninger internt i bygningen. Til gengæld har Kredsløb et direkte kundeforhold med hver enkelt lejlighed.

 

Overslagspriser på ledningsarbejde

Overslagspriser på ledningsarbejde
Byggemodningsbidrag Kr. pr. m. ekskl. moms
Stikledning til enfamiliehus 680
Hoved- og stikledning under 10 boliger/lejligheder 1.650
Hoved- og stikledning 10-100 boliger/lejligheder 2.200
Hoved- og stikledning til over 100 boliger/lejligheder 3.950

Priserne er inkl. materialer og rørarbejde. Men ekskl. jordarbejde. Vær opmærksom på, at meterpriserne er vejledende.

Hvad bliver den endelige pris?

Der er mange faktorer, der påvirker jeres pris. For at få den endelige pris på tilslutning af fjernvarmen, skal der derfor ligge en færdig detailprojekteret plan, som vi i Kredsløb kan prissætte.

Prisen er bl.a. afhængig af antallet af tilslutninger, og prisen vil bl.a. blive højere i takt med antallet af afgreninger.

Vores priser er kostægte, dvs. at vi ikke må tjene på de byggemodningsbidrag, der skal betales i forbindelse med tilslutningen til fjernvarme.

Hvad er byggemodningsbidrag?

Byggemodningsbidrag bliver opkrævet, når der skal etableres hovedledninger i nye udstykninger. Bidragets dækker de faktiske udgifter til hovedledninger, materialer og arbejdskraft. Hvor stort bidraget er, afhænger af de konkrete forhold i udstykningen.

Hvilende Overordnet Byggemodningsbidrag
På enkelte grunde kan der være Hvilende Overordnet Byggemodningsbidrag. I de fleste tilfælde vil I planmyndigheden oplyse, hvis der er et Hvilende Overordnet Byggemodningsbidrag på grunden.

Er du i tvivl?
Så kan du kontakte os på tlf. 77 88 11 22, tast 1.

Gælder fra 1. januar 2024

Prisen for at få og have fjernvarme

Priser fra 1. januar 2024

Abonnement, effekt og forbrug

Abonnement, effekt og forbrug

Priser for fjernvarme
Abonnement Kr. ekskl. moms
Abonnement, Qp 1,5-2,5 m3/h (parcelhuse, mindre erhvervsbygninger m.v.) 728
Abonnement, Qp 3,5-6,0 m3/h 1.656
Abonnement, Qp 10,0-15m3/h 2.208
Abonnement, Qp 25,0 eller højere 3.308
Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag Kr. ekskl. moms
Effektbidrag pr. m² 15,6
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m²* 7,80
Varmeforbrug
Varmeforbrug Kr. ekskl. moms
Kr. pr. MWh 536
Kr. pr. kWh 0,536
Bonus for lav returtemperatur (under 30°C)
Bonus for lav returtemperatur (under 30°C) Kr. ekskl. moms
Bonus pr. grad pr. MWh 8
Bonus pr. grad pr. kWh 0,008
Gebyr for høj returtemperatur (over 40°C)
Gebyr for høj returtemperatur (over 40°C) Kr. ekskl. moms
Kr. pr. grad pr. MWh 8
Gebyr pr. grad pr. kWh 0,008

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkrævet efter målerens størrelse.


m3/h (eller qp) angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers m3/h på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en måler på 1,5-3,0 m3/h.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

 

Returtemperatur

Når fjernvarmevandet pumpes fra varmeværket, er det ca. 60-70°C. Det skal være meget varmt, fordi det både skal give varme og varmt vand i hanerne.

Når fjernvarmen har gjort sit arbejde, bliver det ført tilbage til varmeværket. Den temperatur vandet har på vej tilbage kaldes returtemperatur.

Returtemperaturen skal helst være under 40°C. Så er varmen nemlig blevet udnyttet godt.

Derfor får kunden en bonus, hvis returtemperaturen i afregningsperioden i gennemsnit er under 30°C.  

Læs mere om returtemperatur

Fjernvarme Plus Pro

Fjernvarme Plus Pro

Med Fjernvarme Plus Pro lejer du fjernvarmeunits af Kredsløb. Dermed sparer du købsudgiften til fjernvarmeunits i dit byggeprojekt.

Det er den VVS'er, du har valgt til entreprisen, som installerer fjernvarmeunits i boligerne. 

Med Fjernvarme Plus Pro får du:

  • Besparelse på køb af units her og nu
  • Service, reparationer og vedligeholdelse af fjernvarmunits
  • Fjernovervågning af fjernvarmeunits og vagtordning ved akutte problemer

Ved salg/udlejning af byggeriet overdrages Fjernvarme Plus Pro til ejeren/lejeren.

Fjernvarme Plus Pro løber i 15 år og overgår herefter til Fjernvarme Plus for private.

Abonnement
Abonnement Pr. måned ekskl. moms
Fjernvarme Plus Pro 119,20 kr.
Ekstra ydelser
Ekstra ydelser Ekskl. moms
Betaling ved afmelding af Fjernvarme Plus Pro 4.400 kr.

Udover abonnementet på Fjernvarme Plus Pro, skal beboeren betale:

  • Fast årligt abonnementsbidrag
  • Effektbidrag - afhænger af boligens størrelse
  • Forbrug

Administrative gebyrer

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1, 2 og 3 rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter 100
Kompensationsgebyr til erhverv* 310
Lukning af varmemåler (inkl. moms) 400
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 400
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.270
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300
Fogedforretning 1.500
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100
Inkassogebyr vedr. privat inddriver 100
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400
Indenretlig gebyrer, private inddriver** 1.375
Liste over øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer Kr. ekskl. moms.
Regningskopier pr. stk. 40
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 64
Flytte- og slutopgørelse 64
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 550
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 40
Gebyr for 12 årlige fakturaer 160
Sikkerhedsstillelse*** 3 mdr. aconto forbrug
Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr. ekskl. moms
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning 68

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder. Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

Hos Kredsløb pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Fastsættes ud fra kravets størrelse, og er reguleret gennem Renteloven

 

*** Kredsløb stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til Kredsløb eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Montørarbejde Kr. ekskl. moms.
Montørbesøg - el + syn inkl. materialer (1 time) 660
Montørbesøg 506
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. ekskl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 506
Nedtagning af varmemåler (foretaget af Kredsløb) 506
Ændring af installation uden afmontering af måler (qp 1,5-10 m3/h)* 1.516
Ændring af installation uden afmontering af måler (større end qp 10 m3/h)* Kontakt os
Ændring af installation med afmontering af måler (1,5-10 m3/h)** 1.516 + pris for varmemåler
Ændring af installation med afmontering af måler (større end qp 10 m3/h)** Kontakt os
Beskadiget føler, 1,5 m kabel inkl. montering 856
Beskadiget føler, større end 1,5 m kabel inkl. montering Kontakt os
Koncentratorrabat 250 (momsfri)
Administration ved manglende kontakt til måler*** 1.516
Ny varmemåler Qp 1,5 G3/4" 110 mm 1.810
Ny varmemåler Qp 2,5 G1" 190 mm 2.070
Ny varmemåler Qp 3,5-6 DN25 260 mm 6.630
Ny varmemåler Qp 10 DN40 300 mm 9.050
Ny varmemåler større end Qp 10 Kontakt Kredsløb
Modul M-bus eftermonteret i M603 786
Kommunikationsmodul M-Bus (HC00321) 280

* Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

 

*** Tilfælde, hvor Kredsløb ikke kan komme i kontakt med måler, og årsagen er forårsaget af kunden. Det kan også være i forbindelse med en bortkommen eller defekt måler

Ophør og skade

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.440
Håndtering af varmemåler 1.440
Administration 520
Midlertidig afbrydelse
Midlertidigt afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 6.500
Smedearbejde 940
Materialer 408
Administration og tilsyn 1.000
Opmåling og GPS registrering 1.120
Eventuel aflukning 6.000
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 7.500
Smedearbejde 940
Materialer 408
Administration og tilsyn 1.000
Opmåling og GPS registrering 1.120
Eventuel aflukning 6.000

Skade på fjernvarmeledninger

 

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af Kredsløb for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2024

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2024

Her oplyses månedens takster for afgifter vedrørende kul, olie og CO2 samt affaldsvarme og el anvendt i elkedel, som virksomheder i Aarhus Kommune skal bruge i forhold til SKAT.

Taksterne beregnes bagudrettet på baggrund af den faktiske varmeproduktion.

2024
Januar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 22,15
Affaldsvarme-afgift 19,38
Elafgift, elkedel 0,59
Olieafgift 5,98
CO2-afgift (kvoteomfattet) 7,22
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,06
2024
Februar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 2,00
Affaldsvarme-afgift 19,31
Elafgift, elkedel 0,59
Olieafgift 0,82
CO2-afgift (kvoteomfattet) 1,14
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,04
2024
Marts Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 19,53
Elafgift, elkedel 0,29
Olieafgift 1,92
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,38
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,04
2024
April Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 19,31
Elafgift, elkedel 0,34
Olieafgift 0,54
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,11
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2024
Maj Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 0,00
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 0,25
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,00
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,05

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2023

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2023

Her oplyses månedens takster for afgifter vedrørende kul, olie og CO2 samt affaldsvarme og el anvendt i elkedel, som virksomheder i Aarhus Kommune skal bruge i forhold til SKAT.

Taksterne beregnes bagudrettet på baggrund af den faktiske varmeproduktion.

2023
Januar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 113,07
Affaldsvarme-afgift 19,25
Elafgift, elkedel 0,28
Olieafgift 4,65
CO2-afgift (kvoteomfattet) 31,40
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,03
2023
Februar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 117,67
Affaldsvarme-afgift 19,58
Elafgift, elkedel 0,33
Olieafgift 0,82
CO2-afgift (kvoteomfattet) 31,82
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,03
2023
Marts Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 80,66
Affaldsvarme-afgift 19,37
Elafgift, elkedel 0,87
Olieafgift 1,85
CO2-afgift (kvoteomfattet) 22,09
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,03
2023
April Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 8,64
Affaldsvarme-afgift 19,27
Elafgift, elkedel 0,48
Olieafgift 2,80
CO2-afgift (kvoteomfattet) 2,92
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,02
2023
Maj Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 3,04
Affaldsvarme-afgift 19,20
Elafgift, elkedel 0,30
Olieafgift 0,64
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,96
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2023
Juni Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,63
Affaldsvarme-afgift 18,17
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 0,11
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,19
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2023
Juli Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 17,98
Elafgift, elkedel 0,02
Olieafgift 0,00
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,00
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2023
August Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 15,67
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 0,03
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,00
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2023
September Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 7,18
Affaldsvarme-afgift 14,22
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 1,60
CO2-afgift (kvoteomfattet) 2,26
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,03
2023
Oktober Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 24,89
Affaldsvarme-afgift 16,22
Elafgift, elkedel 0,01
Olieafgift 1,85
CO2-afgift (kvoteomfattet) 7,12
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2023
November Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 81,56
Elafgift, elkedel 0,99
Olieafgift 4,35
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,96
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2023
December Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 15,70
Affaldsvarme-afgift 5,76
Elafgift, elkedel 0,27
Olieafgift 1,57
CO2-afgift (kvoteomfattet) 4,57
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2022

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2022

Her oplyses månedens takster for afgifter vedrørende kul, olie og CO2 samt affaldsvarme og el anvendt i elkedel, som virksomheder i Aarhus Kommune skal bruge i forhold til SKAT.

Taksterne beregnes bagudrettet på baggrund af den faktiske varmeproduktion.

2022
Januar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,09
Affaldsvarme-afgift 7,62
Elafgift, elkedel 0,16
Olieafgift 1,15
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,36
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2022
Februar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 6,74
Affaldsvarme-afgift 4,10
Elafgift, elkedel 0,17
Olieafgift 2,08
CO2-afgift (kvoteomfattet) 2,26
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2022
Marts Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,57
Affaldsvarme-afgift 15,53
Elafgift, elkedel 0,12
Olieafgift 2,09
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,60
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,22
2022
April Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 18,51
Elafgift, elkedel 0,13
Olieafgift 0,49
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,11
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2022
Maj Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 19,51
Elafgift, elkedel 0,04
Olieafgift 1,00
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,20
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,02
2022
Juni Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 17,55
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 0,29
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,04
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,02
2022
Juli Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 16,87
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 0,24
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,04
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2022
August Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 15,67
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 0,03
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,00
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2022
September Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 7,18
Affaldsvarme-afgift 14,22
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 1,60
CO2-afgift (kvoteomfattet) 2,26
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,03
2022
Oktober Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 24,89
Affaldsvarme-afgift 16,22
Elafgift, elkedel 0,01
Olieafgift 1,85
CO2-afgift (kvoteomfattet) 7,12
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2022
November Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 54,25
Affaldsvarme-afgift 15,84
Elafgift, elkedel 0,27
Olieafgift 2,70
CO2-afgift (kvoteomfattet) 15,23
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2022
December Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 144,38
Affaldsvarme-afgift 19,17
Elafgift, elkedel 0,16
Olieafgift 3,38
CO2-afgift (kvoteomfattet) 39,68
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,02

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2021

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2021

Her oplyses månedens takster for afgifter vedrørende kul, olie og CO2 samt affaldsvarme og el anvendt i elkedel, som virksomheder i Aarhus Kommune skal bruge i forhold til SKAT.

Taksterne beregnes bagudrettet på baggrund af den faktiske varmeproduktion.

2021
Januar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 37,92
Affaldsvarme-afgift 20,79
Elafgift, elkedel 0,02
Olieafgift 1,84
CO2-afgift (kvoteomfattet) 10,59
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2021
Februar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 12,24
Affaldsvarme-afgift 17,74
Elafgift, elkedel 0,28
Olieafgift 0,66
CO2-afgift (kvoteomfattet) 3,43
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2021
Marts Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 12,91
Affaldsvarme-afgift 21,90
Elafgift, elkedel 0,42
Olieafgift 1,10
CO2-afgift (kvoteomfattet) 3,71
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2021
April Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 30,41
Elafgift, elkedel 0,66
Olieafgift 2,78
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,60
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2021
Maj Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 16,73
Elafgift, elkedel 0,20
Olieafgift 0,48
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,10
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2021
Juni Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,24
Affaldsvarme-afgift 62,27
Elafgift, elkedel 0,40
Olieafgift 0,14
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,08
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,02
2021
Juli Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 61,01
Elafgift, elkedel 0,46
Olieafgift 0,04
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,00
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2021
August Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,70
Affaldsvarme-afgift 60,84
Elafgift, elkedel 0,18
Olieafgift 4,64
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,20
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,97
2021
September Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 3,50
Affaldsvarme-afgift 30,67
Elafgift, elkedel 0,19
Olieafgift 0,57
CO2-afgift (kvoteomfattet) 1,07
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2021
Oktober Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,38
Affaldsvarme-afgift 27,08
Elafgift, elkedel 0,67
Olieafgift 2,08
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,54
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2021
November Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 81,56
Elafgift, elkedel 0,99
Olieafgift 4,35
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,96
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2021
December Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 15,70
Affaldsvarme-afgift 5,76
Elafgift, elkedel 0,27
Olieafgift 1,57
CO2-afgift (kvoteomfattet) 4,57
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2020

Kul-, olie- og CO2-afgifter 2020

Her oplyses månedens takster for afgifter vedrørende kul, olie og CO2 samt affaldsvarme og el anvendt i elkedel, som virksomheder i Aarhus Kommune skal bruge i forhold til SKAT.

Taksterne beregnes bagudrettet på baggrund af den faktiske varmeproduktion.

2020
Januar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,07
Affaldsvarme-afgift 20,48
Elafgift, elkedel 8,90
Olieafgift 0,81
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,22
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
Februar Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 8,03
Affaldsvarme-afgift 3,24
Elafgift, elkedel 3,01
Olieafgift 0,53
CO2-afgift (kvoteomfattet) 2,49
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,01
2020
Marts Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,79
Affaldsvarme-afgift 24,76
Elafgift, elkedel 8,62
Olieafgift 1,08
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,49
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
April Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 1,17
Affaldsvarme-afgift 34,49
Elafgift, elkedel 13,98
Olieafgift 1,11
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,62
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
Maj Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 5,21
Affaldsvarme-afgift 40,63
Elafgift, elkedel 12,88
Olieafgift 2,69
CO2-afgift (kvoteomfattet) 2,20
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
Juni Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 2,62
Affaldsvarme-afgift 98,00
Elafgift, elkedel 11,47
Olieafgift 0,37
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,86
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
Juli Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 2,98
Affaldsvarme-afgift 65,12
Elafgift, elkedel 0,00
Olieafgift 3,04
CO2-afgift (kvoteomfattet) 1,26
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,32
2020
August Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 32,79
Affaldsvarme-afgift 71,96
Elafgift, elkedel 5,94
Olieafgift 1,50
CO2-afgift (kvoteomfattet) 10,12
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
September Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 22,93
Affaldsvarme-afgift 45,97
Elafgift, elkedel 14,33
Olieafgift 1,99
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,00
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,58
2020
Oktober Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,02
Affaldsvarme-afgift 11,93
Elafgift, elkedel 1,51
Olieafgift 1,59
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,39
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,00
2020
November Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,03
Affaldsvarme-afgift 10,75
Elafgift, elkedel 6,20
Olieafgift 1,15
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,27
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,02
2020
December Kr. ekskl. moms pr. MWh
Kulafgift 0,00
Affaldsvarme-afgift 18,22
Elafgift, elkedel 4,69
Olieafgift 2,00
CO2-afgift (kvoteomfattet) 0,45
CO2-afgift (ikke kvoteomfattet) 0,03

Bliv klogere på prisen

Bestil et opkald herunder, og så ringer vi til dig (hverdage mellem kl. 8 og 15).