Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Strategi
2023-2026

Vi gør det nemt at være grøn

Siden 2021 har vi arbejdet med realiseringen af vores strategi. I den tid har verden omkring os – og dermed forventningerne til os – ændret sig.

Det har givet os grundlaget for at skærpe den strategiske retning for de kommende års arbejde - frem mod 2026 og også i årene derefter.

En skarpere strategisk retning

Kredsløb vil fortsat gøre det nemt for kunder og samarbejdspartnere at bidrage til den grønne omstilling.

Derfor er vores hovedfokus fortsat en mere cirkulær ressourcehåndtering og mere grøn varme og energi.

Men en ny ejerstrategi og ændrede rammevilkår betyder, at vi justerer vores konkrete mål og indsatser.

Den grønne omstilling

Vi skærper blandt andet strategiens tværgående perspektiv – med vores fokus på nye forretningsområder og partnerskaber, vores styrkede kundefokus og vores prioritering af digitalisering.

På disse områder skal vi i de kommende år rykke os markant – for at lykkes med den grønne omstilling og samtidig sikre konkurrencedygtige priser.

Tværgående perspektiv

Strategien udfolder Aarhus Kommunes nye ejerstrategi for Kredsløb fra september 2023.

Ejerstrategien understreger byrådets ønske om, at Kredsløb er en stærk aktør i den grønne omstilling – f.eks. ved at indgå nye samarbejder og udvikle nye produkter.

Klarere mandat

Grøn omstilling, stabile priser og leverancesikkerhed

Det overordnede mål er altid at skabe grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger.

Det handler om: 

 • Den grønne omstilling (klima og miljø)
 • Fornuftige og stabile priser (økonomi)
 • Sikker forsyning til kunderne og sikkerhed for at kunne skaffe de nødvendige brændsler og materialer (leverancesikkerhed)

Tre bundlinjer, der går hånd i hånd.

Samtidig løfter vi blikket og er opmærksomme på vores bredere samfundsansvar. Vi skal aktivt medvirke og bidrage til fællesskabet til gavn for Aarhus og det østjyske område.

Vores fokus frem mod 2026

Frem mod 2026 skal vi træffe beslutninger med store konsekvenser mange år frem i tiden. Vi har fem fokusområder frem mod 2026.

Kerneforretningen

Vores to primære fokusområder frem mod 2026 er at udvikle vores kerneforretning i en mere grøn retning:

 • Cirkulær ressourcehåndtering
 • Grøn varme og energi

Vi går efter at blive et nationalt fyrtårn inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi i vores kerneforretning - f.eks. via vores aftale om geotermisk varme.

Udvikling på tværs

For at kunne realisere de grønne mål og samtidig sikre konkurrencedygtige priser og forsyningssikkerhed, vil vi frem mod 2026 også have fokus på at udvikle os på tre tværgående felter:

 • Nye forretningsområder og partnerskaber
 • Tættere på kunderne
 • Digitalisering

Fundamentet for at lykkes

Forsyningssikkerhed

Kredsløbs forsyningssikkerhed handler om, at kunderne får vores ydelser og produkter til tiden. Her er den daglige drift den vigtigste forudsætning.

Områder der får særligt fokus i strategiperioden:

 • Strategisk vedligehold.
 • Revision af beredskabsplaner og et nyt fokus på driftskontinuitet i forhold til kundeløfter.
 • IT-sikkerhed som løftestang for forsyningssikkerheden.

Effektiv drift

Kredsløb har fokus på at sikre en effektiv drift som forudsætning for konkurrencedygtighed og fortsat udvikling af Kredsløbs produkter.

Områder der får særligt fokus i strategiperioden:

 • Løbende at identificere og omsætte forbedringsmuligheder til både drift og udviklingsprojekter.
 • Digitalisering automatiserer processer, arbejdsgange og kontakten til kunderne.
 • Asset management sikrer den mest værdiskabende anskaffelse, drift og vedligehold, udskiftning og bortskaffelse af Kredsløbs mange aktiver.

Stærk organisation

Kredsløb har fokus på udvikling af organisationen for at kunne levere på alle mål.

Områder der får særligt fokus i strategiperioden:

 • Arbejdet med vores kultur og kerneværdier.
 • De rette medarbejderressourcer og -kompetencer - via udvikling af faglige og personlige evner og via rekruttering.
 • Løbende tilpasning af organisationen, så vi lykkes med strategien, skaber klarhed om opgaver og roller samt styrker den fælles kultur.
 • Systematisk arbejde med arbejdsmiljø og miljø.
 • Aktiv varetagelse af vores samfundsansvar.

Bliv klogere på vores fokusområder

Cirkulær ressourcehåndtering

Grøn varme og energi

Nye forretningsområder og partnerskaber

Tættere på kunderne

Digitalisering