Gå til indhold

Hvad vil du gerne
søge frem?

Gælder fra 1. marts 2020

Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme

Indholdsoversigt

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Vil du printe eller gemme som PDF?

Hvis du åbner denne side på en computer, kan du printe alt indholdet eller gemme det som PDF.

Sådan gør du: 

 • Højreklik med musen et vilkårligt sted på siden
 • Vælg "Udskriv"

9. Ejerskifte/lejerskifte/flytning

Generelle oplysninger

Kredsløb
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

CVR: 40844244

Telefon 77 88 10 10

kontakt@kredslob.dk 

www.kredslob.dk 

1. Gyldighedsområde og definitioner

1.1 Gyldighedsområde

Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" er gældende for leveringsforholdet mellem kunden og Kredsløb Fjernvarme A/S herefter benævnt ’Fjernvarme A/S’, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, tlf. 77 88 10 10, kontakt@kredslob.dk, www.kredslob.dk, CVR nr. 40844244

1.2 Definitioner

Kunden betegnes som ejeren/ejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, eller lejere med et direkte afregningsforhold til Fjernvarme A/S, jf. "pkt. 1.3 Øvrige kundeforhold."

Udstykkeren er den juridiske person, som forestår byggemodning af et udstykningsområde.

VVS-installatøren er det firma, der udfører arbejde på den varmeinstallation, der enten er tilsluttet eller skal tilsluttes Fjernvarme A/S' ledningsnet.

1.3 Øvrige kundeforhold

Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er Fjernvarme A/S uvedkommende. Det samme gælder for fordelingen af varme og varmeudgifter mellem ejer og lejer i såvel teknisk som økonomisk henseende, herunder også afvikling af en overdækning eller underdækning.

Et direkte leveringsforhold til Fjernvarme A/S med en lejer kan etableres, når lejemålet har et selvstændigt sæt hovedhaner med mulighed for aflukning og en selvstændig varmemåler tilhørende Fjernvarme A/S. Dette gælder også i etageboliger.

Det direkte afregningsforhold kan etableres, uanset om kunden er ejer, andelsbolighaver eller lejer af boligenheden.

1.4 Retslige forhold

Det retslige forhold mellem Fjernvarme A/S og kunden er foruden disse "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt i "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, den underskrevne leveringsaftale, ”velkomstbrev” samt det til enhver tid gældende takstblad, som findes på www.kredsløb.dk/pris

Bestyrelsen i Fjernvarme A/S Aarhus fastsætter "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" og Fjernvarme A/S’ takstblad, samt "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

1.5 Udstykning af matrikel

Hvis en matrikel, hvor der finder levering af fjernvarme sted, udstykkes til to eller flere matrikler, kan de nyudstykkede matrikler fjernvarmeforsynes med den eksisterende stikledning, såfremt samtlige parter kan opnå enighed herom, og såfremt den eksisterende stikledning har tilstrækkelig ledig kapacitet.

Der vil dog altid blive opkrævet tilslutningsbidrag, jf. "pkt. 3.1 Tilslutningsbidrag".

Fjernvarme A/S kan til enhver tid forlange, at stikledning samt forsyningsforhold til de berørte matrikler tinglyses, før fjernvarmeleveringen finder sted.

Omkostninger vedrørende en udstykning afholdes normalt af udstykkeren, herunder etablering af stikledning til en koteletgrund.

Omkostninger til etablering af stikledning på egen grund afholdes af den enkelte parcels ejer.

1.6 Ejer-/lejerskifte

Den hidtidige ejer skal foranledige, at en ny ejer/kunde indtræder i den hidtidige ejers forpligtelse over for Fjernvarme A/S.

I henhold til Forsyningstilsynets gængse praksis afvikles en eventuel over- eller underdækning i Fjernvarme A/S med den til enhver tid værende kunde, der er registreret på installationen.

I forbindelse med ejer-/lejerskifte sender Fjernvarme A/S et velkomstbrev til den nye kunde, med oplysning om kundens indtræden i aftaleforholdet med Fjernvarme A/S.

Kunden er, medmindre kunden er undtaget for krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at Fjernvarme A/S under hele aftaleforløbet er underrettet om gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer til al nødvendig kommunikation mellem Fjernvarme A/S og kunden.

Nødvendig kommunikation mellem Fjernvarme A/S og kunden er al kommunikation, der vedrører aftalen om levering af fjernvarme, herunder fremsendelse af diverse oplysninger om driftsforhold, aftaler, faktureringsoplysninger, faktura, årsopgørelser, gebyrer, Fjernvarmens dag mv.

2. Etablering/omlægning af fjernvarmeforsyning

2.1 Betingelser for forsyning

Hvis intet andet fremgår af den kommunale varmeplan eller de tilhørende lokalplaner, kan der normalt etableres fjernvarmeforsyning, såfremt tekniske eller økonomiske forhold ikke er en hindring herfor.

Fjernvarme A/S afgør i det enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

Fjernvarme A/S kan stille særlige krav til anlæg til produktion af varmt vand, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

2.2 Supplerende varmekilde

Det er tilladt at supplere med anden form for opvarmning, når denne opvarmning ikke medfører tekniske gener for Fjernvarme A/S, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

2.3 Anmodning om fjernvarme til nybyggeri 

Ved tilslutning af nybyggeri er det normalt ejeren af ejendommen eller dennes repræsentant, der sender en skriftlig anmodning om fjernvarmeforsyning til Fjernvarme A/S.

Ved anmodningen sendes nødvendige tegninger såsom situationsplan, grundplan, snittegninger samt energirammeberegning for lavenergibyggeri mm. Endvidere skal placering af den interne varmeinstallation tydeligt være markeret på tegningerne.

2.4 Anmodning om fjernvarme til nyudstykninger og større nybygninger 

Ved tilslutning af nye udstykninger er det normalt ejeren af udstykningen eller dennes repræsentant, der sender en skriftlig anmodning om fjernvarmeforsyning til Fjernvarme A/S.

Ved anmodningen sendes nødvendige tegninger som dwg-filer. Nødvendige tegninger kan være situationsplan, grundplan(er), koordinerende ledningsplan med tilhørende tværprofiler, fundamentplaner med placering af føringsrør til teknikskab, opstalt af teknikrum samt energirammeberegning for lavenergibyggeri mm.

Fjernvarme A/S kontaktes tidligt i planlægningsfasen for afklaring af særlige forhold.

2.5 Anmodning om fjernvarme til eksisterende ejendomme

Ved tilslutning af eksisterende ejendomme kan ejeren eller dennes repræsentant anmode om tilslutning til fjernvarmeforsyning ved personlig eller skriftlig henvendelse til Fjernvarme A/S.

2.6 Plads til hovedhaner, varmeudstyr, omløb mv.

Kunden skal stille den fornødne plads til rådighed til brug for montering og udskiftning af hovedhaner, varmemålerudstyr samt til eventuelle forhåndsaftalte, interne omløb mv., jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Det skal til enhver tid sikres, at Fjernvarme A/S har let og uhindret adgang til alle anlægsdele for vedligeholdelse, så en evt. senere udskiftning kan foretages uden bygningsmæssige problemer.

Kunden skal sørge for renholdelse og belysning i rummet. Der bør så vidt muligt være etableret gulvafløb i dette rum.

2.7 Interne ledninger 

Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger mv. på ejendommens område, for at en fjernvarmestikledning kan etableres, skal dette ske på kundens foranledning, og kunden skal afholde omkostningerne herved.

2.8 Forsyning af andre ejendomme

Fjernvarme A/S er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem en ejendoms grund, kælder mv. til forsyning af andre ejendomme, såfremt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for grundens eller rummenes udnyttelse.

Er der tale om væsentlige, omfattende hindringer for rummenes og grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Fjernvarme A/S anvende ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven.

Fjernvarme A/S etablerer og vedligeholder ledningsnettet og retablerer efter udført arbejde.

Ledningsnettet må ikke fjernes, omlægges eller flyttes af andre end Fjernvarme A/S.

Fjernvarme A/S, eller dennes repræsentant, skal til enhver tid have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Hvis en skade opstår, skal kunden kontakte Fjernvarme A/S hurtigst muligt og dernæst anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab.

Hvis kunden ønsker at foretage til- og/eller nybygning, og eksisterende fjernvarmeledninger til forsyning af andre fjernvarmekunder er en hindring herfor, udfører og bekoster Fjernvarme A/S de herved nødvendige ændringer. Kunden er forpligtet til at anvise en anden egnet placering på ejendommen.

2.9 Anmeldelse til BBR

Umiddelbart efter, at tilslutningen til fjernvarmeforsyningen har fundet sted, anmelder Fjernvarme A/S på vegne af kunden til kommunens bygnings- og boligregister (BBR), at ejendommens opvarmningsform er ændret til fjernvarme.

De oplysninger, der er registreret i BBR, anvendes bl.a. som grundlag for effektbidraget, som indgår i fjernvarmetaksten, jf. "pkt. 8.1. Betalingspligt".

Kunden er ansvarlig for, at de til enhver tid BBR-registrerede oplysninger er korrekte, jf. "pkt. 3.7 Meddelelse om ændringer" samt "pkt. 8 Betaling mv.".

2.10 Tinglysning

Hvis der i øvrigt træffes særlige aftaler af teknisk og/eller økonomisk art, skal der oprettes og tinglyses en deklaration herom, hvis en af parterne ønsker det. Fjernvarme A/S foranlediger og afholder omkostningen ved dette.

I nyudstykninger og byggemodninger afholdes udgiften til tinglysning ligeledes af Fjernvarme A/S.

3. Betaling for tilslutning til Fjernvarme A/S

3.1 Tilslutningsbidrag 

Ved tilslutning til fjernvarmeforsyning vil kunden/udstykkeren blive opkrævet et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan indeholde følgende bidrag:

 • Investeringsbidrag, jf. "pkt. 3.2. Investeringsbidrag."
 • Stikledningsbidrag, jf. "pkt. 3.3. Stikledningsbidrag."
 • Byggemodningsbidrag, jf." pkt. 3.4. Byggemodningsbidrag."
 • Overordnet byggemodningsbidrag, jf. "pkt. 3.5. Overordnet byggemodningsbidrag."

Fjernvarme A/S kan kræve samtlige bidrag betalt, inden der etableres et forsyningsforhold til Fjernvarme A/S.

For lavenergibyggeri, der overholder Bygningsreglementets bestemmelser, gælder særlige tilslutningsbidrag. Se betingelser på www.kredslob.dk/pris.

3.2 Investeringsbidrag 

Investeringsbidraget dækker de engangsomkostninger, der er forbundet med at tilslutte en ny kunde. Det være sig investeringer i produktionsanlæg, ledningsnet o.l.

Investeringsbidragets størrelse afhænger af ejendommens art og fastsættes af Fjernvarme A/S efter den takst, der er gældende på det tidspunkt, hvor leveringsaftalen underskrives.

Kunden skal meddele Fjernvarme A/S nødvendige oplysninger til brug for beregning af investeringsbidragets størrelse såsom tilslutningsform og boligtype.

3.3 Stikledningsbidrag

Hvor intet andet er fastsat, dækker stikledningsbidraget de omkostninger, der er forbundet ved etablering af stikledning fra skel til hovedhanerne i ejendommen.

Stikledningsbidragets størrelse beregnes af Fjernvarme A/S efter den takst, der er gældende på det tidspunkt, hvor leveringsaftalen underskrives.

3.4 Byggemodningsbidrag

Byggemodningsbidraget dækker de omkostninger, der er forbundet med etablering af hoved- og stikledninger i vejareal – i nye udstykningsområder.

Byggemodningsbidraget beregnes af Fjernvarme A/S på basis af de konkrete forhold, der gør sig gældende i forbindelse med den enkelte udstykning.

Fjernvarme A/S dimensionerer udstykningens ledningsnet i henhold til udstykningens forventede varmebehov samt på baggrund af rammerne i den gældende lokalplan og den øvrige varmeplanlægning.

Ledningsnettet skal etableres i henhold til Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende forskrifter.

Ved udstykning med enkeltparceller omfatter et byggemodningsbidrag normalt ikke betaling for tilslutning af de enkelte ejendomme, der efterfølgende tilsluttes fjernvarmen. Her betales der særskilt investerings- og stikledningsbidrag.

Ved andelsbyggeri opkræves byggemodningsbidrag efter samme princip som ved enkeltparceller.

Byggemodningsbidraget afholdes af udstykkeren og skal som udgangspunkt indbetales, før ledningsarbejdet kan igangsættes.

Fjernvarme A/S fører hovedledning frem til udstykningsområdet og afholder omkostninger, der er forbundet med dette.

3.5 Overordnet byggemodningsbidrag

Ud over at udstykkeren skal afholde byggemodningsbidrag for en udstykning, jf. "pkt. 3.4 Byggemodningsbidrag", kan udstykkeren ligeledes blive opkrævet et overordnet byggemodningsbidrag.

Det overordnede byggemodningsbidrag dækker en udstykningsandel af de omkostninger i et større lokalplansområde, der er forbundet med, at der etableres en fælles forsyningsledning – typisk i stamvejen – til en udstykning, der er opdelt i flere storparceller.

Det overordnede byggemodningsbidrag kan forfalde, når den fælles forsyningsledning etableres i forbindelse med anlæggelsen af det overordnede vejnet i en lokal- eller dispositionsplan.

Alternativt kan det overordnede byggemodningsbidrag ligge som et hvilende byggemodningsbidrag, der forfalder, når udstykkeren igangsætter sit projekt.

Udstykkeren skal til enhver tid undersøge, om der findes et hvilende byggemodningsbidrag for en udstykning. Dette gøres ved at rette henvendelse til Fjernvarme A/S.

Det overordnede byggemodningsbidrag beregnes som anført under "pkt. 3.4 Byggemodningsbidrag."
Fjernvarme A/S fører hovedledning frem til planområdet.

3.6 Ekstra betalinger

I særlige tilfælde – f.eks. ved meget stor afstand til det eksisterende forsyningsnet – kan Fjernvarme A/S efter forhandling forlange betaling for dele af en nødvendig hovedledningsforlængelse eller opkræve et forhøjet stikledningsbidrag i forhold til de i afsnit "3.3 Stikledningsbidrag" nævnte.

3.7 Meddelelse om ændringer

Hvis der i ejendommen foretages ændringer, som har indflydelse på beregning af dele af tilslutningsbidraget og det faste abonnements- og/eller effektbidrag jf. "pkt. 8.1 Betalingspligt", har kunden pligt til skriftligt at anmelde dette til Fjernvarme A/S, inden ændringen sker.

4. Stikledning - placering, etablering og vedligeholdelse

4.1 Placering af stikledning 

Det ledningsnet, der etableres fra tilslutningspunktet i hovedledningen/fordelingsledningen i vejen og frem til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen."

Efter aftale med ejeren fastlægger Fjernvarme A/S stikledningens placering under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet.

I forbindelse med fastsættelse af stikledningsplaceringen har ejeren pligt til at oplyse om eventuelle, interne ledningers placering på grunden samt oplyse om evt. skjulte installationer, inden gennemboring af sokkel/gulv/væg foretages.

Fjernvarme A/S påtager sig ikke erstatningspligt i forbindelse med evt. beskadigelser på installationer, der ikke er oplyst om.

4.2 Etablering af stikledning og hovedhaner

Stikledningen inklusive hovedhaner etableres i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", ”Fjernvarmen er nær” samt principskitser, der kan findes på www.kredslob.dk/principskitser.

Stikledningen og hovedhaner ejes og vedligeholdes af Fjernvarme A/S.

Stikledningen afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet lettilgængeligt rum.

Ved etageboliger, som teknisk er indrettet til indføring af selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt selvstændig varmemåler til hver boligenhed, er entreprisegrænsen ligeledes Fjernvarme A/S’ hovedhaner umiddelbart inden for ejendommens ydermur.

Hvor der er oprettet et direkte afregningsforhold, leverer og vedligeholder Fjernvarme A/S egne hovedhaner og varmemåleren til den enkelte boligenhed.

4.3 Fælles stikledning

Fjernvarme A/S har ret til at etablere fælles stikledning med afgrening til flere ejendomme.

Hvis Fjernvarme A/S etablerer afgrening fra en stikledning, som kunden har betalt for, tilbagebetaler Fjernvarme A/S kunden et beløb, der beregnes af Fjernvarme A/S under hensyn til stikledningens alder, stikledningsbidraget på etableringstidspunktet samt antal kunder, der forsynes fra stikledningen.

4.4 Beplantning ved og omkring stik- og hovedledning

I et ca. 2 m (1 meter til hver side) bredt bælte over stik- og hovedledninger er det ikke tilladt at bygge og/eller plante træer eller buske med dybtgående rødder.

Undtaget herfra er dog hæk, plantestenmur og stakit i skel.

Samtlige omkostninger, der er forbundet med en ændring, afholdes af kunden.

4.5 Flytning af/skade på stikledning

Ønsker ejeren at opføre tilbygning eller lignende over stikledningen, flytter Fjernvarme A/S stikledningen efter skriftlig aftale med ejeren og for dennes regning.

Alternativt kan stikledningens status helt eller delvist overgå til husets øvrige interne installationer, og der etableres hovedhaner og varmemåler i skab ved den nye tilbygning.

Den del af stikledningen, der overgår til husets interne installationer, vedligeholdes fremover af ejeren.
Herfra er dog undtaget fjernvarmeledninger, der forsyner andre ejendomme, jf. "pkt. 4.3 Fælles stikledning."

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af Fjernvarme A/S for kundens regning.

4.6 Forøget varmebehov

Hvis en stikledning eller varmemåler ved forøget varmebehov bliver for lille, udskiftes denne af Fjernvarme A/S. Udgifterne hertil afholdes af kunden efter regning.

4.7 Vedligeholdelse af stikledning og hovedhaner

Fjernvarme A/S vurderer løbende ledningsnettets tilstand og afgør, om dette skal udskiftes, og på hvilken måde udskiftningen bør udføres.

Fjernvarme A/S har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte stikledning og hovedhaner på kundens ejendom. Fjernvarme A/S afholder omkostningerne.

Kunden skal stille den fornødne plads til rådighed, så Fjernvarme A/S let og uhindret har adgang til at foretage vedligeholdelses- og reparationsarbejder på stikledning og hovedhaner.

4.8 Retablering

Ved udskiftning af Fjernvarme A/S’ anlægsdele, som kan medføre ophugning af gulv og/eller vægbeklædning, vil retableringen kun omfatte det berørte område og udføres med materialer, der ikke medfører urimelige udgifter for Fjernvarme A/S.

Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretages retablering så vidt muligt til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

5. Drift og vedligeholdelse af kundens varmeinstallation

5.1 Fjernvarmelevering

Fjernvarmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af Fjernvarme A/S reguleres såvel efter årstiderne som inden for døgnet, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" og ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation.

Kunden er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller vandspild af fjernvarmevand fra varmeinstallationen. Ved vandtab i interne installationer forbeholder Fjernvarme A/S sig ret til at forlange erstatning hos kunden, jf. www.kredslob.dk/pris.

5.2 Tilslutning til fjernvarmeforsyningen

Før en varmeinstallation kan tilsluttes Fjernvarme A/S’ ledningsnet, skal der foretages et syn og en trykprøvning af ejendommens varmeinstallation, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Trykprøvning af varmeinstallation foretages af kundens VVS-installatør.

Kunden er selv ansvarlig for varmeinstallationens tilstand.

5.3 Kundens forpligtigelse

Kunden er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation herunder installation for varmt brugsvand styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles optimalt og returtemperaturen ikke overstiger 40°C, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Kunden er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering, og at der føres regelmæssigt tilsyn af varmeinstallationen.

Hvis kunden udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af varmeinstallationen, således at der derved påføres Fjernvarme A/S tab eller ulemper, kan kunden gøres økonomisk ansvarlig herfor.

Hvis kunden ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, kan Fjernvarme A/S bringe forholdene i orden for kundens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

Ved driftsforstyrrelser kan der forekomme luft i kundens varmeanlæg. Udluftning efter sådanne driftsforstyrrelser påhviler kunden.

Fjernvarme A/S opfordrer kunden til løbende at føre tilsyn med fjernvarmeinstallationen og kontakte Fjernvarme A/S straks, hvis der opstår uregelmæssigheder f.eks. unormale temperaturer, unormalt forbrug, utætheder på/ved stikledningen og/eller hovedhaner.

Kunden er forpligtet til jævnligt at aflæse varmemåleren og kontakte Fjernvarme A/S straks, hvis der er mistanke om, at varmemåleren ikke måler korrekt.

Data fra fjernaflæste varmemålere er tilgængelig for kunden via Fjernvarme A/S’ selvbetjeningsløsning, jf. minvarme.kredslob.dk

Det anbefales, at kunden jævnligt sammenligner de fjernaflæste data med målerens visning. Kunden er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver beskadigelse af Fjernvarme A/S’ anlæg, bortset fra almindelig slitage eller manglende tilsyn og vedligeholdelse fra Fjernvarme A/S’ side.

Kunden bør i egen interesse meddele sit forsikringsselskab, at ejendommen er fjernvarmeforsynet.

Det er kundens ansvar løbende at optimere egen varmeinstallation. Ved udskiftning af fjernvarmeunit eller varmtvandsbeholder skal kunden anskaffe en energieffektiv type, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Varmtvandsproduktionen kan ikke sikres, hvis kunden vælger en brugsvandsveksler eller varmtvandsbeholder, som ikke overholder kravene i "Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits", der kan findes på www.kredslob.dk/units.

5.4 VVS-installatør

Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør.

5.5 Driftsforstyrrelser

Fjernvarme A/S tilstræber at opretholde en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand.

Fjernvarme A/S forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse leveringen i forbindelse med ledningsarbejder, udskiftning af hovedhaner og varmemålerudstyr o.l.

Varmeafbrydelser i forbindelse med større planlagte ledningsarbejder bliver så vidt muligt udført uden for den egentlige fyringssæson. Dog forbeholder Fjernvarme A/S sig ret til at udføre ledningsarbejder i fyringssæsonen, hvis vejrforholdene tillader dette.

I forbindelse med havari kan kortvarige, nødvendige afbrydelser af fjernvarmeleveringen foretages uden varsel.

I tilfælde af fjernvarmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke-kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder Købelovens og Aftalelovens regler, og Fjernvarme A/S er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Fjernvarme A/S er ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Fjernvarme A/S’ side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring.

5.6 Ændring af leveringsbetingelser

Fjernvarme A/S er til enhver tid berettiget til at ændre leveringsbetingelser, f.eks. ændring af temperatur og tryk, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer meddeles kunden og ved direkte kundeforhold tillige ejeren med et passende varsel. Hvis de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende kunden, påhviler udgifterne hertil denne.

Påføres ejendommen herved urimelige udgifter/forsyningsforhold, er ejeren berettiget til at udtræde af leveringsforholdet uden omkostninger for ejeren, dog skal eventuelle tilgodehavende for Fjernvarme A/S afholdes, jf. "pkt. 11.3 Betaling ved ophør".

Udtrædelse af leveringsforholdet er til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger.

5.7 Ansvar ved force majeure

Fjernvarme A/S påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, terror, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for Fjernvarme A/S’ kontrol.

Fjernvarme A/S fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

5.8 Information og energirådgivning

Fjernvarme A/S yder i relevant omfang generel vejledning om fjernvarme, varmeanlæg og varmeinstallationer.

Skriftlig rådgivning om energibesparelser kan ske under forudsætning af, at kunden samtidig overdrager retten til at indberette opnåede energibesparelser til Fjernvarme A/S, således Fjernvarme A/S efterfølgende kan foretage indberetning til Energistyrelsen af de konkrete energibesparelser, der opnås.

5.9 Adgang til varmeinstallationen

Fjernvarme A/S, eller dennes repræsentant skal, så længe ejendommen er tilsluttet Fjernvarme A/S' fjernvarmenet, mod behørig legitimation til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeinstallation.

Såfremt der ikke gives adgang til ejendommens installation, kan Fjernvarme A/S for kundens regning anmode om fogedens bistand hertil.

6. Måling af fjernvarmeforbrug

6.1 Varmemålerudstyr

Varmemålerudstyret omfatter:

 • Varmemåler (2 flowdele, 3 temperaturfølere og display).
 • Elektronikdele.
 • Nødvendige el-dele til varmemålerens strømforsyning (sikringsboks, transformator, kabler mv.).
 • Dataoverføringsudstyr (antenne og evt. koncentrator).

6.2 Levering af varmemålerudstyr

Fjernvarme A/S leverer det varmemålerudstyr, som er nødvendigt for afregning mellem kunden og Fjernvarme A/S, og bestemmer varmemålerudstyrets størrelse, type og placering.

6.3 Opsætning af varmemålerudstyr

Varmemålerudstyr skal monteres i henhold til kravene beskrevet i "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". Kunden betaler varmemålerudstyrets strømforbrug.

6.4 Opsætning af koncentrator

Til brug for indsamling af data fra varmemåleren, kan Fjernvarme A/S i samråd med ejer, opsætte det nødvendige koncentratorudstyr.

Udstyret indgår som en del af fjernvarmeinstallationen.

Eltilslutning for koncentratorens drift etableres og bekostes af Fjernvarme A/S.

Fjernvarme A/S kompenserer for forbrugt strøm – med et beløb, der fremgår af Fjernvarme A/S’ takstblad.

6.5 Vedligeholdelse

Varmemålerudstyret ejes og vedligeholdes af Fjernvarme A/S, der også bestemmer, hvornår det skal udskiftes.

6.6 Erstatningspligt

Kunden er erstatningspligtig over for Fjernvarme A/S i alle tilfælde, hvor varmemålerudstyret beskadiges, overmales mm. Dette gælder også ved lynnedslag og overspænding.

Kunden må ikke foretage indgreb på varmemålerudstyret, herunder bryde plomber eller påvirke måleudstyrets funktion. Sker dette, kan det medføre efterregulering og/eller politianmeldelse.

Bortkommer varmemålerudstyret eller dele heraf, skal kunden betale omkostningerne for genetablering.

6.7 Flytning af varmemålerudstyr

Varmemålerudstyret må ikke flyttes uden Fjernvarme A/S’ godkendelse.

Anbragte plomber ved varmemålerudstyret må kun brydes af Fjernvarme A/S eller af Fjernvarme A/S dertil bemyndigede personer.

Brud på, beskadigelse af eller andet indgreb på plomber og varmemålerudstyr, skal omgående anmeldes til Fjernvarme A/S. Hvis en varmemåler ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering, er Fjernvarme A/S berettiget til at kræve varmemåleren flyttet for kundens regning.

6.8 Elinstallation

Ændringer i ejendommens elinstallation, der har indflydelse på strømforsyningen til varmemåleren og koncentratoren, hvor en sådan er opsat, skal omgående anmeldes til Fjernvarme A/S.

6.9 Bimålere

Opsatte bimålere for intern fordeling af varmeforbrug er Fjernvarme A/S uvedkommende.

6.10 Aflæsning

Med henblik på afregning af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af varmemålere.

Varmemåleren aflæses regelmæssigt:

 • Selvaflæsning, hvor fjernaflæsning ikke kan foretages.
 • Fjernaflæsning, foretaget automatisk af Fjernvarme A/S.
 • Kontrolaflæsning, foretaget manuelt af Fjernvarme A/S.

6.11 Selvaflæsning

På Fjernvarme A/S’ anmodning skal kunden foretage aflæsning af varmemåleren og meddele resultatet til Fjernvarme A/S inden for et af Fjernvarme A/S fastsat tidspunkt.

6.12 Fjernaflæsning

Alle danske normer og bestemmelser for elektroniske forhold efterleves. Som udgangspunkt gælder, at alle fjernaflæste varmemålere, aflæses en gang i timen.

De aflæste data indsamles en gang i døgnet af Fjernvarme A/S.

Ved driftsoptimeringer kan hyppigere aflæsninger forekomme uden yderligere varsel.

Aflæsningstidspunktet for data, der anvendes til årsafregning, fremgår af Fjernvarme A/S’ hjemmeside www.kredslob.dk/kundeservicevarme

Fjernaflæsning af varmemåleren fratager ikke kunden ansvaret for løbende at holde øje med varmeforbruget.

6.13 Kontrolaflæsning

Såfremt Fjernvarme A/S vurderer, at et varmeforbrug beregnet ud fra kundens selvaflæsning ikke er retvisende, foretager Fjernvarme A/S kontrolaflæsninger af kundens varmemåler.

6.14 Manglende aflæsning 

Hvis Fjernvarme A/S ikke modtager måleraflæsninger fra en kunde, eller kan aflæsningen ikke opnås ved gentagne henvendelser fra Fjernvarme A/S, fastsætter Fjernvarme A/S fjernvarmeforbruget på grundlag af tidligere års fjernvarmeforbrug eller ejendommens beregnede fjernvarmeforbrug.

Fjernvarme A/S kan opkræve betaling for aflæsninger, som rekvireres af kunden.

Fjernvarme A/S fastsætter frist for fremsendelse af aflæsning. Er aflæsningen ikke modtaget inden det fastsatte tidspunkt, opkræves gebyr herfor.

Gebyret fremgår af Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende takstblad.

6.15 Fejl ved måling af fjernvarmeforbrug

Hvis der konstateres fejl ved målingen, målerstop, eller der er en klar uoverensstemmelse mellem det målte og det sandsynlige forbrug, har Fjernvarme A/S ret til at foretage en beregning af forbruget, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed, jf. "pkt. 8.4 Beregnet forbrug".

Hvis kunden f.eks. ved hjælp af kontrolbog kan dokumentere, at det målte forbrug har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette ved forbrugsberegningen.

6.16 Ekstraordinært fjernvarmeforbrug

Konstateres et unormalt stort fjernvarmeforbrug, forårsaget af en defekt varmemåler, fejlbetjening af varmemåler eller lignende, skal dette omgående anmeldes til Fjernvarme A/S, som oplyser om reglerne for eventuel regulering af en del af merforbruget, jf. "pkt. 8.4 Beregnet forbrug".

6.17 Afprøvning af målerudstyr

Fjernvarme A/S er til enhver tid berettiget til for egen regning at foretage afprøvning af varmemålerudstyret.

Kunden kan ved henvendelse til Fjernvarme A/S forlange at få varmemålerudstyret afprøvet.

Varmemålerudstyret anses for at vise korrekt, når afprøvningen viser, at en eventuel afvigelse ikke overskrider de fastsatte maksimale tilladelige afvigelser for varmemålere, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Hvis afvigelsen overskrider denne grænse, afholdes udgifter til såvel udskiftning af varmemålerudstyr som målerafprøvning af Fjernvarme A/S.

Hvis afvigelsen ikke overskrider denne grænse, afholdes udgifter til såvel udskiftning af varmemålerudstyr som målerafprøvning af kunden.

Gældende gebyrer fremgår af www.kredslob.dk/pris.

Fjernvarme A/S regulerer varmeforbruget for den periode, hvor det kan konstateres, at varmemålerudstyret har vist forkert – dog højst 3 år tilbage, jf. "pkt. 8.4 Beregnet forbrug".

6.18 Fejlindberetning

Hvis kunden har eller burde have formodning om, at varmemålerudstyret er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er kunden forpligtet til omgående at kontakte Fjernvarme A/S.

7. Takster

7.1 Hjemmel

Afregning af enhver art finder sted efter de til enhver tid gældende takster, der er
anmeldt til Forsyningstilsynet jf. "pkt. 8.1 Betalingspligt".

Taksterne fastsættes under hensyntagen til Forsyningstilsynets retningslinjer om takstfastsættelse.

Fjernvarme A/S er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om gældende takster.

Ændringer kan annonceres i dagspressen og/eller vises på www.kredslob.dk.

Alle takster godkendes af bestyrelsen for Fjernvarme A/S og fremgår af Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende takstblad, se www.kredslob.dk/pris.

7.2 Ændring

Kunden er forpligtet til at meddele Fjernvarme A/S enhver ændring, der har indflydelse på afregningen
jf. "pkt. 8.1 Betalingspligt".

8. Betaling mv.

8.1 Betalingspligt

Det årlige effektbidrag beregnes på baggrund af ejendommens bruttoetageareal i henhold til BBR-registeret.

Kælderarealer, der ikke anvendes til beboelse eller erhverv, og derfor ikke indgår i ejendommens bruttoetageareal i henhold til BBR-registeret, medregnes ved beregningen af effektbidraget med 25 %.

Ved opvarmede arealer, der indgår i BBR-registeret, er der efter ansøgning mulighed for reduktion i effektbidraget med virkning fra ansøgningstidspunktet, såfremt Fjernvarme A/S konkret vurderer, at arealerne ikke har mulighed for at udnytte varmekapaciteten fra Fjernvarme A/S. Ansøgning skal sendes skriftligt til kontakt@kredslob.dk. Se endvidere www.kredslob.dk/effektbidrag

For industri- og andre erhvervsejendomme med særlige varmeforhold kan effektbidraget efter ansøgning i stedet beregnes ud fra ejendommens maksimale varmebehov målt i kW og omregnet til et ækvivalent afregningsareal (kW x 10) (”Ækvivalensberegningen”).

Andet beregningsgrundlag fastsat af Fjernvarme A/S kan anvendes, såfremt Fjernvarme A/S konkret vurderer, at Ækvivalensberegningen ikke kan anvendes på ejendommen. Ansøgning skal sendes skriftligt til kontakt@kredslob.dk.

Der henvises til det til enhver tid gældende takstblad samt beskrivelse af beregningen af årligt effektbidrag, der findes på www.kredslob.dk/effektbidrag.

Såfremt der foretages ændringer på ejendommen, der har indflydelse på fastsættelse af taksten, herunder beregning af effektbidraget, har kunden pligt til at anmelde dette skriftligt til Fjernvarme A/S.

Ændringer i de registrerede BBR-oplysninger, herunder berigtigelse af fejl mv., gennemføres først hos Fjernvarme A/S, herunder f.eks. i relation til nedsættelse af taksten, med virkning fra det tidspunkt, hvor Fjernvarme A/S får meddelelse om ændringen.

I tilfælde af, at der som følge af ukorrekte oplysninger fra kunden, herunder fejl i BBR-registeret, i en periode er opkrævet for lidt i forhold til taksterne, f.eks. et for lille effektbidrag – forbeholder Fjernvarme A/S sig ret til – ud over at berigtige forholdet fremadrettet - at fremsætte krav om efterbetaling – i op til 3 år.

Der henvises til Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 09.11.2015 ”Forældelsesloven” med senere ændringer.

8.2 Regninger/acontoregninger

Fjernvarme A/S udarbejder typisk fire acontoregninger med fire efterfølgende kvartaltsopgørelser pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12.

Acontoregningerne tilstræbes at afspejle det forventede forbrug i acontoperioden.

Andre afregningstyper kan forekomme og fastsættes af Fjernvarme A/S.

Hvis forbruget ændrer sig i acontoperioden i forhold til acontofastsættelsen, kan Fjernvarme A/S ændre de efterfølgende acontoregninger.

8.3 Endelig afregning

Endelig afregning af fjernvarmeforbrug, faste bidrag og gebyr/bonus for rumtemperatur foretages ved hver opgørelse – typisk ved en kvartalsopgørelse eller ved en flytte-/ slutopgørelse..

8.4 Beregnet forbrug

Kunden har betalingspligt for al fjernvarmelevering, som er korrekt registreret.

Hvis der konstateres et unormalt varmeforbrug på installationen, forårsaget af en defekt varmemåler, og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, beregner Fjernvarme A/S et skønnet forbrug og fremsender en reguleringsregning til kunden.

Reguleringen kan enten være for et ekstra forbrug eller for et mindre forbrug. Der beregnes i begge tilfælde højst tre år tilbage.

Hvis der konstateres et unormalt stort varmeforbrug på installationen grundet fejl på varmeinstallation eller manglende vedligeholdelse, beregner Fjernvarme A/S et skønnet forbrug og fremsender en ekstraregning til kunden. Der beregnes højst tre år tilbage.

Fjernvarme A/S laver ikke refusion grundet fejl på varmeinstallation eller manglende vedligeholdelse.

Fjernvarme A/S er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.

8.5 Tillæg for returtemperatur

Hvis kundens fjernvarmeanlæg har en returtemperatur, der er højere eller lavere end de gældende krav, opkræves gebyr eller tildeles bonus for returtemperatur,  jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering."

Kravene til afkølingen og afkølingsbidraget fremgår af Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" samt takstblad, som findes på www.kredslob.dk/pris

Afregning af tillæg for returtemperatur afregnes med gebyr eller bonus ved hver opgørelse. Enten hvert kvartal, ved årets udgang eller i forbindelse med slut- eller flytteopgørelse.

8.6 Gebyr

Fjernvarme A/S opkræver gebyr for bl.a. følgende ydelser:

 • Manglende betalinger
 • Lukning/åbning for fjernvarmelevering
 • Manglende aflæsninger
 • Kopi af regning, ændringer vedr. regning o.l.
 • Flytte- og slutopgørelse
 • Målerflytning o.l.

En samlet liste over gældende gebyrer fremgår af Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende takstblad, som findes på www.kredslob.dk/pris.

8.7 Manglende betaling

Ved manglende betaling vil kunden være forpligtet til at betale renter og gebyrer, der opkræves i henhold til gældende Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) med senere ændringer.

Gebyrer og renter vil normalt blive påført kundens efterfølgende regning. Gebyrernes størrelse fremgår af Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende takstblad.

Rykker for betaling:

Forfaldsdatoen, som er påført regningen, er sidste rettidige betalingsdato.

1. rykker:

Modtager Fjernvarme A/S ikke betaling inden forfaldsdatoen, udsendes 1. rykker med et rykkergebyr til kunden.

Gebyrets størrelse fremgår af Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende takstblad.

Forfaldsdatoen er 10 dage fra den dato, som fremgår af 1. rykkerbrev.

2. rykker:

Modtager Fjernvarme A/S fortsat ikke betaling senest på forfaldsdatoen, udsendes 2. rykker med endnu et rykkergebyr til kunden.

Forfaldsdatoen er 10 dage fra den dato, som fremgår af 2. rykkerbrev.

Af både rykkerskrivelse 1. og 2. fremgår, at der er mulighed for at indgå en afdragsordning med Fjernvarme A/S. Desuden er oplyst, at der vil blive lukket for varmen, såfremt der er risiko for tab ved fortsat levering.

Fjernvarmeafbrydelse kan dog undgås, hvis kunden stiller sikkerhed for fremtidig betaling i form af sikkerhedsstillelse eller garanti fra pengeinstitut. Dette iværksættes ved kontakt til Fjernvarme A/S.

Inddrivelse af restance:

Betales restancen fortsat ikke, overgives denne til inddrivelse ved privat inkasso.

Dette gælder ligeledes for kunder i restance, som er fraflyttet kommunen eller på anden måde ikke mere er kunde hos Fjernvarme A/S.

Afbrydelse for fjernvarmelevering:

Modtager Fjernvarme A/S fortsat ikke betaling eller sikkerhedsstillelse for fremtidige leverancer, som angivet i 2. rykkerbrev, vil Fjernvarme A/S kontakter kunden med henblik på at få adgang til varmeinstallationen og afbryde fjernvarmeleveringen.

Har Fjernvarme A/S ikke mulighed for at få afbrudt fjernvarmeleveringen eller få betaling for restancen/sikkerhedsstillelse for fremtidige leverancer, vil Fjernvarme A/S med fogedrettens hjælp få adgang til varmeinstallationen med henblik på at afbryde fjernvarmeleveringen.

Udgifterne ved afbrydelsen, genetablering af fjernvarmeforsyningen samt eventuelle inkassoomkostninger skal betales af kunden.

Følgeskader og lign. i forbindelse med afbrydelsen er Fjernvarme A/S uvedkommende.

Reglerne om fjernvarmeafbrydelse er også gældende i de tilfælde, hvor kunden er fraflyttet den adresse, hvor restancen er opstået.

I de tilfælde kan Fjernvarme A/S afbryde fjernvarmeleveringen på kundens nye adresse, hvis den nye adresse er beliggende i Fjernvarme A/S’ forsyningsområde, og kunden fortsat modtager fjernvarmeleverancer fra Fjernvarme A/S.

Hvis fjernvarmeafbrydelsen foretages hos en lejer, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, vil ejendommens ejer blive informeret om, at fjernvarmen afbrydes.

Genåbning for fjernvarmelevering:

Fjernvarme A/S genopretter tidligst fjernvarmeleveringen, når de omkostninger, der er forbundet med afbrydelse og genåbning, er betalt, og at der enten er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt fjernvarmeforbrug, eller hvis der er indgået en betalingsordning.

Når Fjernvarme A/S har modtaget betaling, sikkerhedsstillelse eller lignende, genoprettes fjernvarmeleveringen.

8.8 Betalingsordning

Der kan normalt laves en aftale om at indgå en betalingsordning. Fjernvarme A/S fastsætter aftalens løbetid og opkræver et gebyr og et rentetillæg herfor.

En betalingsordning ophører automatisk ved kundens misligholdelse af denne, hvorefter bestemmelserne i forrige afsnit træder i kraft. jf. "pkt. 8.7 Manglende betaling."

8.9 Bidragspligt

Der skal i alle tilfælde – uanset om der suppleres med anden opvarmning, betales faste årlige effekt- og abonnementsbidrag i fuldt omfang.

8.10 Ingen fjernvarmeaftag 

Påbegyndes fjernvarmeaftaget ikke inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor Fjernvarme A/S er klar til fjernvarmelevering, pålignes ejendommen faste årlige bidrag i henhold til "8.1 Betalingspligt."

8.11 Depositum

Når der efter Fjernvarme A/S' skøn er risiko for fremtidige tab ved fortsat levering af fjernvarme, kan Fjernvarme A/S forlange sikkerhedsstillelse eller garanti fra pengeinstitut for fremtidige betalinger.

Undlader kunden efter påkrav at stille sikkerhed eller garanti fra pengeinstitut, kan Fjernvarme A/S uden varsel afbryde fjernvarmeleveringen.

9. Ejerskifte/lejerskifte/flytning

Ejerskifte:

Ejerskifte skal meddeles skriftligt til Fjernvarme A/S, og kunden skal aflæse varmemåleren med henblik på udarbejdelse af flytteopgørelse.

Aflæsningerne sendes til Fjernvarme A/S sammen med flyttemeddelelsen.

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrug efter varmemålerens viserstand, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer.

Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelse over for Fjernvarme A/S med de rettigheder og pligter, der følger af "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering", "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, takster mv.

Fjernvarme A/S fremsender et velkomstbrev til den nye ejer.

Lejerskifte:

Lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeafregningsforhold til Fjernvarme A/S, skal meddeles skriftligt til Fjernvarme A/S, og lejeren skal aflæse varmemåleren med henblik på udarbejdelse af flytteopgørelse.

Aflæsningerne sendes til Fjernvarme A/S sammen med flyttemeddelelsen.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrug efter varmemålerens viserstand, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen.

Fjernvarme A/S fremsender en flytteopgørelse til lejer, og Fjernvarme A/S fremsender et velkomstbrev til den nye lejer.

Såfremt Fjernvarme A/S ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter varmemåler, indtil Fjernvarme A/S har modtaget meddelelse om, hvem den ny lejer er.

Opstår der en tvist mellem ejer og lejer om datoen for slutaflæsning, som skal anvendes til flytteopgørelsen, benytter Fjernvarme A/S den dato, lejeren oplyser.

En evt. tvist mellem ejer og lejer er Fjernvarme A/S uvedkommende.

10. Hæftelse

10.1 Ejer/ejere

Den/de hidtidige ejer/ejere hæfter for såvel faste bidrag som forbrug, indtil flyttemeddelelsen er modtaget, og varmemåleren er aflæst, jf. "pkt. 9. Ejerskifte/lejerskifte/flytning".

10.2 Lejere/andelsbolighavere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighaveres løbende betalinger kan ikke, hvor der rent fysisk er etableret et direkte kundeforhold, pålægges ejendommens ejer jf. "pkt. 9. Ejerskifte/lejerskifte/flytning".

11. Tilslutning og ophør af fjernvarmeforbrug

11.1 Tilslutningspligt

Hvis en ejendom eller et grundstykke er pålagt tilslutningspligt, skal denne respekteres, medmindre der på grunden opføres et lavenergibyggeri, som har opnået dispensation fra Aarhus Kommune for tilslutningspligt.

11.2 Opsigelse af aftale

Findes der ikke en tinglyst bestemmelse eller anden gyldig bestemmelse, der hindrer det, kan kunden opsige aftalen om fjernvarmelevering.

Er kunden lejer, skal opsigelsen ske gennem ejeren af ejendommen.

Anmodning om ophør af fjernvarmelevering skal af ejeren ske skriftlig med 1 måneds varsel til Fjernvarme A/S.

Kunden er først berettiget til at udtræde med en måneds varsel efter 5 måneder fra aftalens indgåelse.

11.3 Betaling for afbrydelse og ophør

Kunden har nedenstående tre muligheder for afbrydelse eller ophør af fjernvarmeleveringen. Fjernvarme A/S fremsender tilbud på afbrydelsen eller ophør efter aftale med kunden.

Kundens betaling opkræves i henhold til fremsendte tilbud, og Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende takster.

A. Midlertidig afbrydelse, i aftalt periode, i forbindelse med renovering, ombygning og tilbygning af/på ejendommen. Fjernvarmestikket til ejendommen afbrydes ved hovedhanerne inde i ejendommen.

Fjernvarme A/S etablerer et omløb, for at undgå frostskader på stikledningen.

Varmemåleren aflæses, nedtages og afleveres til Fjernvarme A/S.

Kunden skal betale for følgende:

 • Nedtagelse og håndtering af varmemåler samt administration. Hvis varmemåleren er defekt ved nedtagelse, betales for en ny, ved en senere genetablering af leveringsforholdet.
 • Montering af omløb.
 • Betalinger i henhold til slutopgørelse.
 • Øvrige skyldige betalinger.

Kundens betaling af effekt- og abonnementsbidrag sættes i bero i den aftalte tidsperiode, dog maks. to år.

Kunden skal kontakte Fjernvarme A/S for genetablering af leveringsforholdet inden udløb af den aftalte tidsperiode.

Kunden betaler herefter effekt- og abonnementsbidrag på almindelige vilkår.

B. Midlertidig afbrydelse, i aftalt periode, i forbindelse med tilbygning, nedrivning, og eventuel senere genopførelse af/på ejendommen.

Fjernvarmestikket til ejendommen afbrydes i jorden på kundens matrikel.

Varmemåleren aflæses, nedtages og afleveres til Fjernvarme A/S.

Eventuel fjernelse af afbrudte fjernvarmerør på ejendommen, der alene vedrører kundens  fjernvarmeforsyning, er Fjernvarme A/S uvedkommende.

Kunden skal betale for følgende:

 • Midlertidig afbrydelse af stikledning i jord og en eventuel senere genetablering.
 • Nedtagelse og håndtering af varmemåler samt administration. Hvis varmemåleren er defekt ved nedtagelse, betales for en ny, ved en senere genetablering af leveringsforholdet.
 • Betalinger i henhold til slutopgørelse.
 • Øvrige skyldige betalinger.

Kundens betaling af effekt- og abonnementsbidrag sættes i bero i den aftalte tidsperiode, dog maks. to år.

Kunden skal kontakte Fjernvarme A/S for genetablering af leveringsforholdet inden udløb af den aftalte tidsperiode.

Kunden betaler herefter effekt- og abonnementsbidrag på almindelige vilkår.

C. Permanent ophør, når der ikke skal etableres fjernvarme igen til ejendommen.

Fjernvarmestikket til ejendommen afbrydes ved hovedledningen i vejen.

Eventuel fjernelse af afbrudte fjernvarmerør på ejendommen, der alene vedrører kundens fjernvarmeforsyning, er Fjernvarme A/S uvedkommende.

Kunden skal betale for følgende:

 • Permanent afbrydelse af stikledning ved hovedledning, administration og tilsyn.
 • Nedtagelse og håndtering af varmemåler samt administration. Hvis varmemåleren er defekt ved nedtagelse, betales for en ny, ved en senere genetablering af leveringsforholdet.
 • Betalinger i henhold til slutopgørelse.
 • Øvrige skyldige betalinger.
 • En eventuel genoprettelse af fjernvarmeforsyningen sker på samme vilkår som ved oprettelse af en ny tilslutning. Det allerede indbetalte investeringsbidrag modregnes til nutidsværdi, hvis der opføres en
  anden bygningskategori, f.eks. kæde-/rækkehuse i stedet for et parcelhus. Dette forhold indgår ved beregning af tilslutningsbidraget.


En eventuel genoprettelse af fjernvarmeforsyningen sker på samme vilkår som ved oprettelse af en ny tilslutning. Det allerede indbetalte investeringsbidrag modregnes til nutidsværdi og indgår ved beregning af tilslutningsbidraget.

11.4 Forsyning af naboejendomme

Fjernvarmeledninger, der forsyner naboejendomme, fjernes ikke, og den udtrædende skal acceptere, at der på ejendommen tinglyses deklaration til sikring af ledningernes fortsatte forbliven, eftersyn og reparation.

11.5 Opsigelse

Fjernvarme A/S kan ophøre med levering af fjernvarme med 1 års skriftligt varsel, når særlige forhold, f.eks. en ekstrem ændring af ejendommens varmebehov – gør sig gældende.

12. Tilsyns- og klagemyndighed mv.

12.1 Overordnet myndighed

Leveringsforholdet mellem kunden og Fjernvarme A/S er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, anvisninger mv., herunder afgørelser truffet af Forsyningstilsynet, som i medfør af Varmeforsyningslovens bestemmelser har kompetence til at gribe ind over for priser og betingelser, som Forsyningstilsynet finder urimelige.

12.2 Klage- og ankevejledning

Hvis en kunde ønsker at klage over Fjernvarme A/S’ håndtering af sager vedrørende f.eks. varmemåleren, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte mv., fremsendes klagen skriftligt til:

Klagen bør indeholde:

 • Dit navn og gerne kundenummer.
 • Adressen og gerne det installationsnummer, som klagen drejer sig om.
 • Dine kontaktoplysninger.
 • Beskrivelse af, hvad du ønsker at klage over.
 • Evt. fotos eller anden dokumentation.

Fjernvarme A/S vil behandle din klage og sende en skriftlig afgørelse.

Er du uenig i afgørelsen, kan sagen ankes ved nedenstående instanser. Læs mere på www.kredslob.dk/klage.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00, energianke.dk, post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretslige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt
et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Ankenævnets afgørelser er endelige og kan kun påklages til domstolene.

Hvis en kunde ønsker at klage over Fjernvarme A/S’ fortolkning af Varmeforsyningsloven o.l., fremsendes klagen til:

Forsyningstilsynet
Torvegade 10, 3300 Frederiksværk, , tlf. 41 71 54 00, www.forsyningstilsynet.dk.

Forsyningstilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Hvis en kunde ikke er tilfreds med Forsyningstilsynets afgørelse, kan kunden inden for fire uger anke afgørelsen ved at sende en skriftlig klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf. 72 40 56 00, www.ekn.dk, ekn@naevneneshus.dk

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige, administrative afgørelser.

EU's klageportal

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på www.ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af klage skal du angive Fjernvarme A/S’ e-mailadresse kontakt@kredslob.dk.

Dataansvarlighed og privatlivspolitik

Fjernvarme A/S indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores forpligtelser til levering af fjernvarme.

Fjernvarme A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs mere om vores dataansvar og privatlivspolitik på www.kredslob.dk/privatlivspolitik eller kontakt os, hvis du vil vide mere.

Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Datatilsynet kan også kontaktes på tlf. 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk 

13. Ikrafttrædelse

13.1 Ikrafttrædelse

Nærværende ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, som erstatter tidligere ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” fra den 1. januar 2019, er godkendt af bestyrelsen for Fjernvarme A/S den 28. februar 2020 og træder i kraft den 1. marts 2020.

Bestemmelserne er anmeldt til Forsyningstilsynet.

13.2 Ændring

Bestyrelsen for Fjernvarme A/S er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering."

13.3 Meddelelse om ændringer

Meddelelse om ændringer af "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", ”Tillæg til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” sker via Fjernvarme A/S’ hjemmeside.

Aktuel information om Fjernvarme A/S’ til enhver tid gældende bestemmelser mv. kan ses på Fjernvarme A/S’ hjemmeside på adressen www.kredslob.dk/bestemmelser eller fås ved henvendelse til Fjernvarme A/S.