Hvad vil du gerne
søge frem?

Fjernvarmepriser

Her kan du se aktuelle priser på fjernvarme fra Kredsløb. Priserne gælder fra 1. januar 2022.

Hos Kredsløb ændrer fjernvarmeprisen for 2022 sig ikke.

Priserne for 2023 kan du se her på hjemmesiden, når næste års budgetter er godkendt i november/december.

Fjernvarmepriser fra 2016 til i dag

Pris for fjernvarme fra Kredsløb

Fra 1. januar 2022
Fra 1. januar 2021
2. halvår 2020
1. halvår 2020
Fra 2016-2019

Abonnement, effekt og forbrug

Abonnement, effekt og forbrug

Priser for fjernvarme
Abonnement for de fleste privatboliger og mindre erhvervsbygninger Kr. inkl. moms
Abonnement, måler str. 1,5-2,5 m³/h 900
Priser for fjernvarme
Abonnement ved større varmemåler og større forbrug Kr. inkl. moms
Abonnement, måler str. 3,5-6 m³/h 2.045
Abonnement, måler str. 10-15 m³/h 2.725
Abonnement, 25 m³/h eller større 4.090

Læs mere om abonnement og størrelsen på din varmemåler nedenfor.

Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag Kr. inkl. moms
Effektbidrag pr. m² 18,75
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m²* 9,375
Forbrugsbidrag
Forbrugsbidrag Kr. inkl. moms
Forbrugsbidrag pr. MWh 492,50
Forbrugsbidrag pr. kWh 0,493

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkræves efter din varmemålers størrelse og dit behov for varme og varmt vand. Den mindste måler dækker behovet i de fleste privatboliger. Ved meget store enfamilieshuse kan der være behov for en større måler. Det er f.eks. når boliger har flere badeværelser med dobbeltbrusekabiner med store brusehoveder.

m3/h = qp
qp er det nominelle flow og angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers qp på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en qp på 1,5-2,5.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

Returtemperatur

Returtemperatur

Bonus for lav returtemperatur
Bonus for lav returtemperatur (under 30°C) Kr. inkl. moms
Bonus pr. grad pr. MWh 7,38
Bonus pr. grad pr. kWh 0,0074
Gebyr for høj returtemperatur
Gebyr for høj returtemperatur (over 40°C) Kr. inkl. moms
Gebyr pr. grad pr. MWh 7,38
Gebyr pr. grad pr. kWh 0,0074

Returtemperatur

Når fjernvarmevandet pumpes fra varmeværket hen til dit hjem, er det ca. 60-70°C. Det skal være meget varmt, fordi det både skal give varme til dit hjem og til varmt vand i hanerne.

Når fjernvarmen har gjort sit arbejde, bliver det ført tilbage til varmeværket. Den temperatur vandet har på vej tilbage kaldes returtemperatur.

Returtemperaturen skal helst være under 40°C. Så er varmen nemlig blevet udnyttet godt.

En lav returtemperatur har bl.a. positiv betydning for varmeværkets energiproduktion og prisen på din varmeregning. Derfor belønner vi dig med en bonus, hvis du har en lav returtemperatur.

Du får bonus, hvis returtemperaturen i afregningsperioden i gennemsnit er under 30°C.  

Læs mere om returtemperatur

Fjernvarme Plus

Fjernvarme Plus

Med Fjernvarme Plus lejer du fjernvarmeenheden af Kredsløb Dermed sparer du 15-20.000 kr., som et nyt anlæg typisk koster.

Som abonnent på Fjernvarme Plus får du:

 • Installation og leje af fjernvarmeenhed
 • Service, reparationer og vedligeholdelse af fjernvarmeenhed
Fjernvarme Plus
Abonnement Pr. måned
Fjernvarme Plus 199 kr.

Uanset om du har Fjernvarme Plus eller ej betaler du desuden:

 • Fast årligt abonnementsbidrag
 • Effektbidrag - afhænger af din boligs størrelse
 • Forbrug - afhænger af hvor meget varme og varmt vand du bruger

Administrative gebyrer

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1, 2 og 3 rykker, pr. stk. - den til af hver tid fastsatte morarente fra Danmarks Nationalbank p.a. af det skyldte beløb i renter 100
Kompensationsgebyr til erhverv* 310
Lukkebesøg 400
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 500
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.140
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300
Fogedforretning 1.500
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** (mindste pris) min. 750
Indenretlig gebyrer, private inddriver (mindste pris) min. 1.375
Liste over øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer Kr. inkl. moms.
Regningskopier pr. stk. 50
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 80
Flytte- og slutopgørelse 80
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 688
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 50
Gebyr for 12 årlige fakturaer 200
Sikkerhedsstillelse*** 3 mdr. aconto forbrug
Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr. inkl. moms
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning 85

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder. Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

Hos Kredsløb pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Fastsættes ud fra kravets størrelse, og er reguleret gennem Renteloven

 

*** Kredsløb stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til Kredsløb eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Montørarbejde Kr. inkl. moms.
Montørbesøg - el + syn inkl. materialer 795
Forgæves kørsel/montørbesøg 600
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. inkl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 600
Nedtagning af varmemåler (foretaget af Kredsløb) 600
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* 1.800
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* Kontakt os
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måleren afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Ekskl. varmemåler 1.440 + pris for varmemåler
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måler afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Kontakt os
Beskadiget føler 1,5-2,5 m3/h inkl. montering 1.037,50
Beskadiget føler større end 2,5 m3/h Kontakt os
Koncentratorrabat 250 (momsfri)
Administration ved manglende kontakt til måler*** 1.800
Ny varmemåler 1,5 m3/h 2.245
Ny varmemåler 2,5 m3/h 3.620
Ny varmemåler 3,5 m3/h 7.495
Ny varmemåler 6 m3/h 7.495
Ny varmemåler 10 m3/h 10.320
Ny varmemåler større end 10 m3/h Kontakt os
Standardpris pr. datamodul 312,50
1 Datamodul eftermonteret i varmemåler, inkl. 1 montørtime 912,50
2 datamoduler eftermonteret i varmemåler, inkl. 1 montørtime 1.225
Pris for ekstra modul leveret i måler 250 + pris for varmemåler

* Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

 

*** Tilfælde, hvor Kredsløb ikke kan komme i kontakt med måler, og årsagen er forårsaget af kunden. Det kan også være i forbindelse med en bortkommen eller defekt måler

Tilslutningsbidrag - Investeringsbidrag mv.

Tilslutningsbidrag

For at afregne direkte med Kredsløb skal tilslutninger etableres med eget stik og med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler. Dette gælder alle slags boliger.

Byggemodning og udstykning

Den endelige pris på fjernvarme vil altid svinge fra projekt til projekt. Afhængigt af hvor stort jeres byggeri er, hvor byggeriet ligger og mere tekniske forhold vil prisen svinge. I vil altid skulle betale byggemodningsbidrag, stikledningsbidrag, investeringsbidrag og sokkelgennemføring, når I vælger fjernvarme til jeres byggeri.

Kontakt Kredsløb på tlf. 77 88 10 10 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10
Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10 Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 18.625
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 12.487,50
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 9.312,50
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 7.450
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 3.725
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 18.625
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 9.312,50
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 6.243,75
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 4.656,25
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 3.725
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 1.862,50
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 9.312,50
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500
Stikledningsbidrag
Stikledningsbidrag Kr. inkl. moms
Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund 1.037,50
Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen 850

Investeringsbidrag

I bestemte områder kan der gælde andre takster for investeringsbidrag. Få nærmere at vide ved at kontakte Kredsløb på 77 88 10 10 eller kontakt@kredslob.dk

 

Rabat på investeringsbidrag

Huse og bygninger bygget efter BR15 får 50 procent rabat på investeringsbidraget.

Huse og bygninger bygget efter januar 2011 efter BR10, som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50 procent  rabat på investeringsbidraget.


Hvordan får man rabat?

For huse og bygninger bygget efter BR10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Send en ansøgning med navn og adresse til varmesalg@kredslob.dk og vedlæg denne dokumentation:

- Energirammeberegning BE 2010
- Kopi af byggetilladelse

 

Stikledningsbidrag

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger.

I særlige tilfælde er det nødvendigt at bruge faste rør, hvilket koster ekstra.

Til større ejendomme eller til ejendomme med større varmebehov bliver stikledningsbidraget beregnet separat.

Ophør og skade

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

Priser gælder kun for varmemålere op til 1,5 m3/h. Kontakt os, hvis du har en større måler.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.800
Håndtering af varmemåler 1.800
Administration 650
Midlertidig afbrydelse
Midlertidigt afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 8.125
Smedearbejde 1.175
Materialer 510
Administration og tilsyn 1.250
Opmåling og GPS registrering 1.400
Eventuel aflukning 7.500
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 9.375
Smedearbejde 1.761,25
Materialer 510
Administration og tilsyn 1.250
Opmåling og GPS registrering 1.400
Eventuel aflukning 7.500

Skade på fjernvarmeledninger

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af Kredsløb for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

 

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

Priseksempel - Sådan kan du beregne din pris

Priseksempler for et typisk lavenergihus

Et enfamiliehuse opført fra 2015 og fremefter har et gennemsnitligt varmebehov på 60 kWh (0,06 MWh) pr. m2 pr. år.

Varmebehovet er opgjort ud fra et gennemsnit af vores egne forbrugsdata.

Overslag årlig varmepris
Type Overslag årlig varmepris
Hus lavenergi 170 kvm (forventet årligt forbrug: 10,2 MWh) 9.111*

Sådan beregner du selv din pris

Den samlede varmepris består af

 • Abonnementsbidrag
 • Effektbidrag
 • Forbrugsbidrag 

Sådan beregner du effektbidraget: Årligt effektbidrag x boligens kvadratmeter

Sådan beregner du forbrugsbidraget: Forbrugsbidrag pr. MWh x forbrug i MWh

Du finder 'Årligt effektbidrag' og 'Forbrugsbidrag' under fanen "Abonnement, effekt og forbrug".

Du kan se dit forbrug i MWh ved at logge ind på Min Varme.

 

Beregn din varmepris

Ved at sætte disse tal ind i en formel kan du beregne din reelle forventede varmeudgift i 2022: 

 • Abonnement: 900 kr.
 • Effektbidrag: 18,75 kr. X bolig kvm
 • Forbrug: 492,50 kr. pr. MWh x forbrug i MWh

Eksempel

Hvis din bolig er 130 kvm og dit forbrug er 18 MWh pr. år, bliver din forventede varmepris:

900 kr. + (18,75 kr. x 130 kvm) + (492,50 kr. pr. MWh x 18 MWh) = 12.202,50 kr.

*Prisen er inkl. moms og er beregnet i januar 2022

Abonnement, effekt og forbrug

Abonnement, effekt og forbrug

Priser for fjernvarme
Abonnement for de fleste privatboliger og mindre erhvervsbygninger Kr. inkl. moms
Abonnement, måler str. 1,5-2,5 m³/h 765,00
Priser for fjernvarme
Abonnement ved større varmemåler og større forbrug Kr. inkl. moms
Abonnement, måler str. 3,5-6 m³/h 1.740,00
Abonnement, måler str. 10-15 m³/h 2.320,00
Abonnement, måler str. ≥25 m³/h 3.475,00

Læs mere om abonnement og størrelsen på din varmemåler nedenfor.

Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag Kr. inkl. moms
Effektbidrag pr. m² 13,00
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m²* 6,50
Varmeforbrug Kr. inkl. moms
Varmeforbrug pr. MWh 650,00
Varmeforbrug pr. kWh 0,65
Gebyr for dårlig afkøling Kr. inkl. moms
Gebyr pr. grad pr. MWh 9,75
Gebyr pr. grad pr. kWh 0,0098

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkræves efter din varmemålers størrelse og dit behov for varme og varmt vand. Den mindste måler dækker behovet i de fleste privatboliger. Ved meget store enfamilieshuse kan der være behov for en større måler. Det er f.eks. når boliger har flere badeværelser med dobbeltbrusekabiner med store brusehoveder.

m3/h = qp
qp er det nominelle flow og angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers qp på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en qp på 1,5-2,5.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

 

Afkøling
Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet.

Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end gennemsnitlig 28° pr. år. pålægges et gebyr. Få tips til afkøling

Fjernvarme Plus

Fjernvarme Plus

Med Fjernvarme Plus lejer du fjernvarmeenheden af AffaldVarme Aarhus. Dermed sparer du 15-20.000 kr., som et nyt anlæg typisk koster.

Som abonnent på Fjernvarme Plus får du:

 • Installation og leje af fjernvarmeenhed
 • Service, reparationer og vedligeholdelse
Fjernvarme Plus
Abonnement Pr. måned
Fjernvarme Plus 199 kr.

Uanset om du har Fjernvarme Plus eller ej betaler du desuden:

 • Fast årligt abonnementsbidrag
 • Effektbidrag - afhænger af din boligs størrelse
 • Forbrug - afhænger af hvor meget varme og varmt vand du bruger

Administrative gebyrer

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1. og 2. rykker, pr. stk. - hertil lægges 8,04 % p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00
3. rykker 100,00
Kompensationsgebyr til erhverv* 310,00
Lukkebesøg 400,00
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 500,00
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.250,00
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300,00
Fogedforretning 1.420,00
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100,00
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** (mindste pris) 400,00
Indenretlig gebyrer, private inddriver (mindste pris) 1.025,00
Liste over øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer Kr. inkl. moms.
Regningskopier pr. stk. 50,00
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 80,00
Flytte- og slutopgørelse 80,00
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 688,00
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 50,00
Gebyr for 12 årlige fakturaer 200,00
Sikkerhedsstillelse*** 3 mdr. aconto forbrug
Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr. inkl. moms
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning 85,00

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder. Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

Hos AffaldVarme Aarhus pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Fastsættes ud fra kravets størrelse, og er reguleret gennem Renteloven

 

*** AffaldVarme Aarhus stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til AffaldVarme Aarhus eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Montørarbejde Kr. inkl. moms.
Montørbesøg - el + syn inkl. materialer 795,00
Forgæves kørsel/montørbesøg 600,00
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. inkl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 600,00
Nedtagning af varmemåler (foretaget af AffaldVarme Aarhus) 600,00
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* 1.800,00
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* Kontakt os
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måleren afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Ekskl. varmemåler 1.800,00 + pris for varmemåler
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måler afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Kontakt os
Beskadiget føler 1,5-2,5 m3/h inkl. montering 1.037,50
Beskadiget føler større end 2,5 m3/h Kontakt os
Koncentratorrabat 250,00 (momsfri)
Administration ved manglende kontakt til måler*** 1.800,00
Ny varmemåler 1,5 m3/h 2.245,00
Ny varmemåler 2,5 m3/h 3.620,00
Ny varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 6 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 10 m3/h 10.320,00
Ny varmemåler større end 10 m3/h Kontakt os
Dataudtag eftermonteret i varmemåler 1.850,00
Dataudtag leveret i varmemåler 1.250,00

* Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde, hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

 

*** Tilfælde, hvor AffaldVarme Aarhus ikke kan komme i kontakt med måler, og årsagen er forårsaget af kunden. Det kan også være i forbindelse med en bortkommen eller defekt måler

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag

For at afregne direkte med AffaldVarme Aarhus skal tilslutninger etableres med eget stik og med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler. Dette gælder alle slags boliger.

 

Byggemodning og udstykning

Den endelige pris på fjernvarme vil altid svinge fra projekt til projekt. Afhængigt af hvor stort jeres byggeri er, hvor byggeriet ligger og mere tekniske forhold vil prisen svinge. I vil altid skulle betale byggemodningsbidrag, stikledningsbidrag, investeringsbidrag og sokkelgennemføring, når I vælger fjernvarme til jeres byggeri.

Kontakt AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10
Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10 Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 18.625,00
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 12.487,50
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 9.312,50
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 7.450,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 3.725,00
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 18.625,00
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 9.312,50
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 6.243,75
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 4.656,25
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 3.725,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 1.862,50
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 9.312,50
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00
Stikledningsbidrag Kr. inkl. moms
Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund 1.037,50
Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen 850,00

Investeringsbidrag

I bestemte områder kan der gælde andre takster for investeringsbidrag. Få nærmere at vide ved at kontakte AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller kontakt@kredslob.dk

 

Rabat på investeringsbidrag

Huse og bygninger bygget efter BR15 får 50 procent rabat på investeringsbidraget.

Huse og bygninger bygget efter januar 2011 efter BR10, som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50 procent  rabat på investeringsbidraget.


Hvordan får man rabat?

For huse og bygninger bygget efter BR10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Send en ansøgning med navn og adresse til SalgogMarketing-Varme@kredslob.dk og vedlæg denne dokumentation:

- Energirammeberegning BE 2010
- Kopi af byggetilladelse

 

Stikledningsbidrag

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger.

Til større ejendomme eller til ejendomme med større varmebehov bliver stikledningsbidraget beregnet separat.

 

 

Ophør og skade

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

Priser gælder kun for varmemålere op til 1,5 m3/h. Kontakt os, hvis du har en større måler.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.800,00
Håndtering af varmemåler 1.800,00
Ny måler 2.245,00
Administration 650,00
Midlertidig afbrydelse
Midlertidigt afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 8.125,00
Smedearbejde 1.175,00
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 9.375,00
Smedearbejde 1.761,25
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00

Skade på fjernvarmeledninger

 

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af AffaldVarme Aarhus for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

Priseksempel Sådan kan du beregne din pris

Priseksempler for et typisk lavenergihus

Type Overslag årlig varmepris
Hus lavenergi 170 kvm (forventet årligt forbrug: 10,2 MWh) 8.500

Et enfamiliehuse opført fra 2015 og fremefter har et gennemsnitligt varmebehov på  60 kWh (0,06 MWh) pr. m2 pr. år.

Varmebehovet er opgjort ud fra et gennemsnit af vores egne forbrugsdata.

 

Sådan beregner du selv din pris

Den samlede varmepris består af

 • abonnementsbidrag
 • effektbidrag, som opgøres ud fra boligens størrelse
 • og et forbrugsbidrag, som opgøres ud fra forbrug. 

Effektbidraget beregnes: pris effektbidrag x hus m2

Forbrugsbidraget beregnes: pris forbrugsbidrag x forbrug 

Ved at sætte alt dette ind i en formel kan du beregne din reelle forventede varmeudgift i 2021. 

Prisen er inkl. moms og er beregnet 8. februar 2021

Abonnement, effekt og forbrug Juni-december

Abonnement, effekt og forbrug

 

Priser for fjernvarme
Abonnement Kr. inkl. moms
Abonnement, 1,5-3,0 m3/h (parcelhuse, mindre erhvervsbygninger m.v.) 790,00
Abonnement, 3,5-6,0 m3/h 1.795,00
Abonnement, >10,0-20,0 m3/h 2.395,00
Abonnement, ≥25,0-60,0 m³/h 3.590,00
Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag
Effektbidrag pr. m2 14,500
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m2* 7,250
Varmeforbrug
Kr. pr. MWh 650,00
Kr. pr. kWh 0,650
Gebyr for dårlig afkøling
Kr. pr. grad pr. MWh 8,50
Kr. pr. grad pr. kWh 0,0085

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkrævet efter målerens størrelse. m3/h (eller qp) angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers m3/h på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en måler på 1,5-3,0 m3/h.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

 

Afkøling
Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet.

Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end gennemsnitlig 28° pr. år. pålægges et gebyr. Få tips til afkøling

Administrative gebyrer Juni-december

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
1. og 2. rykker, pr. stk. - hertil lægges 8,04 % p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00
3. rykker 100,00
Kompensationsgebyr til erhverv* 310,00
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 500,00
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.250,00
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300,00
Fogedforretning 1.420,00
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100,00
Udenretlig gebyrer, privat inddriver** min. 400,00
Indenretlig gebyrer, private inddriver min. 1.025,00
Liste over øvrige gebyrer.
Øvrige gebyrer Kr. inkl. moms.
Betaling via betalingsservice og kort 0,00
Regningskopier pr. stk. 62,50
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 80,00
Flytte- og slutopgørelse 80,00
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 688,00
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 50,00
Gebyr for 6 årlige fakturaer 50,00
Gebyr for 12 årlige fakturaer 200,00
Fakturagebyr ved ikke elektronisk betalingsformer 25,00
Sikkerhedsstillelse*** 3 mdr. aconto forbrug

Indberetning af måleraflæsninger

Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr. inkl. moms.
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning 85,00

* Renteloven giver mulighed for at anvende kompensationsgebyr til erhvervsvirksomheder. Baggrunden for kompensationsgebyret er, at virksomheder har mulighed for at give små- og mellemstore virksomheder et ekstra gebyr for at undgå at agere bank på baggrund af manglende likviditet og andet.

Hos AffaldVarme Aarhus pålægges kompensationsgebyret efter 2. rykker inden restancen sendes til privatinddrivelse. Gebyret kan kun pålægges erhvervsvirksomheder.

 

** Fastsættes ud fra kravets størrelse, og er reguleret gennem Renteloven

 

*** AffaldVarme Aarhus stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til AffaldVarme Aarhus eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser Juni-december

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Kr. inkl. moms.
Montørbesøg - el+syn inkl. materialer 795,00
Forgæves kørsel/montørbesøg 600,00
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. inkl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 600,00
Nedtagning af varmemåler (foretaget af AffaldVarme Aarhus) 600,00
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* 1.800,00
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* Kontakt AffaldVarme Aarhus
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måleren afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** 1.440 + pris for varmemåler
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måler afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Kontakt AffaldVarme Aarhus
Beskadiget føler 1,5-10 m3/h inkl. montering 1.037,50
Beskadiget føler større end 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Koncentratorrabat 250,00 (momsfri)
Bortkommen varmemåler 1,5 m3/h 3.445,00
Bortkommen varmemåler 2,5 m3/h 4.820,00
Bortkommen varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Bortkommen varmemåler 6 m3/h 8.695,00
Bortkommen varmemåler 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Ny varmemåler 1,5 m3/h 2.245,00
Ny varmemåler 2,5 m3/h 3.620,00
Ny varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 6 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 10 m3/h 10.320,00
Ny varmemåler større end 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Dataudtag eftermonteret i varmemåler 1.850,00
Dataudtag leveret i varmemåler 1.250,00

* Tilfælde hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

Tilslutningsbidrag Juni-december

Tilslutningsbidrag

 

For at afregne direkte med AffaldVarme Aarhus skal tilslutninger etableres med eget stik og med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler. 

Dette gælder alle slags boliger.

 

Byggemodning og udstykning

 

Her gælder særlige regler. De omfatter Overordnet byggemodningsbidrag, også kaldet Hvilende byggemodningsbidrag.

Dertil kommer Byggemodningsbidrag, Stikledningsbidrag og Investeringsbidrag.

Kontakt AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10
Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10 Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 18.625,00
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 12.487,50
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 9.312,50
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 7.450,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 3.725,00
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 18.625,00
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 9.312,50
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 6.243,75
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 4.656,25
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 3.725,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 1.862,50
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 9.312,50
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidrag
Stikledningsbidrag Kr. inkl. moms
Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund 1.037,50
Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen 850,00

Investeringsbidrag

I bestemte områder kan der gælde andre takster for investeringsbidrag. Få nærmere at vide ved at kontakte AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller kontakt@kredslob.dk

 

Rabat på investeringsbidrag

Huse og bygninger bygget efter BR15 får 50 procent rabat på investeringsbidraget.

Huse og bygninger bygget efter januar 2011 efter BR10, som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50 procent  rabat på investeringsbidraget.


Hvordan får man rabat?

For huse og bygninger bygget efter BR10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Send en ansøgning med navn og adresse til SalgogMarketing-Varme@kredslob.dk og vedlæg denne dokumentation:

- Energirammeberegning BE 2010
- Kopi af byggetilladelse

 

Stikledningsbidrag

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger.

Til større ejendomme eller til ejendomme med større varmebehov bliver stikledningsbidraget beregnet separat.

 

 

Ophør og skade Juni-december

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.875,00
Håndtering af varmemåler 1.875,00
Ny måler 2.245,00
Administration 625,00
Midlertidig afbrydelse
Midlertidig afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 8.125,00
Smedearbejde 1.175,00
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 9.375,00
Smedearbejde 1.761,25
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00

Skade på fjernvarmeledninger

 

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af AffaldVarme Aarhus for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

Abonnement, effekt og forbrug Januar-maj

Abonnement, effekt og forbrug

Oversigt over fjernvarmepriser
Abonnement Kr. inkl. moms
Abonnement, 1,5-3,0 m3/h (parcelhuse, mindre erhvervsbygninger m.v.) 790,00
Abonnement, 3,5-6,0 m3/h 1.795,00
Abonnement, 10,0-20,0 m3/h 2.395,00
Abonnement, 25,0-60,0 m3/h 3.590,00
Årligt effektbidrag
Årligt effektbidrag Kroner inkl. moms
Effektbidrag pr. m2 12,500
Effektbidrag ved lavenergibyggeri pr. m2* 6,250
Varmeforbrug
Varmeforbrug
Kr. pr. MWh 565,00
Kr. pr. kWh 0,565
Gebyr for dårlig afkøling
Gebyr for dårlig afkøling
Kr. pr. grad pr. MWh 8,50
Kr. pr. grad pr. kWh 0,0085

Abonnement

Årligt abonnementsbidrag opkrævet efter målerens størrelse. m3/h (eller qp) angiver størrelsen på din måler. Du kan se din målers m3/h på din varmeregning. Parcelhuse har typisk en størrelse på 1,5-3,0 m3/h.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Læs mere om effektbidrag her

* Har du et hus med lavenergiklasse (BR15 og BR10 lavenergiklasse 2015/2020) kan du opnå rabat på effektbidraget. Læs mere her

 

Afkøling
Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarme­vandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Jo større temperaturforskellen er, jo bedre er udnyttelsen af fjernvarmevandet.

Ved afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre end gennemsnitlig 28° pr. år. pålægges et gebyr. Få tips til afkøling

Administrative gebyrer Januar-maj

Administrative gebyrer

Ved manglende indbetaling
Ved manglende indbetaling Kr. momsfri
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,05 % p.a. af det skyldige beløb i renter 100,00
Lukning af varmemåler 400,00
Genåbning af varmemåler (ekskl. moms) 400,00
Genåbning af varmemåler (inkl. moms) 500,00
Fremsendelse til foged + fogedgebyr 1.250,00
Ekstra gebyr for samboende ægtefæller i forbindelse med fogedsag 300,00
Fogedforretning 1.420,00
Henvendelse til ejer/lejer (rykker til ejer) 100,00
Liste over øvrige gebyrer.
Øvrige gebyrer - ekskl. moms Kr. ekskl. moms.
Regningskopier pr. stk. 40,00
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 64,00
Flytte- og slutopgørelse 64,00
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 550,00
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 40,00
Gebyr for 6 årlige fakturaer 40,00
Gebyr for 12 årlige fakturaer 160,00
Sikkerhedsstillelse* 3 mdr. aconto forbrug
Liste over øvrige gebyrer.
Øvrige gebyrer - inkl. moms Kr. inkl. moms.
Regningskopier pr. stk. 50,00
Bestilling af ændring af aconto el. årsopgørelse 80,00
Flytte- og slutopgørelse 80,00
Oplysninger til energirådgivere og lign., pr. time 688,00
Gebyr for ejendomsforespørgsler, pr. installation 50,00
Gebyr for 6 årlige fakturaer 50,00
Gebyr for 12 årlige fakturaer 200,00
Sikkerhedsstillelse* 3 mdr. aconto forbrug

Indberetning af måleraflæsninger

Liste over gebyr ved manglende eller for sen aflæsning
Aflæs selv dine målere og indberet aflæsningerne online Kr.
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning (ekskl. moms) 68,00
Gebyr ved manglende eller for sen aflæsning (inkl. moms) 85,00

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse
Sikkerhedsstillelse* 3 måneders aconto forbrug

* AffaldVarme Aarhus stiller krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at fjernvarmeselskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden.

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt forbrugeren, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

 

Sikkerhedsstillelsen kan gives i form af en indbetaling til AffaldVarme Aarhus eller ved at stille en bankgaranti på beløbets størrelse. Sikkerhedsstillelsen skal foreligge senest 30 dage fra udskriftsdatoen på rykkerskrivelse 1, der første gang oplyser om risikoen for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen.

 

Beløbsstørrelsen på den sikkerhed, der opkræves hos kunden, svarer til 3 måneders skønnet varmeforbrug for den pågældende ejendom eller lejemål.

Serviceydelser Januar-maj

Serviceydelser

Oversigt over serviceydelser
Kr. inkl. moms.
Montørbesøg - el+syn inkl. materialer 795,00
Forgæves kørsel/montørbesøg 600,00
Oversigt over serviceydelser
Serviceydelser - Fjernaflæste varmemålere Kr. inkl. moms.
Plombering og syn af varmemåler efter plompebrud 600,00
Nedtagning af varmemåler (foretaget af AffaldVarme Aarhus) 600,00
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* 1.800,00
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation (evt. batteri, el, syn m.m.)* Kontakt AffaldVarme Aarhus
Håndtering af varmemåler (1,5-10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måleren afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** 1.440 + pris for varmemåler
Håndtering af varmemåler (større end 10 m3/h) ved ændring på installation, hvor måler afmonteres (evt. batteri, el, syn m.m.)** Kontakt AffaldVarme Aarhus
Beskadiget føler 1,5-10 m3/h inkl. montering 1.037,50
Beskadiget føler større end 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Koncentratorrabat 250,00 (momsfri)
Bortkommen varmemåler 1,5 m3/h 3.445,00
Bortkommen varmemåler 2,5 m3/h 4.820,00
Bortkommen varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Bortkommen varmemåler 6 m3/h 8.695,00
Bortkommen varmemåler 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Ny varmemåler 1,5 m3/h 2.245,00
Ny varmemåler 2,5 m3/h 3.620,00
Ny varmemåler 3,5 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 6 m3/h 7.495,00
Ny varmemåler 10 m3/h 10.320,00
Ny varmemåler større end 10 m3/h Kontakt AffaldVarme Aarhus
Dataudtag eftermonteret i varmemåler 1.850,00
Dataudtag leveret i varmemåler 1.250,00

* Tilfælde hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg.


** Tilfælde hvor der laves ændringer på installationen som fjernelse af el-forsyning til måler så der skal monteres midlertidigt batteri.

Prisen indeholder ét eller flere kundebesøg. Hvis måleren afmonteres og plomben brydes skal der skiftes måler.

Tilslutningsbidrag Januar-maj

Tilslutningsbidrag

 

For at afregne direkte med AffaldVarme Aarhus skal tilslutninger etableres med eget stik og med mulighed for aflukning og selvstændig varmemåler. 

Dette gælder alle slags boliger.

 

Byggemodning og udstykning

 

Her gælder særlige regler. De omfatter Overordnet byggemodningsbidrag, også kaldet Hvilende byggemodningsbidrag.

Dertil kommer Byggemodningsbidrag, Stikledningsbidrag og Investeringsbidrag.

Kontakt AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller se pkt. 3 i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10
Investeringsbidrag - byggeri til og med BR 10 Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 18.625,00
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 12.487,50
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 9.312,50
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 7.450,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 3.725,00
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 18.625,00
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi
Investeringsbidrag - BR 18, BR 15 og BR 10 lavenergiklasse 2015/2020 ved lavenergi Kr. inkl. moms
Fritliggende enfamiliehuse 9.312,50
Kæde-/rækkehuse - pr. bolig 6.243,75
Familiebolig i etagebyggeri (lejlighed) 4.656,25
Ældrebolig opført efter lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1103 3.725,00
Ungdomsbolig opført efter lov om almene boliger m.v. eller ungdomsboligloven. Lov nr. 1089 1.862,50
Erhvervs-/industri-/boligejendomme, institutioner m.v 9.312,50
Rabat ved tilslutning samtidig med renovering af hovedledning 2.500,00

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidrag
Kr. inkl. moms
Stikledningsbidrag pr. meter, på egen grund 1.037,50
Stikledningsbidrag pr. meter, hvis ejeren selv graver og tildækker kanalen 850,00

Investeringsbidrag

I bestemte områder kan der gælde andre takster for investeringsbidrag. Få nærmere at vide ved at kontakte AffaldVarme Aarhus på 77 88 10 10 eller kontakt@kredslob.dk

 

Rabat på investeringsbidrag

Huse og bygninger bygget efter BR15 får 50 procent rabat på investeringsbidraget.

Huse og bygninger bygget efter januar 2011 efter BR10, som Lavenergiklasse 2015/2020 kan få 50 procent  rabat på investeringsbidraget.


Hvordan får man rabat?

For huse og bygninger bygget efter BR10 som Lavenergiklasse 2015/2020 skal der søges rabat.
Send en ansøgning med navn og adresse til SalgogMarketing-Varme@kredslob.dk og vedlæg denne dokumentation:

- Energirammeberegning BE 2010
- Kopi af byggetilladelse

 

Stikledningsbidrag

De nævnte bidrag for stikledninger er gældende for fleksible alupex-stikledninger.

Til større ejendomme eller til ejendomme med større varmebehov bliver stikledningsbidraget beregnet separat.

 

 

Ophør og skade Januar-maj

Ophør og skader

 

Betaling ved midlertidigt ophør, midlertidig afbrydelse eller permanent ophør og skade på fjernvarmeledninger.

 

Midlertidigt ophør
Midlertidigt ophør i en aftalt periode Kr. inkl. moms
Nedtagning af måler og montering af omløb 1.875,00
Håndtering af varmemåler 1.875,00
Ny måler 2.245,00
Administration 625,00
Midlertidig afbrydelse
Midlertidigt afbrydelse Kr. inkl. moms
Gravearbejde 8.125,00
Smedearbejde 1.175,00
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00
Permanent ophør
Permanent ophør Kr. inkl. moms
Gravearbejde 9.375,00
Smedearbejde 1.761,25
Materialer 510,00
Administration og tilsyn 1.250,00
Opmåling og GPS registrering 1.400,00
Eventuel aflukning 7.500,00

Skade på fjernvarmeledninger

 

Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, repareres af AffaldVarme Aarhus for kundens regning i henhold til Almindelige Bestemmelser Pkt. 4.5.

Midlertidigt ophør i en aftalt periode

Fjernvarmestikket afbrydes inde hos kunden (i huset).

Midlertidigt ophør i en aftalt periode kan anvendes i forbindelse med renovering og om-/tilbygning af ejendommen.

 

Midlertidigt afbrydelse

Fjernvarmestikket afbrydes i jorden på kundens matrikel.

En midlertidig afbrydelse laves, hvor der senere skal ske en genetablering, f.eks. et parcelhus der rives ned for at give plads til et nyt parcelhus. Den kan også anvendes i forbindelse med en stikændring.

 

Permanent ophør

Fjernvarmestikket afbrydes ved hovedledning i vejen.

En permanent afbrydelse laves, hvor der ikke skal etableres fjernvarme igen.

Kundeforholdet ophører permanent, og det kan ikke genoptages, medmindre der har været etableret en anden varmekilde i mellemtiden, eller det er en anden bygningskategori, f.eks. en villa der bliver til
to kæde-/rækkehuse.

Disse priser gælder for stikledninger til og med DN 20. For større stikledninger gælder andre priser.

2018

Fjernvarmepriser 2018

 

Fjernvarmetakster - Abonnement, effekt og forbrug - 01.01.18-30.04.18 (PDF)

Fjernvarmetakster - Abonnement, effekt og forbrug - 01.05.18-30.06.18 (PDF)

Fjernvarmetakster - Abonnement, effekt og forbrug - 01.07.18-31.12.18 (PDF)

Administrative gebyrer (PDF)

Serviceydelser (PDF)

Tilslutningsbidrag (PDF)

Kul-, olie- og CO2-afgift (PDF)

 

Varmetaksten var sænket ekstraordinært fra 1. maj til 31. december 2018

 

Hvis du har modtaget en opkrævning fra AffaldVarme Aarhus gældende fra den 1. maj, så vil de nedsatte fjernvarmetakster fremgå af din regning.

 

Årsagen til nedsættelsen er, at AffaldVarme Aarhus fik medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag og derfor modtog en afgiftsgodtgørelse på i alt 211 mio. kr.

 

Aarhus Byråd besluttede den 4. april 2018 at følge Energitilsynets anvisning og tilbageføre afgiftsgodtgørelsen til AffaldVarme Aarhus’ varmekunder gennem en takstnedsættelse for perioden 1. maj til den 31. december 2018.

Se prisudviklingen for fjernvarme

Varmeprisen kan svinge fra år til år

Energitilsynet har slået fast, at et overskud (overdækning) eller et underskud (underdækning) i fjernvarmeforsyningen i ét år som udgangspunkt skal afregnes i det følgende års varmepris.

Traditionelt ændres prisen ved årsskiftet, men Kredsløb har også mulighed for at ændre taksten, når prisen på varme stiger eller falder. Derved kan store prisudsving minimeres.

Prisudvikling fra 2002-2020

Fra 2002 til 2007 har prisen stort set været faldende, bl.a. på grund af omlægning af lån og afskrivninger.

I 2008 gav tilbagebetaling af en stor overdækning et prisfald. I 2009 blev det besluttet at tilbagebetale den resterende overdækning via et engangsbeløb og prisen steg igen. Herefter er prisen steget yderligere hovedsageligt pga. stigende brændselspriser og afgifter.

I 2012 var der et mindre fald pga. tilbagebetaling af en overdækning fra 2011. I 2013 og 2014 steg prisen igen pga. forsyningssikkerhedsafgiften.

1. januar 2015 bortfaldt både forsyningssikkerhedsafgiften og forårspakke 2.0 fra 2009, og det medførte et markant fald. I både 2015 og 2016 var prisen derfor ekstra lav pga. reguleringen fra overskud året før.

Prisen steg igen i 2017, hvor der ikke er en regulering fra tidligere år.

Penge tilbage til kunderne

I 2018 fik Kredsløb medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag, og de penge  blev tilbageført til kunderne i 2018. Derudover har der været en yderligere prisfald pga. et overskud i regnskabet i 2017, som blev tilbageført til kunderne i løbet af 2018.

I 2019 blev priserne "normaliseret" igen. Dog gav et overskud fra regnskabet 2018 et prisfald i 2019. Et underskud i regnskabet 2019 gav en prisstigning i 2020, så udgifterne var lidt højere end i 2017.

Se udviklingen

Diagrammet viser takstudvikling. Taksterne er vist som indeks, med udgangspunkt i 1995, og er inklusive statsafgifter og moms m.v. (2002 =  indeks 100)

Hent almindelige og tekniske bestemmelser

Bestemmelser for fjernvarme: Bliv klogere her

Hvis du vil være helt skarp på bestemmelserne for fjernvarme, kan du bliver det her. De nuværende bestemmelser gælder fra 1. marts 2020.

Se også Tillæg til Tekniske bestemmelser, der kun er gældende for et område omkring Lisbjerg.

Klage- og ankevejledning

Oplever du, at det gennem dialog ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende løsning på en tvist mellem dig og Kredsløb, kan du klage til os.

Vi er her for dig

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på?

Jo mere information vi har, desto bedre kan vi hjælpe dig. 

Send os dit spørgsmål eller udfordring, så vender vi hurtigt tilbage.

Klik her og skriv til os

Du er også velkommen til at ringe til os. Vi kan hjælpe med alt fra spørgsmål til din regning eller tekniske spørgsmål om dit anlæg og måler.

Vi sidder klar ved telefonerne alle hverdage fra kl. 8-15.

Ring til os på 77 88 10 10,
tast 1